2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
CMS INFORMUOJA

2019 m. kovo 13 d. įsigaliojo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus naujai patvirtintas Santuokos registravimo ir vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijų organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas.

2019 m. vasario 16 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (toliau – Reglamentas).

Reglamentas pradedamas taikyti visose ES valstybėse narėse. 

Taigi, toliau trumpai apie Reglamento įdiegiamas naujoves:

Pirmiausia atkreipiame dėmesį, kad Reglamentas yra taikomas toliau išvardintiems Lietuvos Respublikos atitinkamų institucijų ir įgaliotų asmenų išduodamiems dokumentams: 

gimimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos

gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos

notarinis patvirtinimas, kad fizinis asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietovėje

Notarai

pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

mirties liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos

mirties įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos

vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimas (išduodamas nuo 2005-12-04 iki 2017-01-01)

civilinės metrikacijos įstaigos

civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos

santuokos liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos

santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos

pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

civilinės metrikacijos įstaigos

santuokos nutraukimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

civilinės metrikacijos įstaigos

santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos

teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia

teismai

teismo sprendimas dėl gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo

teismai

notaro patvirtintas vaiko tėvo ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo

notarai

teismo sprendimas nustatyti motinystę (tėvystę)

teismai

teismo sprendimas dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo

teismai

teismo sprendimas įvaikinti

teismai

pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

seniūnai

Gyventojų registro pažyma apie asmens duomenis (tik apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą)

VĮ Registrų centras

Įsakymai ar sprendimai dėl pilietybės įgijimo, netekimo, atkūrimo

Respublikos Prezidentas, Vidaus reikalų ministras, apskričių vyriausieji policijos komisariatai

pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Visiems šiems aukščiau pateiktoje lentelėje išvardintiems dokumentams nuo 2019 m. vasario 16 d. nebus taikomi legalizavimo ar panašūs formalumai (apostilės). Tai reiškia, kad asmeniui, kuris nori pateikti kitos valstybės narės institucijoms vieną iš aukščiau išvardintų dokumentų, nereikia gauti šio dokumento apostilės.

Tačiau, jeigu asmeniui dėl vienų ar kitų priežasčių apostilė yra būtina, valstybių narių institucijos ir jų įgalioti asmenys ir toliau turės teisę jas išduoti ir atitinkamai priimti apostilizuotus dokumentus iš kitų valstybių.

Dar viena svarbi naujovė yra tai, kad Reglamentu yra nustatomos daugiakalbės standartinės formos, kurios bus skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

Šiuo atveju kalbame ne apie visus aukščiau išvardintus dokumentus, bet tik apie tuos viešuosius dokumentus, kurie yra susiję su gimimu, faktu, kad asmuo yra gyvas, mirtimi, santuoka (įskaitant santuokinį veiksnumą ir santuokinę padėtį), registruota partneryste (įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę ir registruotos partnerystės padėtį), nuolatine gyvenamąja vieta ir (arba) gyvenamąja vieta ir teistumo nebuvimo fakto patvirtinimu (Reglamento 1 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad ne visos formos išduodamos visose valstybėse narėse.  

Lietuvos Respublikoje daugiakalbės standartinės formos asmens prašymu gali būti pridedamos prie gimimo, santuokos, mirties įrašą liudijančių išrašų, pažymos dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo, prie pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir prie pažymos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Toliau – keli svarbūs faktai, susiję su daugiakalbėmis standartinėmis formomis:

1. Daugiakalbės standartinės formos yra Reglamento dalis ir jų vienintelis tikslas turėtų būti palengvinti viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos, vertimą. Atitinkamai tokios formos neturėtų judėti tarp valstybių narių, kaip atskiri dokumentai, o tik kartu su viešaisiais dokumentais, prie kurių jos pridedamos; 

2. Atitinkamai iš viešąjį dokumentą kartu su daugiakalbe standartine forma teikiančio asmens neturėtų būti reikalaujama pateikti to viešojo dokumento vertimą;

3. Vis dėlto, valdžios institucija, kuriai viešasis dokumentas teikiamas, turėtų galiausiai nuspręsti, ar į daugiakalbę standartinę formą įtraukta informacija yra pakankama to viešojo dokumento tvarkymo tikslais, ir jei manoma, kad informacijos trūksta, valdžios institucijos gali pareikalauti viešojo dokumento arba daugiakalbės standartinės formos turinio vertimo arba transliteracijos;

4. Pagal Reglamento 6 str. 2 d., patvirtintas vertimas, kurį atliko asmuo, pagal vienos iš valstybių narių teisę turintis teisę atlikti tokius vertimus, pripažįstamas visose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad, jei asmuo turi tam tikro viešojo dokumento patvirtintą vertimą, šis vertimas yra ir toliau pripažįstamas ir iš tokio asmens neturėtų būti reikalaujama pateikti daugiakalbės standartinės formos.

5. Už daugiakalbės standartinės formos išdavimą yra numatyta valstybės rinkliava 2,90 EUR. Su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, kuris įsigalios nuo 2019 m. vasario 16 d. galite susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/880785402acc11e9b66f85227a03f7a3 ;

Atsižvelgiant į Reglamento įsigaliojimą, atitinkamai nuo 2019 m. vasario 16 d. įsigalioja ir Teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 patvirtintų Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių pakeitimai (su pakeitimais galite susipažinti paspaudę nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3417cbd01a6311e9875cdc20105dd260 );

Reglamento tekstą visomis kalbomis galite rasti oficialiame ES tinklalapyje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R1191 .

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis/teises-aktai


Teisės aktai, reguliuojantys civilinės būklės aktų registravimą:     

          

         

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-27 16:05:12 Atgal