2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Finansų skyrius
Vardas, pavardė 

Pareigos

Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Rita Balčiuvienė

Skyriaus vedėja
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 666 ~ 666,
           8 682 48 911 
 rita.balciuviene@siauliuraj.lt
Jonė Ivanauskienė  Vedėjo pavaduotoja
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  500 036 ~ 708,
           8 686 63 210
 jone.ivanauskiene@siauliuraj.lt
Adolfas  Skėrys Vyresnysis specialistas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 653 ~ 653  adolfas.skerys@siauliuraj.lt
 Laima Ivanauskienė  Specialistė (8 41)  500 036 ~ 708  laima.ivanauskiene@siauliuraj.lt
Vida  Rudžinskienė Vyresnioji specialistė (8 41)  596 653 ~ 653  vida.rudzinskiene@siauliuraj.lt

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra šie:

** įgyvendinti Savivaldybės finansų politiką;

** įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su biudžeto sudarymu, vykdymu, kontrole ir atskaitomybe;

** vykdyti savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal savivaldybės ir valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas, programas ir ekonominę paskirtį kontrolę. 

Skyrius, įgyvendindamas savo uždavinius, atlieka šias funkcijas:

** nagrinėja, analizuoja ir rengia savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, organizuoja ir kontroliuoja jo vykdymą;

**  rengia biudžeto programų pagal lėšų šaltinius pajamų ir išlaidų projektus;

** rengia savivaldybės konsoliduotus biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Finansų ministerijai;

** vykdo Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų, paskolų, finansinę iždo apskaitą ir atskaitomybę;

** finansuoja savivaldybės institucijas ir įstaigas, nurodytas Savivaldybės tarybos patvirtintame savivaldybės biudžete, neviršydamas bendros savivaldybės tarybos patvirtintos asignavimų sumos;

** teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams ir struktūriniams teritoriniams padaliniams, biudžetinėms įstaigoms, išlaikomoms iš savivaldybės biudžeto, biudžeto sudarymo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos organizavimo bei vedimo klausimais.

** teikia pasiūlymus dėl  papildomų biudžeto lėšų skyrimo;

** rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų  projektus dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos, paskolų ėmimo, papildomų bei planą viršijančių pajamų ir išlaidų ar kitų lėšų paskirstymo;

** planuoja paskolų poreikį, kontroliuoja skolos limitų vykdymą, teikia Finansų ministerijai ataskaitas apie skolinimosi būklę;

** vykdo tikslinės paskirties lėšų (valstybinėms funkcijoms, moksleivio krepšeliui ir kitų) pajamų ir išlaidų apskaitą ir teikia ataskaitas valstybės institucijų nustatyta tvarka ir terminais;

** sudaro metinius konsoliduotus savivaldybės biudžeto įvykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia juos Savivaldybės tarybai tvirtinti tarybos reglamento nustatyta tvarka;

** Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka  sudaro archyvines bylas ir perduoda jas į  Savivaldybės archyvą;

** atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją. 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-10 14:49:30 Atgal