2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Bendruomeninės veiklos rėmimas

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybėje 2019 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-245 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinimo aprašas.

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtino Priemonės įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A-718 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtino Priemonės įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ 24.1 papunkčiu, Šiaulių rajono savivaldybės administracija

 


Priemonės įgyvendinimui 2019 metais Šiaulių rajono savivaldybėje skirta 28 992 Eur.

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos rekomenduojama Priemonės projektų prioritetų eiliškumo tvarka yra sekanti:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems Organizacijos nariams (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, pensinio amžiaus gyventojų, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos grupių nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir grupes į Organizacijos gyvenimą, organizavimas);

2. Organizacijos narių sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti Organizacijai svarbius klausimus, Organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

3. akcijos ir iniciatyvos, skirtos Seniūnijos teritorijos viešosioms erdvėms ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų Seniūnijos teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas Organizacijos poreikiams), įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam finansuoti iš Valstybės biudžeto lėšų skiriama ne daugiau kaip 20 proc. nuo Projektui įgyvendinti skirtų lėšų;

4. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų amžiaus) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingų veiklų organizavimas, skatinantis Organizacijos narių asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

5. kultūrinė ir švietėjiška veikla (Organizacijų veiklos priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, su gyvenamąja vietove susijusių leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

6. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių ir sportuosiančių Organizacijos narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Seniūnijos teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti Aprašo nustatyta tvarka numatoma skirti finansavimą, yra Šiaulių rajono savivaldybės seniūnija, turinti išplėstines seniūnaičių sueigas: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų miesto, Kuršėnų kaimiškosios, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos, Šiaulių kaimiškosios.

Išplėstinių seniūnaičių sueigos priima sprendimus dėl Priemonės prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimus, kuri Seniūnijos teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė  organizacija vykdys Priemonės projektus, vykdys įgyvendinamų projektinių veiklų stebėseną.

Išplėstinėse seniūnaičių sueigose patariamojo balso teise gali dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai, Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninės organizacijos tarybos nariai, Seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

PRIEMONĖS PAGRINDINIAI DOKUMENTAI:

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-259 (suvestinė redakcija nuo 2019-04-19);

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO TVARKOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A-718);

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2019 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 m. birželio 4 d. ĮSAKYMAS Nr. A-744);

KONKURSO DOKUMENTŲ FORMOS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO PARAIŠKA (Aprašo 1 priedas);

Konfidencialumo pasižadėjimas (skirtas Išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams) (Aprašo 4 priedas);

Deklaracija (skirta Priemonės pareiškėjams) (Aprašo 5 priedas);

Nešališkumo deklaracija (skirtas Išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams) (Aprašo 6 priedas);

Konfidencialumo pasižadėjimas (skirtas stebėtojams) (APRAŠO 7 priedas).

 

Seniūnija                                

Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo

Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl finansuojamų projektų

Įsakymai

Bubių seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Ginkūnų seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Gruzdžių seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Kairių seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Kuršėnų miesto seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Kužių seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Meškuičių seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Raudėnų seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Šakynos seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

 

 Už Priemonės įgyvendinimą Savivaldybėje 2019 m. atsakingi Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai:
Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41)  596 669, el. paštas audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Vaida Kerėžienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41)  596 667, el. paštas vaida.kereziene@siauliuraj.lt

Irmina Mažeikienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 41)  596 654, el. paštas irmina.mazeikiene@siauliuraj.lt


2018

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybėje 2018 m.

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-245 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinimo aprašas.

Priemonės įgyvendinimui 2018 m. skirta 2 000 tūkst. Eur, iš jų Šiaulių rajono savivaldybei skirta 28 798 Eur.

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2018 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-201 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtino Priemonės įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašą (toliau – Aprašas).

Seniūnijos teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti Aprašo nustatyta tvarka numatoma skirti finansavimą, yra Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijos, kiekviena iš jų turinčios išplėstines seniūnaičių sueigas: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų miesto, Kuršėnų kaimiškosios, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos, Šiaulių kaimiškosios.

