2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Bendruomenės sveikatos taryba

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITA

 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2014 METŲ ATASKAITA 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2013 METŲ  ATASKAITA


 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2019 METŲ VYKDYMO

2019 m. balandžio 2  d. Nr. A-403

Šiauliai

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-102 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A-116 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, finansavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdžio 2019 m. kovo 13 d. protokolą Nr. KO-28 (3.48):

                       1. Į p a r e i g o j u Ingą Rimgailienę, Savivaldybės gydytoją, parengti Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau − Programa) projektų finansavimo sutartis.

                    2. P a v e d u  Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui tvarkyti Programos projektų finansinę apskaitą.

                       3. N u s t a t a u, kad:

                3.1. Programos vykdytojas pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui Programos priemonių sąmatos 2 egzempliorius;

                 3.2. Programų vykdytojai sudaro projekto sąmatą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 patvirtintomis formomis (forma Nr. B-1) lėšas paskirstant ketvirčiams pagal poreikį, neviršijant skirtų lėšų;

                  3.3. Programos vykdytojas skirtas lėšas naudoja pagal tikslinę paskirtį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais bei pasirašytomis sutartimis. Už lėšų teisingą panaudojimą Programos vykdytojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka;

                     3.4. pasirašius projekto finansavimo sutartį, lėšoms gauti pildomos mokėjimo paraiškos;

                    3.5. Programų vykdytojai mokėjimo paraiškas pildo turimoms faktinėms lėšoms neviršijant ketvirčio patvirtintų išlaidų plano, užpildę jas pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.

                 Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2018 METAIS ATASKAITA


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTŲ RENGIMO, FINANSAVIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATAI

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-18 11:20:38 Atgal