2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius
Vardas, pavardė Pareigos Telefonas
(~*** - vidaus nr.)
El. pašto adresas
 Diana Greičė Skyriaus vedėja
(veiklos uždaviniai) 

(8 41)  596 681 ~ 681

8 681 18 428       

 diana.greice@siauliuraj.lt

cms@siauliuraj.lt

Rima  Mereckienė Vyresnioji specialistė
 (veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 680 ~ 680  rima.mereckiene@siauliuraj.lt
Eleonora  Jočė Vyresnioji specialistė
(8 41)  596 680 ~ 680  eleonora.joce@siauliuraj.lt
Žaneta Songailienė  Tvarkytoja    
Inga  Butkienė  Vyriausioji specialistė  (8 41)  544 120 ~ 621,
           8 614 22 492
 inga.butkiene@siauliuraj.lt
Audronė  Lankienė   Archyvarė  (8 41)  544 120 ~ 621 audrone.lankiene@siauliuraj.lt 
Dalia Lukošienė  Archyvarė  (8 41)  544 120 ~ 621 dalia.lukosiene@siauliuraj.lt

 

1. Skyriaus uždaviniai:

1.1. užtikrinti teisėtą ir teisingą civilinės būklės aktų registravimą, siekiant apsaugoti asmenines bei turtines piliečių teises;

1.2. užtikrinti operatyvų ir teisingą duomenų teikimą valstybės registrams ir Gyventojų registro tvarkymą;

1.3. užtikrinti likviduotų juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentų priėmimą, apskaitą, naudojimą ir saugojimą;

1.4. teikti metodinę ir praktinę pagalbą juridiniams ir fiziniams asmenims.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. Civilinės būklės aktų registravimo srityje:

2.1.1. priima prašymus ir reikalingus dokumentus iš interesantų dėl gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo registravimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo, kartotinių liudijimų, nuorašų, išrašų ir išdavimo;

2.1.2. registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

2.1.3. išduoda gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimus;

2.1.4. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus ir bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;

2.1.5. išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienyje;

2.1.6. atlieka santuokų įregistravimo iškilmingas ceremonijas;

2.1.7. atlieka santuokos registravimo ceremonijas norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje Savivaldybės teritorijoje;

2.1.8. rengia bylas ir teikia išvadas dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

2.1.9. rengia bylas ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo;

2.1.10. pažymi civilinės būklės įrašų rodyklėse apie kitų civilinės metrikacijos skyrių atliktus civilinės būklės aktų papildymus, pakeitimus;

2.1.11. sudaro abėcėlines rodykles ir civilinės būklės įrašų registrus;

2.1.12. nustatyta tvarka išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas juridiniams ir fiziniams asmenims;

2.1.13. kartą per mėnesį siunčia Higienos institutui medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą liudijančius dokumentus;

2.1.14. tvarko, komplektuoja, saugo ir perduoda Šiaulių apskrities archyvui archyvinius dokumentus, naikina dokumentus pasibaigus jų saugojimo terminui;

2.1.15. renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, aktų įrašų papildymą, pakeitimą;

2.1.16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal kompetenciją;

2.1.17. pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;

2.1.18. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais;

2.1.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus Skyriaus veiklos klausimais;

2.1.20. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;

2.1.21. tvirtina dokumentų, saugomų Skyriuje, kopijas (nuorašus, išrašus);

2.1.22. Skyrius kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriumi tarpininkauja asmenims jų prašymu gaunant pakartotinius liudijimus bei civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių;

2.1.23. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikia žinias apie per metus sudarytus civilinės būklės aktų įrašus;

2.2. Savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo srityje:

2.2.1. organizuoja ir vykdo likviduotų juridinių asmenų, nesant tiesioginių jų funkcijų perėmėjų, dokumentų priėmimą, sisteminimą, saugojimą bei naudojimą;

2.2.2. išduoda likviduotų institucijų dokumentų priėmimą patvirtinančias pažymas;

2.2.3. vykdo archyvinių fondų apskaitą;

2.2.4. saugomų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

2.2.5. atlieka dokumentų vertės ekspertizę, pasibaigus jų saugojimo terminui, rengia dokumentų naikinimo aktus;

2.2.6. tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos priemones;

2.2.7. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims dokumentų tvarkymo, bylų formavimo archyviniam saugojimui klausimais;

2.2.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims susipažinti saugomus dokumentus, išduoda bylas laikinam naudojimui;

2.2.9. pagal kompetenciją rengia darbo ataskaitas, teikia reikiamus statistinius duomenis;

2.2.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-05 15:11:36 Atgal