2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Architektūros ir paveldosaugos skyrius
Vardas, pavardė Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Vilija Vaičekauskienė 

Skyriaus vedėja
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 649 ~ 649,
           8 614 60 564 
vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt 
Sniegena  Breikštienė
Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  500 016 ~ 706,
           8 687 15 601      
 sniegena.breikstiene@siauliuraj.lt
Irena Balčytienė Vyriausioji specialistė (8 41)  596 650 ~ 650  irena.balcytiene@siauliuraj.lt
Gediminas Jankūnas  GIS inžinierius (8 41)  596 630 ~ 607 gediminas.jankunas@siauliuraj.lt
Rima Jaraminienė Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 650 ~ 650  rima.jaraminiene@siauliuraj.lt
Jovita Rūkienė

Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  500 016 ~ 706

jovita.rukiene@siauliuraj.lt

 
Aldona Vaitiekaitienė

Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 630 ~ 607   aldona.vaitiekaitiene@siauliuraj.lt
Kristina Steponavičienė Vyriausioji specialistė
    (paveldosauga)

(veiklos uždaviniai)

(8 41)  375 495,
           8 611 51 228  
 kristina.steponaviciene@siauliuraj.lt
Vytautas Kirkutis

 
Vyriausiasis specialistas
(paveldosauga)


(veiklos uždaviniai)

(8 41)  523 694 ~ 623,
           8 614 39 503 
 vytautas.kirkutis@siauliuraj.lt
 

Vyriausiasis specialistas

   

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 

1.1. organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės veiklą vykdant teritorijų planavimą, teritorijų planavimo dokumentų rengimą bei jų sprendinių įgyvendinimą;

1.2. planuoti ir įgyvendinti architektūros ir kraštovaizdžio abipusį ryšį vykdomuose Savivaldybės teritorijoje statybos objektų projektuose;

1.3. koordinuoti architektūros ir urbanistikos procesą Savivaldybėje;

1.4. koordinuoti Savivaldybės veiklą geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbų srityje;

1.5. organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės darbą su Adresų registro tvarkymo įstaiga;

1.6. vykdyti kultūros paveldo apsaugą Savivaldybėje;

1.7. organizuoti turizmo planavimą ir Šiaulių rajono savivaldybės turizmo išteklių naudojimą. 

2. Skyriaus pagrindinės funkcijos yra šios: 

2.1. Teritorijų planavimo srityje (vykdant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą ir vadovaujantis Teritorijų planavimo normų sąvadu), kurias įgyvendina Architektūros poskyris:

2.1.1. ruošti pasiūlymus dėl lėšų poreikio teritorijų planavimo dokumentams rengti;

2.1.2. organizuoti Savivaldybės teritorijoje bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo procesą;

2.1.3. ruošti medžiagą viešųjų pirkimų konkursams teritorijų planavimo dokumentams parengti (bendrieji, specialieji, detalieji planai, schemos, sklypų planai);

2.1.4. nustatyta tvarka išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

2.1.5. spręsti klausimus dėl bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo privalomo proceso ir procedūrų;

2.1.6. derinti Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų projektinę dokumentaciją, atstovauti Savivaldybei patvirtintiems dokumentams kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese, pateikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai;

2.1.7. priimti iš žemės savininko, valdytojo ar naudotojo prašymus dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, ruošti pareigų perdavimo įsakymų projektus ir sutartis perduoti planavimo organizatoriaus teises ir pareigas;

2.1.8. priimti iš planavimo organizatoriaus prašymus planavimo sąlygų sąvadams gauti ir pateikti Administracijos direktoriaus vardu paraiškas sąlygoms rengti atitinkamoms institucijoms;

2.1.9. ruošti teritorijų planavimo sąlygų sąvadus ir, juos patvirtinus Savivaldybės vyriausiajam architektui, pateikti planavimo organizatoriui, tvarkyti jų apskaitą ir archyvą;

2.1.10. atlikti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, formavimui reikalingus parengiamuosius darbus;

2.1.11. organizuoti Savivaldybės rengiamų teritorijos planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauti kitų planavimo subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrinti gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengti medžiagą ir konsultuoti sprendžiant ginčus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“);

2.1.12. organizuoti teritorijų planavimo dokumentų platinimą, informuoti visuomenę apie patvirtintus ir ruošiamus teritorijų planavimo dokumentus spaudoje ir Savivaldybės internetinėje svetainėje;

2.1.13. organizuoti Teritorijų planavimo komisijos darbą: organizuoti teritorijų planavimo kompleksinį derinimą, išduoti Teritorijų planavimo komisijos derinimo protokolus, juos registruoti dokumentų valdymo sistemoje ,,@vilys“ sistemoje ir kt.;

2.1.14. tvarkyti išduodamų projektuojamiems statybos objektams specialiųjų architektūros reikalavimų apskaitą ir tvarkyti jų archyvą.

