2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Investicijų ir projektų valdymo skyrius
Vardas, pavardė Pareigos 

Telefonas

 (~*** - vidaus nr.)

El. pašto adresas
Ineta Navickaitė Skyriaus vedėja
 
(veiklos uždaviniai)
 (8 41)  399 434 ~ 434
           
ineta.navickaite@siauliuraj.lt  
Danutė Gulbinienė

Vyresnioji specialistė

(8 41)  596 697 ~ 707 danute.gulbiniene@siauliuraj.lt 

Aurelija Bacevičiūtė

Vyresnioji specialistė (8 41)  596 678 ~ 678

aurelija.baceviciute@siauliuraj.lt

 Robertas Paulauskas Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  378 539 ~ 439

 robertas.paulauskas@siauliuraj.lt

 Diana Zdzichauskienė Vyresnioji specialistė (8 41)  596 678 ~ 678   diana.zdzichauskiene@siauliuraj.lt
 Aurelija Šedienė Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 697 ~ 707  aurelija.sediene@siauliuraj.lt


Asta Šulnienė

 Vyresnioji specialistė

(8 41)  378 539 ~ 439


asta.sulniene@siauliuraj.lt

 Vaida Kerėžienė

Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

 (8 41)  596 697 ~ 707

 vaida.kereziene@siauliuraj.lt

 Skyriaus tikslas – organizuoti paramos lėšų pritraukimą Savivaldybės viešiesiems projektams finansuoti bei administruoti viešųjų projektų įgyvendinimą, gavus finansinę paramą.

 Skyriaus uždaviniai:

1. organizuoti paramos lėšų paiešką;

2. administruoti, gavus paramos davėjo paramą, projektus, integruotus į valstybės, regiono bei vietos strategijas;

3. įgyvendinti Šiaulių rajono strateginio plėtros plano priemones pagal Skyriaus kompetenciją.

4. teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės strateginio planavimo.

 Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. inicijuoja ir rengia Savivaldybės viešuosius projektus Europos Sąjungos fondų ar kitų šalių programų finansinei paramai gauti;

2. inicijuoja ir organizuoja Savivaldybės viešųjų projektų pagrindžiamųjų dokumentų rengimą;

3. pagal Skyriaus kompetenciją rengia technines užduotis pagrindžiamiesiems dokumentams rengti;

4. pagal Skyriaus kompetenciją rengia projektų pagrindžiamuosius dokumentus;

5. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius, įmones, įstaigas, organizacijas projektų, programų rengimo klausimais;

6. gavus finansinę paramą, organizuoja projektų, integruotų į valstybės, regiono bei vietos strategijas, įgyvendinimą;

7. vykdo viešųjų Savivaldybės projektų administravimą ir kontrolę;

8. inicijuoja viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, kiek tai susiję su Savivaldybės inicijuojamais bei vykdomais viešaisiais projektais;

9. inicijuoja ir vykdo gautos paramos bei Skyriaus administruojamų viešųjų projektų viešinimą;

10. techniškai aptarnauja Investicijų projektų koordinavimo komitetą;

11. dalyvauja kuriant ir atnaujinant regioninius ir nacionalinius plėtros planus, programas, strategijas;

12. dalyvauja rengiant Šiaulių regiono plėtros planą, koordinuoja jo įgyvendinimą, vykdo stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl keitimo, teikia informaciją Šiaulių regiono plėtros tarybai;

13. teikia informaciją ir dokumentus Finansų skyriui dėl lėšų poreikio projektams įgyvendinti;

14. koordinuoja Savivaldybės biudžeto Projektų finansavimo programos planavimą, įgyvendinimą ir kontrolę bei rengia Savivaldybės biudžeto Projektų finansavimo programą;

15. teikia Savivaldybės administracijos vadovams informaciją apie Skyriaus administruojamų projektų eigą;

16. sistemina ir teikia informaciją Savivaldybės administracijos vadovams apie Projektų finansavimo programoje suplanuotų lėšų įsisavinimą;

17. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

18. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;

19. derina projektų sutarčių projektus bei sutarčių keitimus su įgyvendinančiosiomis institucijomis;

20. tvarko Skyriaus vykdomos veiklos klausimais kaupiamą archyvą;

21. vykdo Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 1K-170, paskirtų atsakingų asmenų funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją;

22. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimą, įgyvendinimą ir priežiūrą;

23. rengia Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo ataskaitų projektus bei teikia juos tvirtinti Savivaldybės tarybai, administruoja strateginio planavimo Savivaldybėje priežiūros komisijos darbą;

24. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas projektų administravimo srityje.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-31 12:02:04 Atgal