2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Švietimo ir sporto skyrius
Montvilos g. 4, LT-76337 Šiauliai
 Vardas, pavardė Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.)

El. pašto adresas

Judita Šertvytienė 
Skyriaus vedėja
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  430 524 ~ 639,
           8 618 41 778 

ssv@siauliuraj.lt

judita.sertvytiene@siauliuraj.lt

Raimondas Galkus
Vedėjo pavaduotojas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  432 574 ~ 637   raimondas.galkus@siauliuraj.lt
 Margarita Pavilionienė Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  439 903 ~ 634  margarita.pavilioniene@siauliuraj.lt
 Rasa Grinienė Vyresnioji specialistė
(8 41)  430 524 ~ 639  rasa.griniene@siauliuraj.lt
Elena Leparskienė  Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  437 657 ~ 636  elena.leparskiene@siauliuraj.lt
Rasa Paulauskienė  Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai) 
(8 41)  439 903 ~ 634  rasa.paulauskiene@siauliuraj.lt
Viktorija Lipskienė Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  437 657 ~ 636   viktorija.lipskiene@siauliuraj.lt

Giedrė Markauskienė
(nėštumo ir gimdymo atostogose)

 

Vyriausioji specialistė
 
(8 41)  432 574 ~ 637 

giedre.markauskiene@siauliuraj.lt

 

Rimantas Čeponis Vyriausiasis specialistas (8 41)  432 574 ~ 637   rimantas.ceponis@siauliuraj.lt

 

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

Skyriaus uždaviniai: 

** užtikrinti valstybės ir Savivaldybės švietimo bei kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų įsakymų, Savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą bei kūno kultūrą ir sportą, vykdymą; 

** organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą. 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

** analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS); teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie švietimo įstaigas, kurių savininkė yra Savivaldybė, vykdomas programas, taikomas mokymosi formas; 

** teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai Administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje; rengia Savivaldybės institucijoms pranešimus, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija; 

** Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą; 

** dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo bei kūno kultūros ir sporto dalį, šių sričių plėtotei skirtas investicines programas; 

** teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomą ir visuotinį švietimą sudarymo; 

** dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą; 

** tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas; konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas; 

** Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą; nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo(si) poreikius, kartu su mokyklomis užtikrina vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas; 

** koordinuoja švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, veiklą; konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; 

** informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovus, mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais; 

** organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą mokiniui, mokytojui, mokyklai, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą; 

** organizuoja bei koordinuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, įskaitas, pagrindinio ugdymo ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimo (egzaminų) programas, mokymosi pasiekimų patikrinimų (egzaminų) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus), mokinių pasiekimų tyrimus; 

** tvarko mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų blankų apskaitą; 

** atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę; 

** švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdo švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui atestaciją ir veiklos vertinimą; 

** organizuoja, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją; 

** dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti komisijose; rengia švietimo įstaigų direktorių pareigybių aprašymus; 

** atlieka švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines ir taiko pažangą skatinančias poveikio priemones; 

** analizuoja ir teikia siūlymus mokyklų vadovams dėl pedagoginių darbuotojų tarifikacijos; 

** mokyklos vadovo teikimu duoda sutikimus pedagoginiams darbuotojams skirti didesnį nei nustatyta pedagoginį krūvį; 

** koordinuoja Savivaldybės mokyklų mokytojų metodinių būrelių veiklą; 

** teikia siūlymus Savivaldybės merui dėl pasižymėjusių pedagogų, sportininkų, švietimo ir sporto vadybininkų apdovanojimo; 

** koordinuoja mokinių popamokinės veiklos organizavimą švietimo įstaigose; sudaro sąlygas mokiniams atstovauti Savivaldybei šalies ir tarptautinėse dalykinėse olimpiadose, sporto varžybose, įvairiuose konkursuose, parodose ir šventėse; 

** organizuoja ir koordinuoja iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų projektų ir programų įgyvendinimą; 

** tiria ir vertina kūno kultūros ir sporto būklę analizuodamas, kaip tenkinami gyventojų kūno kultūros ir sporto poreikiai Savivaldybėje; 

** inicijuoja Savivaldybės kūno kultūros ir sporto savivaldos institucijų kūrimąsi ir koordinuoja jų veiklą; 

** analizuoja lėšų poreikį Savivaldybei atstovaujančioms komandoms ar sportininkams rengti ir jiems dalyvauti šalies, tarptautinėse varžybose; 

** teikia Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kvalifikacines kategorijas sportininkams; 

** koordinuoja švietimo įstaigų, nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, vykdomų renginių organizavimą; 

** teikia siūlymus dėl švietimo ir sporto statinių modernizavimo ir renovacijos; 

** tvarko kūno kultūros ir sporto statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia informaciją; 

** teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus dėl: 

*** Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus; 

*** švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų; 

*** pritarimo švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, strateginiams ir ugdymo planams; 

*** neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų, kurių savininkė yra Savivaldybė, veiklos išorinio vertinimo tvarkos; 

*** mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose; 

*** asmenų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininkė yra Savivaldybė; 

*** neformaliojo švietimo programų vykdymo neformaliojo švietimo mokyklose, kurių savininkė yra Savivaldybė; 

*** atlyginimo dydžio nustatymo už: 

**** vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; 

**** švietimo įstaigų nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; 

**** neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą; 

**** teikiamų švietimo papildomų paslaugų kainų (įkainių, tarifų) nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 

**** mokinių gyvenimo bendrojo ugdymo mokyklos, kurios savininkė yra Savivaldybė, bendrabutyje išlaidų apmokėjimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų; 

*** neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos; 

*** Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo; 

*** sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, kurių savininkė yra Savivaldybė, sudarymo; 

*** kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos; 

*** materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo; 

*** rengia kitus Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus; 

** organizuoja Skyriaus parengtų Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų įgyvendinimą; 

** vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia ir įgyvendina sutartis, skirtas Skyriaus funkcijoms įgyvendinti; 

** vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją. 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-02 16:41:38 Atgal