2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Teisės ir personalo administravimo skyrius
Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Jurgita  Mickūnė

Skyriaus vedėja
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 645 ~ 645,
           8 685 59 546
 jurgita.mickune@siauliuraj.lt
 Jurgita Juškuvienė

Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

 (8 41)  596 651 ~ 651 jurgita.juskuviene@siauliuraj.lt
Evaldas Gudas Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  500 037 ~ 709 evaldas.gudas@siauliuraj.lt 
Jonas Kiriliauskas Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  557 922,
           8 686 92 933 
 jonas.kiriliauskas@siauliuraj.lt
Jūratė Janušauskienė

Vyriausioji specialistė

 (8 41)  596 651 ~ 651

 jurate.janusauskiene@siauliuraj.lt

Inesa Lukošiūtė

Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

  8 612 93 407  inesa.lukosiute@siauliuraj.lt
Ingrida Venckuvienė

 Vyriausioji specialistė

 (8 41)  455 278,
            8 612 93 403

ingrida.venckuviene@siauliuraj.lt

Loreta Bankovskė

Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

 (8 41)  500 037 ~ 709  loreta.bankovske@siauliuraj.lt

Orinta Šimkuvienė

Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

  (8 41)  421 552 ~ 552 orinta.simkuviene@siauliuraj.lt

1. Teisės ir personalo administravimo skyriaus uždaviniai:

1.1. Teisės srityje:

1.1.1. įvertinti Savivaldybės administracijos padalinių bei į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų parengtų Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų atitiktį įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisės technikos reikalavimams;

1.1.2. ginti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos teises ir teisėtus interesus teismuose, ikiteisminėse ginčų institucijose, teisėsaugos institucijose bei vykdymo procese;

1.1.3. vykdyti valstybės politiką valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo srityje.

1.2. Personalo administravimo srityje:

1.2.1. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;

1.2.2. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Savivaldybės administracijos organizacinę kultūrą.

1.3. Viešosios tvarkos ir sanitarijos srityje:

1.3.1. dalyvauti ir bendradarbiauti užtikrinant viešąją tvarką;

1.3.2. organizuoti savivaldybėms priskirto triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimą;

1.3.3. organizuoti sanitarijos ir higienos taisyklių, švaros ir tvarkos viešose vietose taisyklių laikymosi kontrolę;

1.3.4. organizuoti gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt. ) priežiūros ir reguliavimo kontrolę.

1.4. Įgyvendinti savivaldybės ir savivaldybei perduotas valstybės funkcijas:

1.4.1. civilinė sauga ir priešgaisrinė sauga;

1.4.2. dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą.

1.5. Organizuoti Savivaldybės administracijos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę.

1.6. Duomenų apsaugos srityje - padėti Savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir kibernetinio saugumo, nuostatas.

2. Teisės ir personalo administravimo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. Teisės srityje:

2.1.1. teikia teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos padalinių vadovams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams teisės taikymo, teisės aktų rengimo ir tobulinimo klausimais;

2.1.2. vertina, ar Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengti ir pateikti derinti Savivaldybės institucijų teisės aktų projektai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus ir teisės technikos reikalavimus;

2.1.3. Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu ar Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo iniciatyva rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus;

2.1.4. atstovauja Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir ikiteisminėse ginčų institucijose, teisėsaugos institucijose bei vykdymo procese;

2.1.5. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu procesinius dokumentus civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose bei vykdymo procese;

2.1.6. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, skundus;

2.1.7. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia ir įgyvendina sutartis, skirtas Teisės ir personalo skyriaus funkcijoms įgyvendinti;

2.1.8. organizuoja ir teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Savivaldybės gyventojams bei vykdo pirminės teisinės pagalbos teikimo kontrolę:

2.1.8.1. teisinę informaciją, teisines konsultacijas apie galiojančius teisės aktus ir jų taikymą;

2.1.8.2. rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus;

2.1.8.3. padeda užpildyti prašymą antrinei teisinei pagalbai, kurį kartu su gyventojo pateiktų dokumentų kopijomis perduoda Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai per duomenų mainų bazę;

2.1.8.4. teikia patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, apie taikaus ginčo sprendimo galimybes;

2.1.8.5. rengia taikos sutartis;

2.1.9. Savivaldybės interneto svetainėje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su Savivaldybės gyventojais informuoja vietos gyventojus apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

2.1.10. rengia ir teikia Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka ataskaitą apie Savivaldybės veiklą organizuojant ir teikiant valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą;

2.1.11. vertina, ar Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengti ir pateikti derinti sutarčių projektai atitinka Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, kitus teisės aktus;

2.1.12. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas teisės srityje.

