2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Vaiko teisių apsaugos skyrius

Sukilėlių g. 41, LT-76337 Šiauliai
Vardas, pavardė 

Pareigos

Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Aldona  Laukienė

Skyriaus vedėja

(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 688 ~ 688,
           8 614 12 065

aldona.laukiene@siauliuraj.lt
 

Vyriausiasis specialistas

(veiklos uždaviniai)


          

 
Virginija Petrylienė

Vyriausioji specialistė

(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 687 ~ 687

 virginija.petryliene@siauliuraj.lt
Vida  Pocienė Vyriausioji specialistė

(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 689 ~ 689

 

vida.pociene@siauliuraj.lt
Edita Pleškaitė Vyriausioji specialistė

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 689 ~ 689  edita.pleskaite@siauliuraj.lt
   Vyriausiasis specialistas

(veiklos uždaviniai)

 

 

SKYRIAUS PAREIGOS

Skyrius su vaiko interesais susijusius veiksmus ir sprendimus priima vadovaudamasis bendrosiomis vertybėmis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatomis ir vaiko interesų prioritetiškumo principu - pirmiausia atsižvelgti į tai, kas geriausia vaikui.

Kai sprendžiamas kiekvienas su vaiku susijęs klausimas, skyrius privalo užtikrinti, kad vaikas, gebantis reikšti savo pažiūras, būtų išklausytas tiesiogiai, o jeigu to padaryti neįmanoma, - per atstovą ir priimant sprendimą į jo norus būtų atsižvelgta, jeigu tai neprieštarauja paties vaiko interesams.

Skyrius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo:

1. Organizuoti vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.

2.Užtikrinti vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą.

3. Kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad šios padėtų užtikrinti vaiko teisių apsaugos vykdymą.

4. Atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams ir ginti juos teismuose, šeimose, globėjų (rūpintojų) šeimose, valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose socialinės globos ir kitose įstaigose.

5. Organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka likusiam be tėvų globos vaikui globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą, vykdyti jos priežiūrą šeimose ir socialinės globos įstaigose.

Skyrius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užtikrindamas likusio be tėvų globos vaiko teisių apsaugą, privalo:

1. Nedelsdamas pasirūpinti vaiku, jo teisių ir teisėtų interesų apsauga.

2. Organizuoti vaiko apgyvendinimą šeimoje arba šeimynoje, nesant tokios galimybės - apgyvendinti socialinės globos įstaigoje.

3. Informuoti vaiko tėvus ar kitus jo teisėtus atstovus apie vaiko laikiną apgyvendinimą.

4. Per 3 dienas organizuoti vaiko, kuriam reikia globos (rūpybos), laikinosios globos (rūpybos) nustatymą ir globėjo (rūpintojo) jam paskyrimą.

5. Organizuoti prevencinį (reabilitacinį) darbą su globėjais (rūpintojais), teikti jiems metodinę paramą ir konsultuoti juos vaiko teisių apsaugos klausimais.

Skyrius (arba skyrius kartu su policija), savo darbo metu gavęs informaciją apie teisės aktų nustatytais atvejais tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą smurtavimą arba kitokį piktnaudžiavimą tėvų valdžia ir dėl to kylančią grėsmę vaiko sveikatai ar gyvybei, privalo nedelsdamas paimti vaiką iš tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ir užtikrinti jam tinkamą laikiną priežiūrą arba organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka jo globą (rūpybą).

Skyrius, gavęs informacijos apie policijos ne skyriaus darbo metu paimtą iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ir laikinai apgyvendintą šeimoje arba socialinės globos įstaigoje vaiką, privalo užtikrinti jam tinkamą laikiną priežiūrą arba organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka jo globą (rūpybą).

Skyrius privalo kreiptis į atitinkamas valstybės, savivaldybių institucijas ir įstaigas, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtas socialinės globos ir kitas įstaigas dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų ir pagal kompetenciją reikalauti, kad būtų pašalintos vaiko teisių pažeidimų priežastys ir sąlygos.

Skyrius iš švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, kitų institucijų arba asmenų, turinčių duomenų apie nepilnametį, gavęs informaciją apie likusį be tėvų globos vaiką dėl to, kad tėvai serga, mirę, išvykę, dingę, atsisakę atsiimti vaiką iš švietimo ar sveikatos priežiūros įstaigų, arba žiaurų tėvų elgesį su vaiku ar kitokius jo teisių ir teisėtų interesų pažeidimus, privalo nedelsdamas imtis visų teisėtų veiksmų, kurie užtikrintų vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą. (Pagal bendruosius vaiko teisių apsaugos Skyrių nuostatus.)

