2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Turto valdymo skyrius
Vardas, pavardė  Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Alfredas  Budrys Skyriaus vedėjas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 657 ~ 657,
           8 687 84 972
 alfredas.budrys@siauliuraj.lt
Alvydas  Žirgulis Skyriaus vedėjo pavaduotojas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 664 ~ 664,
           8 686 52 473
 alvydas.zirgulis@siauliuraj.lt
 Olegas Ivanovas Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)
 (8 41)  437 659 ~ 635  olegas.ivanovas@siauliuraj.lt
Vaida Sabanskienė Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
 (8 41)  596 679 ~ 679 vaida.sabanskiene@siauliuraj.lt
Birutė Jurkaitienė Vyriausioji specialistė (8 41)  596 658 ~ 658 birute.jurkaitiene@siauliuraj.lt
Ramūnas Palkus

Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  512 062 ~ 715
          
ramunas.palkus@siauliuraj.lt
 Tomas Savickas

Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)

 (8 41)  596 658 ~ 658
           

tomas.savickas@siauliuraj.lt

Edmundas Žalys Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 679 ~ 679,
           8 615 23 564
edmundas.zalys@siauliuraj.lt
Vytautas Breikštas Vyriausiasis specialistas (8 41)  437 659 ~ 635,
           8 687 84 967
 vytautas.breikstas@siauliuraj.lt
 Vaida Pielikienė Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  437 659 ~ 635,
          8 652 07 832
vaida.pielikiene@siauliuraj.lt
 Zita Urbelienė

Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  500 015 ~ 705
8 633 85 542
 zita.urbeliene@siauliuraj.lt
Sigitas Getneris Vyriausiasis specialistas (8 41)  437 659 ~ 635,
          8 620 69 309
 sigitas.getneris@siauliuraj.lt
 Audrius Zaturskas Vyriausiasis specialistas (8 41)  596 664 ~ 664 

 audrius.zaturskas@siauliuraj.lt

  Vyriausiasis specialistas    

TURTO VALDYMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Skyriaus uždaviniai:

1. užtikrinti Savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto efektyvų valdymą ir naudojimą;

2. organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą viešuosiuose aukcionuose;

3. organizuoti Savivaldybės būsto fondo sudarymą ir jo remontą, būsto nuomą;

4. dalyvauti sprendžiant gyventojų užimtumo klausimus, rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas, koordinuoti viešųjų ir sezoninių darbų organizavimą;

5. organizuoti piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimą ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimą įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

6. organizuoti valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintinų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymą;

7. organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, infrastruktūros objektų investicinių projektų įgyvendinimą;

8. organizuoti Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą;

9. organizuoti įstatymų nustatyta tvarka statinių naudojimo priežiūrą;

10. organizuoti Savivaldybės pastatų techninę priežiūrą ir remontą;

11. administruoti Savivaldybės pastatų remonto, Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų pastatų gamtinių dujų, šiluminės energijos ir vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo sutartis, vykdyti šių sutarčių kontrolę;

12. organizuoti Savivaldybės statinių nuomos konkursus, šių statinių nuomos ir panaudos sutarčių rengimą bei vykdyti jų kontrolę;

13. organizuoti Savivaldybės statinių ir žemės bei Savivaldybei perduotos valdyti valstybinės žemės teisinį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;

14. pagal įstatymą nustatytą Savivaldybės kompetenciją organizuoti gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, Savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. rengia ir įgyvendina biudžeto asignavimų Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programą;

2. rengia ir teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai informaciją dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų finansavimo Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis;

3. rengia ir įgyvendina Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programą;

4. organizuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų aprūpinimą ryšio priemonėmis;

5. organizuoja Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų elektros įrenginių priežiūrą ir remontą;

6. rengia ir dalyvauja rengiant bei kontroliuoja Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų objektų elektros energijos tiekimo sutartis;

7. organizuoja Savivaldybės būsto priežiūros, remonto ir plėtros programų įgyvendinimą;

8. priima Šiaulių rajono gyventojų prašymus dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus ir nustato ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui išsinuomoti;

9. organizuoja ir rengia Savivaldybės butų ir socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių rengimą bei vykdo šių sutarčių kontrolę;

10. Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) sudaro, tvarko ir tikslina Šiaulių rajono asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus ir parengia juos tvirtinti;

11. rengia Savivaldybės socialinio būsto ataskaitas ir teikia Statistikos departamentui;

12. rengia ir tvarko dokumentus, susijusius su valstybės garantijomis, nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose, organizuoja šių garantijų vykdymą Savivaldybėje;

13. nagrinėja ir teikia pasiūlymus grįžtantiems ir grįžusiems į Lietuvą reabilituotiems kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimos nariams gyvenamojo ploto suteikimo klausimais;

14. organizuoja gyvenamojo būsto teisinį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;

15. rengia dokumentus butų pardavimo klausimais ir organizuoja jų pardavimą;

16. apskaičiuoja Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydį nuomininkams;

17. organizuoja ir rengia nekilnojamojo turto pirkimo konkursus, pirkimo dokumentus, nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymą;

18. rengia pažymas rajono gyventojams lengvatiniams kreditams gauti gyvenamojo būsto statybai, įsigijimui ar rekonstravimui;

19. rengia technines specifikacijas ir užduotis statybos objektams projektuoti;

20. analizuoja statybos objektų techninius projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus;

21. vykdo ir (ar) organizuoja statybos darbų techninę priežiūrą;

22. analizuoja rangovų pateiktų apmokėti atliktų darbų dokumentus bei kontroliuoja atliktų darbų įkainius;

23. organizuoja statybų užbaigimo komisijų darbą;

24. regia statybos darbų viešojo pirkimo konkursų techninę dokumentaciją;

25. rengia ir analizuoja statybos darbų sąmatas;

26. rengia Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo dokumentus ir organizuoja nekilnojamojo turto pardavimo aukcionus;

27. renka ir teikia informaciją valstybės institucijoms apie Savivaldybės valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą;

28. rengia viešųjų darbų programas;

29. organizuoja Savivaldybės nekilnojamojo turto inventorizavimą, teisinį registravimą;

30. organizuoja Savivaldybės pastatų (patalpų) nuomos konkursus, atlieka Savivaldybės pastatų nuomos ir panaudos sutarčių sudarymą ir kontrolę;

31. atlieka bešeimininkių ir neūkiškai laikomų statinių apskaitą;

32. vykdo statinių naudojimo priežiūrą;

33. organizuoja Savivaldybės administracijos pastatų šildymo sistemų paruošimą žiemos šildymo sezonui;

34. rengia dokumentaciją komunalinės paskirties objektams įsigyti, nurašyti ir perduoti;

35. organizuoja komunalinių paslaugų teikimą Savivaldybės administracijos pastatuose;

36. rengia dokumentus butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administratoriams skirti;

37. vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę;

38. tvarko Šiaulių rajono daugiabučių namų apskaitą;

39. rengia Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

40. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-18 11:15:28 Atgal