2.2. Teritorijų planavimo dokumentų tvarkymo srityje (vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“), kurias įgyvendina Architektūros poskyris:

2.2.1. tvarkyti Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą;

2.2.2. organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų duomenų banką (pagal geoinformacinę sistemą GIS);

2.2.3. organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės teritorijos Georeferencinių duomenų bazės posistemes – topografinių duomenų ir inžinerinių tinklų duomenų bazes;

2.2.4. tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų archyvą, kaupti geodezinę, kartografinę, inžinerinių tyrinėjimų, išpildomųjų nuotraukų skaitmeninę medžiagą.

2.3. Architektūros, statybos srityse (vadovaujantis Architektūros įstatymo koncepcija, vykdant Statybos įstatymą ir statybos reglamentus), kurias įgyvendina Architektūros poskyris:

2.3.1. išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus projektuojamiems statybos objektams;

2.3.2. derinti mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo projektus;

2.3.3. nustatyti sąlygas ir derinti reklamos ir vizualinės informacijos objektus, išduoti leidimus išorinei reklamai įrengti ir vykdyti išorinės reklamos priežiūrą bei kontrolę;

2.3.4. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos vadovams, Savivaldybės tarybai dėl architektūros ir kraštovaizdžio darbų organizavimo, formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje, dėl estetinių aplinkos problemų sprendimo;

2.3.5. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos vadovams, Savivaldybės tarybai, kaip tvarkyti rajono mažosios architektūros formų objektų gamtinę aplinką ir ryšį su jais;

2.3.6. dalyvauti rengiant projektavimo užduotis ir derinti statybos objektų projektus;

2.3.7. dalyvauti Statybos užbaigimo komisijos darbe.

2.4. Rajono gyvenamųjų vietovių valstybinio registro srityje, (vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimą Nr.65 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių valstybinio registro tvarkymo, gyvenamųjų vietovių teritorinių ribų nustatymo, pavadinimų administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms suteikimo, jų keitimo bei jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo“), kurias įgyvendina Architektūros poskyris:

2.4.1. rengti dokumentaciją tvarkant Savivaldybės gyvenamųjų vietovių, gatvių ir statinių pavadinimų, numerių pastatams ir butams suteikimą, keitimą ir vesti jų apskaitą;

2.4.2. tvarkyti gyvenamųjų vietovių informacinę sistemą, ruošti ir teikti dokumentus Adresų registro tvarkymo įstaigai;

2.4.3. teikti Savivaldybei pasiūlymus dėl gatvių įvardijimo ir adresų suteikimo;

2.4.4. ruošti ir teikti informaciją Savivaldybės internetinėje svetainėje apie Savivaldybės teritorijoje suteikiamus ar keičiamus gatvių pavadinimus, keičiamas vietovių teritorijų ribas.

2.5. Paveldosaugos srityje (vykdant Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą), kurias įgyvendina Paveldosaugos ir turizmo poskyris:

2.5.1. vykdyti valstybės ir Savivaldybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, tikrinti jų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Kultūros paveldo departamentui (toliau –Departamentas) kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;

2.5.2. informuoti Departamentą apie Savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių;

2.5.3. nustatyti valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;

2.5.4. rengti Savivaldybės tarybos sprendimus ir atlikti kitus veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;

2.5.5. dalyvauti organizuojant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentų rengimą bei svarstant kitų planavimo subjektų parengtus saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentus ir juos derinti;

2.5.6. dalyvauti rengiant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų raidos analizę, prognozę ir programas;

2.5.7. rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos programas, organizuoti jų vykdymą bei kontrolę;