Informacija norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais)

Vaiko globa nustatoma siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti likusio be tėvų globos vaiko teises bei interesus. Globos tikslas - užtikrinti likusio be tėvų globos vaiko priežiūrą, auklėjimą bei ugdymą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti.

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) - tai laikinai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamai dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems, išliekant tėvų pareigai išlaikyti savo vaikus. Laikinosios globos tikslas - grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Jei norite tapti vaiko globėju, Jums reikia kreiptis į Skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą (pildomas Skyriuje)

2. Sveikatos pažymą (forma 046)

3. Kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Šeimos sudėties pažymą.

7. Santuokos (ištuokos) liudijimo kopiją.

8. Kartu su juo gyvenančių kitų asmenų sąrašą.

9. Asmens ir kitų šeimos narių gaunamas pajamas.

10. Dokumentus apie asmens ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas.

11. Dokumentus, įrodančius vaiko ir besikreipiančio asmens giminystės ryšį.

12. Pažmą iš policijos komisariato apie administracinius teisės pažeidimus.

Skyrius per 30 kalendorinių dienų:

1. Išnagrinėja asmens pateiktus dokumentus ir įvertina, ar jie atitinka keliamus reikalavimus.

2. Ištiria asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (kiekvienam asmeniui, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius, turi tekti ne mažiau kaip 14 kv. metrų bendro naudingo ploto, o kai norima globoti (rūpintis) skirtingų lyčių vaikus, nustatant jiems nuolatinę globą (rūpybą), turi būti sudarytos sąlygos gyventi atskiruose kambariuose).

3. Priima pirminės atrankos sprendimą dėl asmens tinkamumo būti globėju.

Jei sprendimas teigiamas, per 6 mėn. organizuojamas (išskyrus artimus giminaičius) pasirengimas globoti ir parengiama išvada apie vaiko būsimo globėjo pasirengimą globoti (globėjo kompetencijos įvertinimas).


Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu -
laikinoji globa rūpyba nustatoma vaiko tėvams ar vieninteliam iš turimų tėvų laikinai išvykus iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę. Vaiko globos išmoka neskiriama.Per 2009 m. 35 Šiaulių rajono vaikams nustatyta vaiko laikinoji globa tėvų prašymu. Vaiko tėvai ar vienintelis turėtas iš tėvų prieš išvykdami iš Lietuvos Respublikos, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo Skyriui turi pateikti:

1. Rašytinį prašymą (pildomas Skyriuje).

2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.

3.Tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens dokumentų kopijas.

4. Siūlomo fizinio asmens sveikatos formos pažymėjimą (forma 046 ).

5. Pažymą apie siūlomo fizinio asmens šeimos sudėtį.

6. Siūlomo fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas. (Į šeimą vyksta Skyriaus arba seniūnijos darbuotojas, kuris surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą).

7 .Kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos:

1. Užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą.

2. Rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi.

3. Auklėti vaiką.

4. Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis.

5. Netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams.

6. Palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais.

7. Rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius.

8. Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

 

Informacija asmenims, turintiems nepilnamečių vaikų ir norintiems sudaryti nekilnojamojo turto sandorį

 

Vaiko teisę į gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam vystymuisi pirmiausia užtikrina tėvai.

Asmenys, turintys nepilnamečių vaikų, turi gauti teismo leidimą, jei:

- nori, kad notaras patvirtintų sandorį dėl nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas;

- nori, kad notaras patvirtintų sandorį dėl nekilnojamojo turto, kuris yra nepilnamečio vaiko nuosavybė.

Norint gauti teismo leidimą disponuoti šeimos nekilnojamuoju turtu, vaiko tėvai ar kiti įstatyminiai atstovai teismui turi pateikti:

- Vaiko teisių apsaugos skyriaus raštą apie tai, kad skyrius neturi duomenų, jog jie nevykdo savo pareigos užtikrinti vaiko teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas arba Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, kad sandoris neprieštarauja vaiko interesams, jei skyrius turi duomenų, jog jie gali nevykdyti savo pareigos užtikrinti vaiko teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas.

Norint gauti teismo leidimą disponuoti vaiko nekilnojamuoju turtu, reikalinga Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada, jog sandoris neprieštarauja vaiko interesams.

Norėdami gauti raštą ar išvadą, skirtą teismui, Vaiko tėvai ar kiti įstatyminiai atstovai Skyriaus specialistui turi pateikti:

- nustatytos formos prašymą (pildoma Skyriuje);

- asmens tapatybę liudijantį dokumentą,

- vaiko gimimo liudijimą.

Vaiko tėvų ar kitų įstatyminių atstovų įgalioti asmenys be šių dokumentų pateikia vaiko tėvų ar kitų įstatyminių atstovų įgaliojimą.

Išvados ir raštai išduodami Šiaulių rajono gyventojams per penkias dienas.

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-25 10:36:59 Atgal