2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Vyriausiasis sanitarijos inspektorius
Sukilėlių g. 2, (203 kabinetas) Šiauliai
 
Vardas, pavardė 

Pareigos 

Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
 

Vyriausiasis sanitarijos inspektorius
(veiklos uždaviniai)

   

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

** turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos ar veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;

** būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, sanitarinės kontrolės vykdymą savivaldybės teritorijoje, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

** būti pareigingas, darbštus, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

** mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

** vykdo sanitarinę kontrolę Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje šiuose savivaldybės sanitarinės kontrolės objektuose:

** gatvių, skverų, aikščių ir kitos savivaldybės teritorijos, buitinių atliekų surinkimo ir padarymo nekenksmingomis vietos;

** visuomeninis kelių transportas, stotys ir stotelės;

** pramogų ir poilsio organizavimo vietos, parkai, paplūdimiai, poilsio aikštelės prie automagistralių ir priemiesčių, automobilių stovėjimo aikštelės, garažų teritorijos, kapinės, viešieji tualetai, sąvartynai;

** gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietos, vaikų žaidimo aikštelės, kiemai, sporto aikštynai;

** gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt. ) priežiūros ir reguliavimo kontrolė.

** vykdo sanitarijos priemonių (išskyrus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus) įgyvendinimo kontrolę savivaldybės teritorijoje;

** kontroliuoja savivaldybei pavaldžių institucijų, atsakingų už savivaldybės teritorijos sanitariją, darbą sanitarijos kontrolės objektuose, teikia joms pasiūlymus, reikalavimus sanitarijos ir higienos būklei gerinti;

** kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimų sanitarinės, higieninės ir visuomeninės sveikatos srityse. Pažeidėjams surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

** pagal savo kompetenciją užtikrina įstatymų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų bei Savivaldybės institucijų vadovų pavedimų vykdymą;

** kontroliuoja privalomo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, deratizacijos, dezinsekcijos) darbų organizavimą ir vykdymą gyvenamųjų namų rūsiuose ir visuomeniniuose pastatuose, atliekų kaupimo teritorijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose, esančiose savivaldybės teritorijoje;

** informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie vietas, kuriose reikėtų atlikti aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinsekcijos, deratizacijos, dezinfekcijos) darbus;

** teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;

** vykdo gyventojų apsaugą nuo infekcinių ligų, padidinto gatvių, buitinio triukšmo, dirvožemio, vandens ir oro taršos;

** kontroliuoja gyvūnų laikymo sąlygas ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;

** vykdo visuomenės švietimą sanitarijos ir higienos klausimais;

** nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pasiūlymus pagal savo kompetenciją;

** koordinuoja triukšmo prevencijos įgyvendinimą rajone;

** Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu ar savo iniciatyva rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus ir siunčiamus dokumentus;

** vykdo išankstinę finansų, skirtų funkcijos įgyvendinti, kontrolę;

** teikia duomenis viešųjų pirkimų planui, vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia ir įgyvendina sutartis, pagal savo kompetenciją;

** dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;

** vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus teisėtus nenuolatinio pobūdžio nurodymus pagal savo kompetenciją.

 

 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-13 10:55:25 Atgal