2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Viešųjų pirkimų skyrius

 

Vardas, pavardė 

Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
 Valentas  Plukas Skyriaus vedėjas
(veiklos uždaviniai)
 (8 41)  596 662 ~ 662,
            8 614 39 510 
valentas.plukas@siauliuraj.lt 
Viktor Bakanov

Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)

 (8 41)  596 662 ~ 662  viktor.bakanov@siauliuraj.lt
Birutė Adomaitienė  Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
 (8 41)  596 662 ~ 662 birute.adomaitiene@siauliuraj.lt

Simona Adomaitienė

Vyriausioji specialistė  (8 41)  596 662 ~ 662 

 simona.adomaitiene@siauliuraj.lt

Jolanta Ignotienė Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
  (8 41)  596 662 ~ 662   jolanta.ignotiene@siauliuraj.lt

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS:

 Viešųjų pirkimų skyriaus uždaviniai:

1. dalyvauti planuojant Savivaldybės administracijos pirkimus ir sudaryti Savivaldybės administracijos pirkimų planus;

2. organizuoti Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą ir vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

3. užtikrinti Savivaldybės administracijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę;

4. rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančius Savivaldybės administracijos teisės aktus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą.

Viešųjų pirkimų skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. pagal Savivaldybės administracijos padalinių ir valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, pateiktus duomenis apibendrina Savivaldybės administracijos einamųjų metų viešųjų pirkimų planą ir, suderinęs jį nustatyta tvarka, teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

2. rengia ir skelbia Savivaldybės administracijos pirkimų pagal to paties tipo sutartis suvestines;

3. analizuoja ir vertina kitų Savivaldybės administracijos padalinių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos pirkimų komisijai;

4. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

5. organizuoja ir vykdo Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus;

6. tvarko pirkimų verčių apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus;

7. rengia Savivaldybės administracijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;

8. tvarko Savivaldybės administracijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių registrą, atlieka šių sutarčių verčių bei galiojimo kontrolę;

9. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų klausimais;

10. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Savivaldybės administracijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje;

11. nagrinėja Viešųjų pirkimų skyriaus kompetencijai priskirtus asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

12. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus, dalyvauja juos rengiant;

13. pagal kompetenciją rengia kitus Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant, teikia teisines išvadas;

14. pagal kompetenciją rengia raštų ir norminių dokumentų, susijusių su Viešųjų pirkimų skyriaus veikla, projektus, dalyvauja juo rengiant;

15. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas Viešųjų pirkimų skyriaus kompetencijos klausimais;

16. įgaliojus Savivaldybės administracijos direktoriui atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

17. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-08 13:44:30 Atgal