Išplėstinių seniūnaičių sueigos priims sprendimus dėl Priemonės prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri Seniūnijos teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė  organizacija vykdys Priemonės projektus, vykdys įgyvendinamų projektinių veiklų stebėseną.

Išplėstinėse seniūnaičių sueigose patariamojo balso teise gali dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai, Seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

Priemonės dokumentai:

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO TVARKOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO
2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2018 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ konkursinė paraiška 

Konfidencialumo pasižadėjimas (skirtas Išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams) 

Deklaracija (skirta Priemonės pareiškėjams) 

Nešališkumo deklaracija (skirtas Išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams)

Už Priemonės įgyvendinimą Šiaulių rajono savivaldybėje 2018 m. atsakingi Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai:
Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41)  596 669, el. paštas audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Vaida Kerėžienė,  Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41)  596 667, el. paštas vaida.kereziene@siauliuraj.lt

Irmina Mažeikienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 41)  596 669, el. paštas irmina.mazeikiene@siauliuraj.lt

Seniūnija                                 Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo Kvietimai teikti paraiškas Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl finansuojamų projektų Įsakymai

Bubių seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas

Ginkūnų seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas

Gruzdžių seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas 

Kairių seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas

Kuršėnų miesto seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas 

Kužių seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas

Meškuičių seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas 

Raudėnų seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas 

Šakynos seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas kvietimas  Sprendimas Įsakymas


2017 

KVIEČIAME ŠIAULIŲ RAJONO SENIŪNAIČIUS, BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ DELEGUOTUS ATSTOVUS AKTYVIAI DALYVAUTI IŠPLĖSTINĖSE SENIŪNAIČIŲ SUEIGOSE.

PAKARTOTINIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KUŽIŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE REGISTRUOTOMS IR VEIKIANČIOMS BENDRUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS, RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS IR BENDRIJOMS, NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-223 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (toliau – Priemonė) patvirtintu Priemonės tvarkos aprašu Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) kviečia visas Šiaulių rajone registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, nevyriausybines organizacijas (toliau – Organizacijos) teikti paraiškas Priemonės projektų įgyvendinimui ir jų finansavimui.

Šiaulių rajono savivaldybei Priemonės įgyvendinimui 2017 m. skirta 32 982,00 Eur lėšų suma.

Atsižvelgus į seniūnijose gyvenančių asmenų skaičių, Administracijos direktoriaus  2017 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-1004 lėšos buvo paskirstytos Šiaulių rajono seniūnijoms.

Vadovaudamosios Priemonės tvarkos aprašu, dėl Organizacijų numatytų vykdytinų ir finansuotinų projektinių veiklų 2017 m. prioritetų nustatymo, jų pateiktų paraiškų vertinimo bei projektų finansavimo sprendimus priima išplėstinės seniūnaičių sueigos: 

 

Seniūnija

Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo

Kvietimai teikti paraiškas

Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl finansuojamų projektų

Bubių seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-10-05)

kvietimas

 

Ginkūnų seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-10-03)

kvietimas

 

Gruzdžių seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-09-29)

kvietimas

 

Kairių seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-10-04)

kvietimas

 

Kuršėnų miesto seniūnija

Posėdžio protokolas
(2017-07-17)
Posėdžio protokolas (2017-09-29)

kvietimas

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio  protokolas
(2017-10-04)

kvietimas

 

Kužių seniūnija

Posėdžio protokolas
(2017-07-26)

Posėdžio protokolas
(2017-09-29)

Posėdžio protokolas
(2017-10-06)

kvietimas

 

Meškuičių seniūnija

Posėdžio protokolas
(2017-07-25)
Posėdžio protokolas
(2017-09-27)

kvietimas

 

Raudėnų seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-10-04)

kvietimas

 

Šakynos seniūnija

Posėdžio protokolas
(2017-07-26)
Posėdžio protokolas
(2017-10-02)

kvietimas

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-10-03)

          kvietimas

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-11 11:16:04 Atgal