2.5.8. nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nustatyti ir sprendimams dėl teisinės apsaugos reikalingumo priimti rengti Savivaldybės tarybai sprendimus dėl Šiaulių rajono savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) steigimo, organizuoti jos darbą ir techninį aptarnavimą;

2.5.9. vadovaujantis Vertinimo tarybos sprendimais rengti Savivaldybės tarybos sprendimus dėl kultūros paveldo objektų skelbimo Savivaldybės saugomais ir informuoti Kultūros paveldo departamentą ir visus asmenis, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokių objektų teritorijos ribose yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;

2.5.10. sudaryti ir išduoti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, pasirašyti su valdytojais objektų apsaugos sutartis;

2.5.11. teikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra Savivaldybės saugomi kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;

2.5.12. teikti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;

2.5.13. tikrinti ir nustatyti saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose, saugomose vietovėse ir apsaugos zonose tvarkybos darbų projektų atitikimą teritorijų planavimo dokumentuose bei Kultūros paveldo departamento išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais reikalavimams;

2.5.14. dalyvauti Teritorijų planavimo komisijos posėdžiuose tvirtinant Savivaldybės teritorijų bendruosius ir detaliuosius planus, kai tose teritorijose yra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių;

2.5.15. peržiūrėti teisės aktų nustatyta tvarka žemės sklypų ribas, nustatyti jiems paveldosauginius apribojimus, prižiūrėti Savivaldybės tarybos įsteigtus kultūrinius draustinius, kontroliuoti, kaip jose naudojama žemė, taip pat žemės savininkų ir valdytojų veiklą, susijusią su teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais paveldosauginiais apribojimais, organizuoti paveldotvarkos planų rengimą;

2.5.16. tikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklę, atlikti jų stebėseną, apžiūrą ir vertinimą bei kaupti informaciją;

2.5.17. teikti Savivaldybės administracijos padaliniams, Savivaldybės įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims istorinę, tyrimų, projektinę medžiagą apie kultūros paveldo objektus, taip pat siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimais;

2.5.18. tikrinti saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose, saugomose vietovėse ir apsaugos zonose atminimo – įamžinimo lentų, mažųjų architektūros formų, laikinų statinių projektus ir juos derinti;

2.5.19. tarpininkauti tarp nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų ir Departamento priimti valdytojų prašymus ir su savo pasiūlymais teikti valdytojams atsakymus;

2.5.20. teikti išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai pasiūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus;

2.5.21. rengti Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoti jų vykdymą;

2.5.22. organizuoti tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, bendradarbiauja su kirų savivaldybių paveldosaugos padaliniais.

2.6. Turizmo plėtros srityje, kurias įgyvendina Paveldosaugos ir turizmo poskyris:

2.6.1. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės turizmo plėtros programas, dalyvauti rengiant Savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros schemas ir projektus;

2.6.2. kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti duomenis apie plėtojamą turizmo verslą Šiaulių rajone;

2.6.3. rengti Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, susijusių su turizmo plėtros įgyvendinimu;

2.6.4. vykdyti Savivaldybės teritorijų turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;

2.6.5. koordinuoti bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis turizmo, jaunimo, sporto, ekonomikos ir kultūros srityse;

2.6.6. organizuoti tarptautinių bendradarbiavimo sutarčių projektų rengimą, pasirašymą, kontroliuoja jų vykdymą.

3. Kitos Skyriaus funkcijos:

3.1. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus, paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti, finansuojamus valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis;

3.2. dalyvauti rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei savivaldybės biudžetą;

3.3. rengti Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, Skyriaus veiklos programas ir ataskaitas;

3.4. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėti gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus; konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus veiklos klausimais, imtis priemonių nurodytiems ar rastiems pažeidimams bei trūkumams šalinti;

3.5. teikti informaciją Administracijos direktoriui apie atliktus darbus;

3.6. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, skirti administracines nuobaudas;

3.7. atstovauti Savivaldybės administracijai valstybinėse bei visuomeninėse įstaigose ir organizacijose, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

3.8. organizuoti ir tvarkyti Skyriaus dokumentų valdymą, jų saugojimą ir perdavimą Savivaldybės administracijos archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

3.9. vykdyti kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, susijusias su Skyriaus uždaviniais;

3.10. vykdyti kituose teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-06 15:55:46 Atgal