2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Archyvas
Vilniaus  g. 3, Kuršėnai
Vardas, pavardė Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Inga  Butkienė Vedėja (8 41)  544 120 ~ 621,
           8 614 22 492
 inga.butkiene@siauliuraj.lt
Audronė  Lankienė Archyvarė (8 41)  544 120 ~ 621  audrone.lankiene@siauliuraj.lt
Lina  Lisinskienė Archyvarė (8 41)  544 120 ~ 621  lina.lisinskiene@siauliuraj.lt

ARCHYVO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS:

 

Archyvo uždaviniai:

** priimti likviduotų Šiaulių rajono juridinių asmenų (bendrovių, įmonių, įstaigų) veiklos dokumentus, užtikrinti jų tolesnį išsaugojimą teisės aktuose nustatytą laikotarpį;

** teikti informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims saugomų dokumentų pagrindu.

Archyvas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

** saugomų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

** priima ir saugo Šiaulių rajono likviduotų juridinių asmenų, nesant tiesioginių jų funkcijų perėmėjų, ilgai ir trumpai saugomus dokumentus;

** atlieka dokumentų vertės ekspertizę, pasibaigus jų saugojimo terminui, rengia dokumentų naikinimo aktus;

** tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos priemones;

** konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims dokumentų tvarkymo, bylų formavimo archyviniam saugojimui klausimais;

** teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims susipažinti saugomus dokumentus, išduoda bylas laikinam naudojimui;

** pagal kompetenciją rengia darbo ataskaitas, teikia reikiamus statistinius duomenis;

** pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

** vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius administracijos direktoriaus pavedimus.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-15 11:46:27 Atgal