2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Darbo grupės ir komisijos

 TARYBOS

 • Šiaulių rajono savivaldybės sporto taryba

 • Šiaulių rajono savivaldybės nuolatinė jaunimo reikalų taryba

 • Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

 • Šiaulių rajono visuomeninės kultūros taryba

 KOMISIJOS

 • Eismo saugumo komisija

 • Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisija
 • Nuolatinė komisija smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšoms panaudoti
 • Užimtumo didinimo programos rengimo ir įgyvendinimo komisija
 • Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione komisija
 • Teritorijų planavimo komisija
 • Būsto problemoms spręsti komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaikų nukreipimo į Šiaulių miesto ikimokyklines ugdymo įstaigas komisija

 • Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

 • Vietinės reikšmės kelių ir gatvių (su žvyro danga) defektams nustatyti ir greideriavimo kokybei patikrinti komisija
 • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės komisija
 • Nuolatinė komisija pasiūlymams pateikti apie nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti nekilnojamą turtą (A-740(1))
 • Nuolatinė komisija pasiūlymams pateikti apie nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti ilgalaikį (išskyrus nekilnojamą) turtą ir trumpalaikį turtą (atsargoms) (A-740(2))
 • Nuolatinė komisija ilgalaikiam turtui nurašyti (A-740(3))
 • Nuolatinė komisija trumpalaikiam turtui (atsargoms) perduoti, nurašyti (A-740(4))
 • Turto ir įsipareigojimų vertinimo nuolatinė komisija ilgalaikiam turtui, trumpalaikiam turtui (atsargoms) (išskyrus aukcionuose parduodamoms materialinėms vertybėms) vertinti (A-740(5))
 • Turto ir įsipareigojimų vertinimo nuolatinė komisija aukcionuose parduodamoms materialinėms vertybėms įvertinti (A-740(6))
 • Nuolatinė komisija viešam prekių aukcionui organizuoti ir vykdyti (A-740(7))
 • Nuolatinė komisija reprezentacinėms ir Savivaldybės mero fondo išlaidoms nurašyti (A-740(8))
 • Nuolatinė komisija antspaudams nurašyti ir sunaikinti (A-740(9))
 • Turto ir įsipareigojimų vertinimo nuolatinė komisija ilgalaikiams ir trumpalaikiams įsipareigojimams, gautinoms ir mokėtinoms sumoms vertinti (A-740(10))
 • Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje priežiūros komisija
 • Kaimo plėtros lėšų panaudojimo komisija
 • Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo nuolatinė komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės specialiųjų poreikių nustatymo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų veiklos stebėsenai Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo įgyvendinimo srityje vykdyti komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisija
 • Savivaldybės administracijos nuolatinė komisija Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo prašymams nagrinėti ir pasiūlymams teikti
 • Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, paraiškų vertinimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisija
 • Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo lėšoms panaudoti komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susiekimo maršrutų 1 km ridos savikainos pokyčių įvertinimo komisija
 • Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo lėšoms panaudoti komisija
Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo programos lėšoms panaudoti komisija
•  Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos
Šiaulių  rajono savivaldybės Nuolatinė komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai  žalai apskaičiuoti
Šiaulių rajono savivaldybės tarpinstitucinė grupė
Šiaulių rajono savivaldybės šeimos komisija

Komisija pasiūlymams, susijusiems su kelių remontu, priežiūra ir lėšų paskirstymu, nagrinėti

Šiaulių rajono savivaldybės komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti

 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 10:47:40 Atgal