2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Socialinės paramos skyrius
V. Montvilos g. 4, LT-76337 Šiauliai
Vardas, pavardė  Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Irena Simanauskienė Skyriaus vedėja
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 690 ~ 690,
           8 686 46051
 irena.simanauskiene@siauliuraj.lt
Dainora Mockutė Vyresn. specialistė socialinėms išmokoms
 
(8 41)  596 663 ~ 663

 dainora.mockute@siauliuraj.lt

 Agnė Jankunec Vyresn. specialistė socialinėms išmokoms (8 41)  596 663 ~ 663  agne.jankunec@siauliuraj.lt
Birutė  Jaškauskienė Vyr. specialistė

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 683 ~ 683 birute.jaskauskiene@siauliuraj.lt

Brigita Škultinė

Vyresn. specialistė socialinėms išmokoms

(8 41)  596 663 ~ 663

 brigita.skultine@siauliuraj.lt

Virginija Kutkevičienė   Vyresnioji specialistė
(8 41)  596 691 ~ 691   virginija.kutkeviciene@siauliuraj.lt
Aldona Laukienė

Vyriausioji specialistė

(8 41)  596 689 ~ 689 aldona.laukiene@siauliuraj.lt
 

Vyr. specialistas

(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 683 ~ 683  

Eglė Petrylienė
(nėštumo ir gimdymo atostogose)

Dalė Staponkienė

Vyresn. specialistė socialinėms išmokoms (8 41)  596 663 ~ 663

 egle.petryliene@siauliuraj.lt


dale.staponkiene@siauliuraj.lt

Silva Timinskienė

Mentorė (8 41)  596 691 ~ 691

silva.timinskiene@siauliuraj.lt

Vida Tomkevičienė Vyresn. specialistė socialinėms išmokoms (8 41)  596 682 ~ 682  vida.tomkeviciene@siauliuraj.lt
Viktorija Savickė Vyriausioji specialistė

(8 41)  596 683 ~ 683,

8 687 13817

 viktorija.savicke@siauliuraj.lt

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI 

Skyriaus vykdomi uždaviniai:

1. analizuoja vykdomą socialinės apsaugos politiką, jos ekonominį pagrindimą, prognozuoja pagrindinius socialinius rodiklius, nustato savo veiklos prioritetus, socialinių problemų sprendimo kelius, rūpinasi socialinės atskirties prevencija;

2. organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valstybinių ir kitų išmokų skyrimą ir mokėjimą, socialinių paslaugų įstaigų steigimą, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinių paslaugų planavimą ir jų teikimo organizavimą bei kitas Skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. bendradarbiauja su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, priimant sprendimus dėl paslaugų vaikui ir šeimai skyrimo, laikinosios vaiko globos (rūpybos) nustatymo, dėl laikinosios globos tęsimo, vaiko grąžinimo į šeimą, tėvų valdžios ribojimo;

2. užtikrina būsimųjų globėjų (rūpintojų), šeimynų steigėjų dalyvių ir budinčių globotojų paiešką, o asmenims, kurie svarsto apie galimybę globoti likusius be tėvų globos vaikus, ar juos prižiūrėti globos centre, teikia nemokamas konsultacijas vaiko globos (rūpybos) ar priežiūros klausimais;

3. užtikrina, kad būtų ieškoma galimybių likusius be tėvų globos vaikus globoti (jais rūpintis) šeimos aplinkoje – šeimoje, globos centre, šeimynoje;

4. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis, siekdama pasiūlyti fiziniams asmenims, pasirengusiems globoti vaikus (jais rūpintis), tačiau savo gyvenamosios vietos savivaldybėje dar nepaskirtiems vaikų globėjais (rūpintojais), globoti kitoje savivaldybėje likusius be tėvų globos vaikus ar vaikų globos institucijoje globojamus (rūpinamus) vaikus;

5. informuoja visuomenę apie vykdomas socialines programas bei teikiamą paramą;

6. renka, analizuoja ir kaupia informaciją apie socialinę situaciją Šiaulių rajone, socialinės paramos poreikį atskiroms socialinėms gyventojų grupėms;

7. organizuoja socialinių paslaugų teikimą, bendradarbiaudamas su sveikatos priežiūros, švietimo įstaigomis, policija, asociacijomis, labdaros ir paramos fondais, seniūnijomis, visuomeninėmis organizacijomis, bendruomenėmis bei privačiais asmenimis ir prižiūri savivaldybės teritorijoje teikiamų paslaugų kokybę;

8. analizuoja galiojančius įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su socialinių darbuotojų veiklos, socialinių paslaugų teikimo organizavimu, administravimu, planavimu bei mokėjimo klausimais;

9. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių projektus pagal Skyriaus kompetenciją;

10. organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir prižiūri Savivaldybės teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų kokybę;

11. kuruoja savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja arba dalininkė yra Savivaldybės taryba, vykdomą veiklą pagal kompetenciją;

12. testuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių paslaugų, pajamas bei turtą;

13. užtikrina socialinių paslaugų ir piniginių išmokų (pašalpų, kompensacijų) skyrimą ir mokėjimą įvairioms socialinėms asmenų grupėms;

