2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aplinkos apsaugos skyrius
 
Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
 Renata Ulvydienė

Vedėja
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  439 363 ~ 463
 8 630 45 686       
 renata.ulvydiene@siauliuraj.lt
 Rita Šilingienė Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  421 552 ~ 552 8 686 36 178

rita.silingiene@siauliuraj.lt
Gražina Gumbakienė Vyriausioji specialistė (8 41)  432 885 ~ 216 grazina.gumbakiene@siauliuraj.lt

Akvilė Ponelienė

Specialistė

(8 41)  596 652 ~ 652

akvile.poneliene@siauliuraj.lt

Birutė Kučinskienė Specialistė (8 41)  580 602 birute.kucinskiene@siauliuraj.lt
Danguolė Morkūnienė  Specialistė (8 41)  596 652 ~ 652 danguole.morkuniene@siauliuraj.lt 
Inga Glazauskienė Vyriausioji specialistė (8 41)  432 885 ~ 216  inga.glazauskiene@siauliuraj.lt

Skyriaus uždaviniai :

1. organizuoti aplinkos apsaugos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą;

2. pagal kompetenciją organizuoti aplinkos apsaugą bei jos gerinimą Savivaldybės teritorijoje.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja normatyvinių dokumentų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą;

2. rengia ir vykdo Aplinkos apsaugos programą, dalyvauja kitų programų, susijusių su aplinkos apsaugos klausimais, rengime ir vykdyme;

3. koordinuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, teikia Savivaldybės tarybai programos sąmatą ir ataskaitą dėl programos lėšų naudojimo;

4. įgyvendina priemones, numatytas Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje;

5. vykdo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įmokų surinkimą, analizuoja ir vertina vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio paskaičiavimus;

6. koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo ir vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą sistemos administravimą;

7. įgyvendina užduotis, nustatytas Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse ir Šiaulių rajono atliekų tvarkymo plane bei Šiaulių rajonui pavestas funkcijas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo plane;

8. analizuoja atmosferos oro kokybę, paviršinio ir požeminio vandens organinę taršą, buitinių pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo bei želdinių ir biologinės įvairovės būklę, siūlo priemones jai gerinti;

9. organizuoja aplinkos kokybės (oro ir požeminio vandens) monitoringo vykdymą, skelbia monitoringo duomenis;

10. nagrinėja ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas bei ataskaitas ir pagal savo kompetenciją teikia išvadas;

11. derina įmonių ir organizacijų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus, naujų ir rekonstruojamų objektų projektinę dokumentaciją;

12. dalyvauja aplinkosaugos projektų rengime bei vykdyme;

13. informuoja visuomenę apie aplinkos būklę, remia ekologinį švietimą;

14. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, rengia ir teikia ataskaitas;

15. organizuoja atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus, želdynų pertvarkymo, naujų želdinių kūrimo projektų rengimą bei įgyvendinimą, teikia projektavimo sąlygas, nagrinėja ir derina projektinę dokumentaciją, susijusią su želdinių pertvarkymu, teikia išvadas ir rekomendacijas;

16. išduoda leidimus (ne miško žemėje) želdiniams tvarkyti, organizuoja priemones želdiniams atkurti ir gausinti;

 17. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

18. pagal kompetenciją ir kuruojamas sritis organizuoja viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas, pildo tiekėjų apklausos lapus;

19. koordinuoja Šiaulių rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos darbą ir pateikia komisijos priimtus sprendimus Savivaldybės administracijos direktoriui;

20. dalyvauja Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos darbe, nustatant medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą;

21. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, kitų Savivaldybės dokumentų projektus, teikia projektavimo sąlygas, derina projektus ir kitus dokumentus;

22. pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, bendradarbiauja su valstybinėmis bei savivaldos institucijomis, mokslo bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

23. organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą bei Skyriaus archyvo tvarkymą;

24. vykdo Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos ir kitomis lėšomis įsigyto turto apskaitą;

25. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-19 08:47:37 Atgal