2.2. Personalo administravimo srityje:

2.2.1. atsižvelgdamas į Savivaldybės strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

2.2.2. kartu su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais atlieka Savivaldybės administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Savivaldybės administracijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Savivaldybės administracijai nustatytus uždavinius;

2.2.3. atlieka Savivaldybės administracijos personalo sudėties analizę;

2.2.4. padeda Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams įgyvendinti teisę į karjerą Savivaldybės administracijoje;

2.2.5. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti Savivaldybės administracijos personalo sudėtį;

2.2.6. padeda Savivaldybės administracijos padalinių vadovams vykdyti valstybės tarnautojų ir darbuotojų adaptavimą ir integravimą įstaigoje;

2.2.7. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo prioritetus, sudaro Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

2.2.8. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų motyvacijos sistemą;

2.2.9. rengia Savivaldybės administracijos darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;

2.2.10. Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu ar Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo iniciatyva rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

2.2.11. pagal kompetenciją kartu su kitais Savivaldybės administracijos padalinių vadovais kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Savivaldybės administracijoje gerinimo;

2.2.12. rengia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

2.2.13. organizuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Savivaldybei pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

2.2.14. padeda Savivaldybės tarybos sprendimu ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

2.2.15. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

2.2.16. organizuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

2.2.17. organizuoja atostogų, komandiruočių suteikimą Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Savivaldybei pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

2.2.18. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų socialines ir kitas garantijas;

2.2.19. formuoja, tvarko ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Savivaldybės administracijos Archyvui ir Šiaulių apskrities archyvui Savivaldybės administracijos personalo, Savivaldybei pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

2.2.20. pagal kompetenciją padeda Savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

2.2.21. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus personalo administravimo srityje.

2.3. Viešosios tvarkos ir sanitarijos srityje:

2.3.1. prižiūri ir kontroliuoja kaip Šiaulių rajone įgyvendinami įstatymuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, už kurių pažeidimą atsiranda įstatymuose nustatyta atsakomybė, bei kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybės institucijų, Savivaldybės tarybos sprendimu, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose srityse;

2.3.2. taiko administracinę atsakomybę asmenims, įvykdžiusiems administracinius teisės pažeidimus numatytus ANK, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose srityse;

2.3.3. teikia teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos padalinių vadovams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams ANK taikymo klausimais;

2.3.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo, dėl triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių patvirtinimo, dėl triukšmo prevencijos zonų nustatymo;

2.3.5. pagal kompetenciją kartu su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais siūlo triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones savivaldybės strateginiam plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiam veiklos planui;

2.3.6. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl muzikinių ir kitų masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir fiziniai asmenys, trukmės ir leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo;

2.3.7. įgyvendina savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones;

2.3.8. įgyvendina triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, įtrauktas į regionų plėtros planus;

2.3.9. organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą;

2.3.10. vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę Vyriausybės nustatyta tvarka, atlieka triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolę;

2.3.11. rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektus dėl sanitarijos ir higienos taisyklių, dėl švaros ir tvarkos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo;

2.3.12. atlieka sanitarijos ir higienos taisyklių, švaros ir tvarkos viešose vietose taisyklių laikymosi kontrolę;

2.3.13. rengia savivaldybės institucijų teisės aktus dėl gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt. ) priežiūros;

2.3.14. atlieka gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt. ) priežiūros ir reguliavimo kontrolę;

2.3.15. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas viešosios tvarkos ir sanitarijos bei higienos srityse.

2.4. Civilinės saugos srityje:

2.4.1. koordinuoja Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos veiklą ir užtikrina jos funkcijų įgyvendinimą;

2.4.2. organizuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnyje nustatytas funkcijas.

2.5. Priešgaisrinės saugos srityje:

2.5.1. dalyvauja vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;

2.5.2. teikia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms įgyvendinti, ir pagalbą vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje;

2.5.3. organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais;

2.5.4. organizuoja ir kontroliuoja priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir kitų gaisrų prevencijos priemonių įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.

2.6. Dalyvauja rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą.

2.5. Darbuotojų saugos ir sveikatos srityje:

2.5.1. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu;

2.5.2. koordinuoja ir kontroliuoja organizacinių, ekonominių, techninių ir higienos priemonių įgyvendinimą, siekiant išvengti gaisrų, darbuotojų traumatizmo, sudaryti darbo vietose sąlygas darbuotojo sveikatai ir darbingumui išsaugoti.

2.6. Asmens duomenų apsaugos srityje:

2.6.1. rengia savivaldybės institucijų teisės aktus reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą bei duomenų apsaugą;

2.6.2. atlieka rizikos vertinimą duomenų tvarkymo srityje ir rengia priemonių planą šioms rizikos sumažinti;

2.6.3. informuoja Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją apie įvykusius asmens duomenų pažeidimus;

2.6.4. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių bei į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenų tvarkymo bei duomenų apsaugos klausimais;

2.6.5. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas duomenų apsaugos srityje.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-19 08:48:09 Atgal