14. išduoda siuntimus asmenims į socialinės globos įstaigas;

15. organizuoja Socialinės paramos skyrimo, Specialiųjų poreikių nustatymo, Būsto pritaikymo neįgaliesiems bei Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų darbą ir vykdo dokumentų apskaitą;

16. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;

17. ruošia valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų poreikio projektus;

18. veda socialinės paramos bei paslaugų gavėjų duomenis į socialinės paramos apskaitos sistemą ,,Parama“ (toliau – Parama) ir socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS);

19. formuoja, tvarko ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Šiaulių apskrities archyvui išmokų gavėjų bylas;

20. rengia statistines ataskaitas socialinės paramos bei socialinių paslaugų klausimais;

21. rengia ir pagrindžia biudžeto lėšoms gauti sąmatas, pateikia išsamias lėšų panaudojimo ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Savivaldybės administracijos Finansų skyriui ir kitoms institucijoms pagal kompetenciją;

22. vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansinę kontrolę;

23. atstovauja Savivaldybės administracijos direktoriaus interesams visų instancijų teismuose dėl asmens veiksnumo apribojimo, teikia išvadas / atsiliepimus globos / rūpybos nustatymo bei globėjo ar rūpintojo paskyrimo klausimais, kartu su seniūnijų specialistais socialiniam darbui prižiūri globėjų ir rūpintojų pareigų vykdymą;

24. koordinuoja asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo ir išvadų pateikimo procesą;

25. išduoda fiziniams asmenims Neįgaliojo, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus, vykdo jų apskaitą;

26. išduoda pažymas apie gaunamas (negaunamas) išmokas;

27. koordinuoja socialinį darbą seniūnijose, siekdamas socialinių garantijų bei saugumo užtikrinimo asmenims, turintiems socialinių problemų;

28. nagrinėja rajono gyventojų prašymus ir skundus socialiniais klausimais;

29. inicijuoja kvalifikacijos kėlimą seniūnijų specialistams socialiniam darbui bei Skyriaus specialistams;

30. ruošia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens (šeimos) dalinio ar visiško atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas;

31. inicijuoja stacionarių ir nestacionarių (institucinių ir neinstitucinių) socialinių įstaigų steigimą vaikams, moterims, patyrusioms smurtą, socialinės rizikos grupės asmenims, pensinio amžiaus ir neįgaliesiems asmenims;

32. rūpinasi socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, analizuoja socialinių paslaugų teikimo galimybes bendruomenėse;

33. vykdo Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programos rajone įgyvendinimą;

34. nustato specialiųjų poreikių lygį senatvės pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims, priima sprendimą dėl jų tenkinimo bei vykdo jų apskaitą;

35. ruošia sprendimus dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo;

36. organizuoja socialinės priežiūros teikimą globojamo (rūpinamo) vaiko tėvams, pagalbą vaikus globojančiai šeimai ir socialinės globos įstaigai socialinės globos klausimais;

37. analizuoja rajono gyventojų socialinius poreikius, socialinių problemų atsiradimo priežastis, tikslina ir vertina socialinių problemų sprendimo bei socialinės paramos teikimo metodus, tikslus ir naujas galimybes;

38. administruoja socialinės paramos mokiniams įstatymo įgyvendinimą (mokinių nemokamas maitinimas bei paramos mokinio reikmenimis įsigyti skyrimas), nepasiturinčių šeimų, deklaruojančių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, mokiniams;

39. planuoja įvairias socialinės paramos ir socialinių paslaugų rūšis;

40. vykdo viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, ruošia paslaugų, prekių ir darbų specifikacijas, sutarčių projektus ir koordinuoja jų vykdymą. Teikia planuojamų pirkimų planus pagal skyriaus kompetenciją;

41. įgyvendina Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektus: ,,Parama maisto produktais“ ir ,,Parama higienos prekėmis“;

42. taiko Europos Bendrijos Reglamento 1408/71 ir Reglamento 574/72 nuostatas, skiriant išmokas šeimoms, bendradarbiauja su Užsienio išmokų tarnyba;

43. organizuoja socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų atranką ir vertinimą, kontroliuoja projekto įgyvendinimą;

44. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

45. dalyvauja rengiant savivaldybės Strateginę plėtros programą, rengia ir įgyvedina kuruojamos srities programas ir / ar priemones;

46. nustato teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą už asmens, turinčio teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, rengia pažymas, patvirtinančias būsto savininko teisę į kreditą ir perduoda jas bendrojo naudojimo objekto valdytojui savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui;

47. ruošia teikimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikei (-iui) motinai / tėvui skyrimo;

48. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus ir vykdo jš įgyvendinimo priežiūrą;

49. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

50. tvirtina pateiktų dokumentų nuorašus;

51. teikia Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriui dokumentus dėl permokų išieškojimo iš socialinių išmokų gavėjų teismine tvarka.

52. teikia informaciją savivaldybės tinklalapyje apie socialinių paslaugų bei socialinės paramos skyrimo teisės aktų pokyčius.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-30 14:48:01 Atgal