2020 m. liepos 5 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Žemės ūkio skyrius
Vilniaus g. 324,  LT-76310  Šiauliai
Vardas, pavardė Pareigos Telefonas
(~*** - vidaus nr.)
El. pašto adresas 
 Saulius Darginavičius Skyriaus vedėjas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 676 ~ 676,
      8 614 74 376    
saulius.darginavicius@siauliuraj.lt
 Artūras Žilinskas

Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  547 058
        8 687 92 206
 arturas.zilinskas@siauliuraj.lt
Danutė Sitnikienė Vyriausioji specialistė (8 41)  596 675 ~ 675 danute.sitnikiene@siauliuraj.lt
 Jolita Zakrė Vyriausioji specialistė (8 41)  596 676 ~ 676  jolita.zakre@siauliuraj.lt
Asta Šukienė  Vyriausioji specialistė (8 41)  596 675 ~ 675  asta.sukiene@siauliuraj.lt
Aldona Dominauskienė Specialistė (8 41)  596 674 ~ 674  aldona.dominauskiene@siauliuraj.lt
Remigijus  Baranauskas Vyriausiasis specialistas (8 41)  596 674 ~ 674 remigijus.baranauskas@siauliuraj.lt

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS:

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

       **  įgyvendinti savivaldybės teritorijoje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityje;

      **  dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių administravimą;

       ** įgyvendinti žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos politikos priemones;

       ** rengti ir įgyvendinti ilgalaikes ir trumpalaikes Savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime.

       **  organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

** administruoja paraiškas tiesioginėms ir papildomoms išmokoms gauti;
**  vykdo pieno gamybos kvotų sistemos administravimą;
** atlieka žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą ir registro duomenų atnaujinimą;
**  registruoja ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre;
**  nustato kanopinių žvėrių žemės ūkio ūkiui padarytą žalą;
**  atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą;
**  koordinuoja žemės ūkio klausimus, organizuoja ir įgyvendina kaimo plėtrą bei paramą žemės ūkiui, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
**  teikia informaciją apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę;
**  rengia melioracijos priemonių, melioracijos statinių eksploatacijos, remonto ir rekonstrukcijos darbų perspektyvinius ir einamųjų metų planus;
**  atlieka melioracijos statinių apskaitą, stebi melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės pasikeitimus;
**  organizuoja ir sudaro iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų, melioracijos statinių, melioracijos eksploatavimo bei dirvų kalkinimo projektus, savivaldybės Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;
**  rengia melioracijos projektavimo užduotis, organizuoja šiuose objektuose statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus bei šių darbų finansavimą ir baigtų darbų priėmimą;
**  organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoda technines sąlygas infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje ir kitose vietovėse projektuoti;
**  organizuoja skyriaus reguliavimo sferai priskirtų melioracijos statinių eksploatavimą;
** administruoja žemės nuomos mokestį ir tvarko šio mokesčio surinkimo apskaitą.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-08 10:16:06 Atgal