2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Bendrųjų reikalų skyrius
Vardas, pavardė  Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Ersida  Medžiūnienė   Skyriaus vedėja
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 646 ~ 646,
           8 614 91 091 
ersida.medziuniene@siauliuraj.lt 

Diana Jasinskienė 

Vyresnioji specialistė (8 41)  596 642 ~ 712

 diana.jasinskiene@siauliuraj.lt 

Jurgita Jurgaitienė Vyresnioji specialistė (8 41)  596 660 ~ 601  jurgita.jurgaitiene@siauliuraj.lt
Eugenija Kančauskaitė Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 643 ~ 643 eugenija.kancauskaite@siauliuraj.lt

Rita Pitrinienė

Vyriausioji specialistė 
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  501 521 ~ 711

  rita.pitriniene@siauliuraj.lt

Zinaida Lenkauskienė

Vyresnioji specialistė

(8 41)  596 672 ~ 672  zinaida.lenkauskiene@siauliuraj.lt

Irma Mikolaitytė

Vyresnioji specialistė  

(8 41)  596 660 ~ 601

 irma.mikolaityte@siauliuraj.lt

Simona Saldauskienė

Vyresnioji specialistė (8 41)  596 642 ~ 642

simona.saldauskiene@siauliuraj.lt 

Jurgita Kirėjevienė

Vyresnioji specialistė (8 41)  596 642 ~ 642

 jurgita.kirejeviene@siauliuraj.lt

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS                      

1. Bendrųjų reikalų skyriaus uždaviniai:

1.1. vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę;

1.2. organizuoti Savivaldybės tarybos, mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos dokumentų valdymą, į Savivaldybę besikreipiančių asmenų priėmimą ir atlikti ,,vieno langelio“ aptarnavimo organizavimo ir vykdymo funkcijas;

1.3. padėti merui organizuoti Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų veiklą;

1.4. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinamą Savivaldybėje.

 

2. Bendrųjų reikalų skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės srityje:

2.1.1. kontroliuoja, kaip Šiaulių rajone laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;

2.1.2. teikia valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo pusmečių ir metų ataskaitas Valstybinei kalbos inspekcijai;

2.1.3. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių darbuotojams valstybinės kalbos vartojimo klausimais;

2.2. dokumentų valdymo srityje:

2.2.1. kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijos dokumentų valdymas būtų vykdomas pagal Dokumentų rengimo taisykles ir kitus dokumentų valdymo bei archyvų darbą reglamentuojančius teisės aktus;

2.2.2. kontroliuoja, kad Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų institucijų bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimai, gaunami raštai, piliečių prašymai ir skundai būtų vykdomi laiku;

2.2.3. priima ir užregistruoja Savivaldybės institucijoms, jos vadovybei ar Savivaldybės administracijos padaliniams adresuotus rašytinius prašymus ir skundus, gautus paštu ar elektroniniu paštu, pristatytus asmeniškai ar per atstovą, atlieka pirminį jų tvarkymą pagal Savivaldybės administracijoje dokumentų valdymo tvarkos aprašą;

2.2.4. informuoja ir konsultuoja telefonu ar atvykusius į Savivaldybės instituciją asmenis dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir administracinių paslaugų suteikimo bendrųjų nuostatų taikymo;

2.2.5. kontroliuoja, kaip laikomasi prašymų nagrinėjimo ir administracinių paslaugų teikimo terminų;

2.2.6. organizuoja asmenų priėmimą Savivaldybės institucijose, prireikus iš anksto telefonu ar kita ryšio priemone derina priėmimo vietą ir laiką, nurodo Savivaldybės administracijos atstovo vardą, pavardę ir užimamas pareigas;

2.2.7. sutvarko siunčiamą korespondenciją;

2.2.8. priima ir perduoda informaciją faksu ir kitomis operatyvios informacijos priemonėmis;

2.2.9. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės institucijų dokumentų nuorašus, kopijas, išrašus;

2.2.10. priima asmenų prašymus taikant ,,vieno langelio“ principą, nustato, kokia jų esmė, patikrina, ar pateikti visi dokumentai, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, numato, kokią informaciją galima gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių bei prireikus paprašo asmenų pateikti papildomus dokumentus;

2.2.11. rengia dokumentų apskaitos dokumentus (Savivaldybės administracijos bendro dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, dokumentų registrų sąrašą, skyriaus bylų apyrašus), derinimas su Šiaulių apskrities archyvu ir tvirtina EAIS priemonėmis;

2.2.12. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktus, susijusius su skyriaus atliekamomis funkcijomis;

2.2.13. teikia norminius teisės aktus Teisės aktų registrui, norminių teisės aktų projektus Teisės aktų informacinei sistemai;

2.2.14. formuoja, tvarko ir perduoda Savivaldybės administracijos Archyvui Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, susirašinėjimo bylas;

2.2.15. priima atvykstančius į Savivaldybės institucijas interesantus, išklauso jų žodinius prašymus ir pagal galimybę juos tenkina iš karto; prireikus padeda įforminti žodinį prašymą raštu, atsakinėja į žodinius paklausimus telefonu;

2.2.16. sudaro ir nuolat papildo ar keičia administracinių paslaugų sąrašą, rengia tam reikalingą informacinę medžiagą;

2.2.17. atlieka kasmetinį asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą;

2.3. Savivaldybės tarybos, komitetų, mero techninio aptarnavimo srityje:

2.3.1. pagal nustatytą grafiką organizuoja gyventojų priėmimą pas Savivaldybės merą, mero pavaduotoją, Savivaldybės administracijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją;

2.3.2. aptarnauja Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą;

2.3.3. rengia Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

2.3.4. padeda posėdžių pirmininkams parengti Savivaldybės tarybos, komitetų, Kolegijos posėdžius, techniškai juos aptarnauja;

2.3.5. formuoja, viešina Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų darbotvarkes posėdžių valdymo sistemoje POVAS, transliuoja Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę, svarstomus klausimus, pasisakymus, balsavimo rezultatus posėdžio metu Posėdžių salės balsavimo-diskusijų sistema;

2.3.6. organizuoja Savivaldybės tarybos narių mokymus;

2.3.7. rengia Savivaldybės tarybos, komitetų, mero veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

2.4. įstatymų įgyvendinimo srityje:

2.4.1. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

2.4.2. organizuoja, kad asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dirba su Interesų deklaracijų informacine sistema IDIS;

2.4.2. organizuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje;

2.4.3. atlieka išankstinę finansų, skirtų Bendrųjų reikalų skyriui, kontrolę;

2.4.4. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia ir įgyvendina sutartis, skirtas Bendrųjų reikalų skyriaus funkcijoms įgyvendinti;

2.5. vykdo kitas teisės aktų numatytas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

                                            _______________________________

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-02 16:35:47 Atgal