2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
CIVILINĖ SAUGA

Funkcijos ir uždaviniai
  1. Vadovauja administracijos direktoriaus paskirtam mobilizacijos štabui ruošiant rajono mobilizacinį planą.
  2. Vykdo Krašto apsaugos ministerijos pavestas Valstybinės mobilizacijos užduotis.
  3. Organizuoja ir įgyvendina įstatymais Savivaldybei valstybės deleguotą civilinės ir darbo saugos funkciją.
  4. Prognozuoja rajone apie galimas ar susidariusias ekstremalias situacijas, atlieka jų prevenciją, rengia šių situacijų likvidavimo planą, kontroliuoja jo įgyvendinimą.
  5. Koordinuoja rajono gyventojų veiksmus ekstremalių situacijų atveju.
  6. Rengia ir įgyvendina patvirtintas rajono civilinės ir darbo saugos programas.
  7. Dalyvauja valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriuj organizuojant saugos mokymus rajone.
  8. Kontroliuoja, kaip rajone vykdomos civilinės saugos ir darbo saugos užduotys, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos civilinės, darbo ir sveikatos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.
  9. Rengia darbo ir civilinės saugos darbo projektus biudžeto lėšoms gauti.
  10. Palaiko ryšius su kitomis savivaldybėmis, civilinės saugos (gelbėjimo) departamentais, agentūromis ir organizacijomis gerinant rajono civilinę saugą ekstremalių situacijų atvejais.
  11. Kaupia informaciją civilinės, darbo ir sveikatos saugos klausimais. 


INFORMACIJA APIE VISUOMENEI PAVOJINGĄ OBJEKTĄ

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PAVOJINGĄ OBJEKTĄ

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2019 METAIS GRAFIKAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2021 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

2017 METŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M. EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS PATVIRTINIMO


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

 PRIEDAI:
 1 priedas (GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ)
 2 priedas (ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS)
 3 priedas (ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS (ESK) KONTAKTINIAI DUOMENYS)
 4 priedas (ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO (ESOC) KONTAKTINIAI DUOMENYS)
 5 priedas (SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS DARBUOTOJO KONTAKTINIAI DUOMENYS)
 6 priedas (ŪKIO SUBJEKTAI, KURIE VYKDO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NUMATYTAS UŽDUOTIS, KONTAKTINIAI DUOMENYS)

 7 priedas (GRETIMŲ SAVIVALDYBIŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS):

Akmenės rajonas

Joniškio rajonas

Kelmės rajonas

Radviliškio rajonas

Šiaulių miestas

Šiaulių miesto ESOC

Telšių rajonas

Pakruojo rajonas

 8 priedas (SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI)

                 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

 9 priedas

         SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIS

         SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO  NUOSTATAI          

         SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO DARBO VIETOS

 10 priedas(SAVIVALDYBĖS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAI)

Savivaldybės teritorijoje esančių parduotuvių, valgyklų ar kitų vietų, kuriose bus paskirstomos (tiekiamos) prekės, sąrašas

Savivaldybės teritorijoje maisto produktus gaminančių ar tiekiančių įmonių sąrašas

Šiaulių rajono įstaigų, kuriose galima apgyvendinti evakuotus gyventojus, sąrašas

Šiaulių rajono savivaldybės kitų transporto priemonių ir įrenginių suvestinė

 13 priedas (SAVIVALDYBĖS ŽEMĖLAPIS, KURIAME PAŽYMĖTOS SAVIVALDYBĖS RIBOS IR SUTARTINIAIS ŽENKLAIS - VISI CIVILINĖS SAUGOS POŽIŪRIU SVARBŪS OBJEKTAI, SAVIVALDYBĖJE ESANTYS PAVOJINGI OBJEKTAI, SLĖPTUVĖS, POTENCIALIOS GRĖSMĖS, ESANT GALIMYBEI, PAŽYMIMA KIEKVIENO OBJEKTO GALIMŲ PADARINIŲ (POVEIKIO) ZONA - TERITORIJA ESANTI APLINK OBJEKTĄ, KURIOJE GALI SUSIDARYTI NEIGIAMŲ PADARINIŲ)

ŽEMĖLAPIS

 14 priedas (SAVIVALDYBĖS ŽEMĖLAPIS, KURIAME PAŽYMIMA PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS VALDOMA, NAUDOJAMA IR DISPONUOJAMA VALSTYBINĖ ŽEMĖ, NURODOMI GALIMI ŽEMĖS PLOTAI, KURIE GALI BŪTI NAUDOJAMI KAIP EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ LAIKINO APGYVENDINIMO VIETOS, ŽUVUSIEMS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU LAIDOTI )

ŽEMĖLAPIS

 15 priedas (SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO SCHEMA, KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI, GALIMOS EVAKAVIMO KRYPTYS (KIEKVIENAI KRYPČIAI NURODOMAS MARŠRUTAS), TARPINIAI EVAKAVIMO PUNKTAI)

ŽEMĖLAPIS

 16 priedas (INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ TEIKIMO IR KEITIMOSI S CH E M A)
 17 priedas (KEITIMOSI INFORMACIJA apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją SCHEMA)

 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS PATVIRTINIMO

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-16 14:14:33 Atgal