2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (2018-09-28)

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo data: 2018-09-28

Dokumentai teikiami: 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

                                                                       PATVIRTINTA

                                                                       Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                       direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d.

                                                                       įsakymu Nr. AK-338 (4.1)

 

APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti savivaldybės aplinkos apsaugos užduočių vykdymą, kraštovaizdžio, želdinių, gamtos paveldo objektų apsaugą ir tvarkymą, aplinkos kokybės gerinimą.

III.VEIKLOS SRITIS

 

5. Specialioji veiklos sritis – planuoti ir įgyvendinti aplinkos apsaugos, aplinkos būklės gerinimo, aplinkos taršos mažinimo priemones Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą.

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų aplinkosauginio darbo patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus ir aplinkos apsaugą;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

6.6. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiavimo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

7.1. kraštovaizdžio, želdinių, gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo srityje:

7.1.1. organizuoja ir koordinuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir pertvarkymą, želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimą ir įgyvendinimą, naujų želdinių veisimą;

7.1.2. organizuoja ir koordinuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbą, išduoda leidimus saugotiniems medžiams ir krūmams kirsti, genėti ar kitaip pertvarkti, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus, teikia visuomenei informaciją ir rekomendacijas dėl želdinių sodinimo, genėjimo priežiūros;

7.1.3. organizuoja želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus, želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną ir vertinimą, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus būklei gerinti;

7.1.4. Aplinkos ministro patvirtinta tvarka teikia metinę statistinę ataskaitą apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus, rengia želdinių apsaugos ir priežiūros taisykles;

7.1.5. organizuoja vertingų gamtos paveldo objektų inventorizavimą ir jų paskelbimo valstybės ar savivaldybės saugomais procesą, rengia ir skelbia apie juos informaciją visuomenei.

7.2. aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos srityje:

7.2.1. organizuoja savivaldybės aplinkos oro valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių planų rengimą ir priežiūrą, aplinkos oro monitoringo vykdymą, analizuoja aplinkos oro būklę ir teikia rekomendacijai jai gerinti;

7.2.2. pagal kuruojamas sritis: rengia Aplinkos apsaugos programą, įgyvendina joje numatytas priemones, rengia ataskaitą apie Aplinkos apsaugos programos vykdymą, planuoja ir įgyvendina priemones, numatytas Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje, sutikrina ir nurašo turtą;

7.2.3. nagrinėja ir derina ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teritorinio planavimo dokumentus, techninius projektus; rengia planavimo ir specialiąsias projektavimo sąlygas;

7.3. koordinuoja Šiaulių rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos darbą;

7.4. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

7.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus teisės aktų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;

7.6. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą pagal skyriaus kompetenciją;

7.7. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;

7.8. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, laikinojo nedarbingumo ar tarnybinių komandiruočių metu;

7.9. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Aplinkos apsaugos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-28 10:38:31 Atgal