2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius
Vardas, pavardė  Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Audronė Birutienė Skyriaus vedėja

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 669 ~ 669,
           8 640 57990
 audrone.birutiene@siauliuraj.lt
Violeta Bučinskytė Vyriausioji specialistė

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 668 ~ 668 violeta.bucinskyte@siauliuraj.lt
 

Vyriausiasis specialistas

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 667 ~ 667   
Kristina Smirnovienė Vyriausioji specialistė

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 668 ~ 668  kristina.smirnoviene@siauliuraj.lt 
 

Vyriausioji specialistas

(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 667 ~ 667   

EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS:

 Skyriaus uždaviniai:

1. Ekonomikos srityje:

1.1. vykdyti valstybės politiką darbo rinkos ir gyventojų užimtumo srityse;

1.2. organizuoti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką vietinių rinkliavų, pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, kuriems pavedamas uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, veiklos priežiūra ir koordinavimas, sąrašą (toliau – Sąrašas) Skyriui priskirtų Savivaldybės valdomų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – Bendrovės) bei viešųjų įstaigų veiklos, Šiaulių regiono plėtros programų įgyvendinimo, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, priežiūros ir optimizavimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo srityse;

2. Verslo plėtros srityje:

2.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo, plėtros iniciatyvų įgyvendinimą Šiaulių rajone;

2.2. teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui dėl smulkiojo ir vidutinio verslo politikos formavimo, verslo plėtros skatinimo Šiaulių rajone.

3. Pagal Skyriaus kompetenciją įgyvendinti Savivaldybės politiką vietinių rinkliavų, pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Bendrovių bei viešųjų įstaigų veiklos, gyventojų užimtumo, Šiaulių regiono plėtros programų įgyvendinimo, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, priežiūros ir optimizavimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo, verslo plėtros srityse.

Skyriaus funkcijos:

1. dalyvauja darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų įgyvendinime;

2. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl vietinių rinkliavų Šiaulių rajone nustatymo;

3. koordinuoja pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Savivaldybės valdomų Bendrovių bei viešųjų įstaigų veiklą;

4. analizuoja pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Bendrovių, viešųjų įstaigų ketvirtines ir metines veiklos ataskaitas, prognozuojamus ir pasiektus veiklos rodiklius, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jų ūkinės-finansinės veiklos efektyvumo didinimo;

5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Bendrovių, viešųjų įstaigų reorganizavimo, likvidavimo;

6. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Bendrovių, viešųjų įstaigų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo;

7. rengia Savivaldybės Ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programą ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

8. administruoja Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimą, kuruoja Šiaulių rajono verslo tarybos veiklą, organizuoja ir koordinuoja Šiaulių rajono verslininkams skirtus masinius renginius;

9. administruoja Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių (toliau – Bendruomenės) veiklos rėmimo programos įgyvendinimą, bendradarbiauja su Šiaulių rajono vietos veiklos grupe (toliau – VVG), kuruoja Savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklą, dalyvauja Bendruomenių ir VVG masiniuose renginiuose;

10. administruoja Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) veiklos rėmimo programos įgyvendinimą, kuruoja Savivaldybės NVO tarybos veiklą, inicijuoja Savivaldybės, NVO, VVG ir Bendruomenių susitikimus, masinius renginius;

11. administruoja Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos įgyvendinimą;

12. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo;

13. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo, juridinių asmenų atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio;

14. rengia dokumentus, reikalingus Šiaulių rajone vykdomoms licencijuojamoms mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais veikloms, vykdo licencijuojamos mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais veiklos priežiūrą, teikia informaciją licencijuojamas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais veiklas kontroliuojančioms institucijoms;

15. rengia teisės aktus, reglamentuojančius prekybos vykdymą, paslaugų teikimą Šiaulių rajono viešosiose vietose, renginių organizavimą Savivaldybės teritorijoje;

16. organizuoja konkursus dėl vežėjų parinkimo vietinio susisiekimo maršrutams aptarnauti, rengia ir keičia keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis;

17. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, reikalingus vežti keleivius vietiniais Šiaulių rajono reguliariaus susisiekimo maršrutais;

18. vykdo keleivinio kelių transporto keleivių srautų tyrimus, Šiaulių rajono ir gretimų rajonų teritorijose tikrindamas keleivines transporto priemones, dirbančias reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutuose;

19. atlieka keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikėjų pateiktų dokumentų analizę, vertinimą ir perduoda juos Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui apmokėjimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

20. vykdo licencijuotų transporto priemonių stebėseną transporto kontrolės informacinėse sistemose;

21. kuruoja komisijų, susijusių su reguliariais susisiekimo maršrutais Šiaulių rajone, veiklas;

22. rengia dokumentus tremtinių, perkeltųjų, politinių kalinių, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, tarnavusių Afganistane ir dalyvavusių, likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, atlikusių tarnybą Afganistane statusų pripažinimui ir atstovauja Savivaldybei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre;

23. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, suveda duomenis į Administracinių nusižengimų registrą;

24. teikia duomenis suteiktos Valstybės pagalbos registrui dėl juridinių ūkio (išskyrus žemės ūkio) subjektų;

25. teikia duomenis Skyriaus veiklos klausimais metinėms Savivaldybės institucijų vadovų ataskaitoms rengti;

26. administruoja laukinių žvėrių miškui daromos žalos prevencijos priemonių finansavimą;

27. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-13 09:38:59 Atgal