2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (2018-05-02)

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo data: 2018-05-02

Dokumentai teikiami: 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

                                                   PATVIRTINTA

                                                   Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d.

                                                   įsakymu Nr. AK-95 (4.1)

EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis koordinuoti Skyriui priskirtų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose Šiaulių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) yra akcininkė ar dalininkė, veiklą bei analizuoti jų ūkinės-finansinės veiklos efektyvumą, teikti pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymo.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – Skyriui priskirtų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, veiklos koordinavimo ir teisės aktų projektų dėl vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymo rengimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslo studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų veiklą, viešųjų paslaugų, tarifų, rinkliavų nustatymą, prekybos viešosiose vietose organizavimą; žinoti dokumentų rengimo taisykles;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterio programomis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą;

7.2. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, laikinojo nedarbingumo, komandiruočių metu;

7.3. dalyvauja Skyriui priskirtų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, į kurias paskirtas Savivaldybės institucijų sprendimu, valdymo organų darbe ir vykdo įgaliotinio funkcijas;

7.4. analizuoja UAB ,,Kuršėnų vandenys“, UAB Kuršėnų komunalinio ūkio, UAB Kuršėnų autobusų parko, AB ,,Šiaulių energija“, VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, veiklą ekonomikos ir finansų srityje;

7.5. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriui priskirtų Savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, veiklos efektyvumo didinimo, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo, reorganizavimo, privatizavimo, likvidavimo;

7.6. dalyvauja darbo grupių veikloje dėl Skyriui priskirtų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo, reguliavimo, kainų skaičiavimo metodikos sudarymo tobulinimo;

7.7. verslo plėtojimo srityje:

7.7.1. rengia teisės aktų projektus dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo ir, Savivaldybės tarybai juos patvirtinus, teikia duomenis Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai;

7.7.2. rengia ir (ar) tikslina dokumentus, reglamentuojančius mokestinių lengvatų taikymą Savivaldybės biudžeto sąskaita įmonėms, teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl įmonių atleidimo nuo mokesčių ir (ar) rinkliavų;

7.8. dalyvauja Trišalės tarybos prie Šiaulių regioninės darbo biržos veikloje;

7.9. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl vietinių rinkliavų Savivaldybės teritorijoje nustatymo:

7.9.1. už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimą;

7.9.2. už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas Šiaulių rajono viešosiose vietose išdavimą;

7.9.3. už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą;

7.9.4. už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą;

7.10. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių Savivaldybės teritorijoje nustatymo, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio ar šio mokesčio dydžio sumažinimo Savivaldybės biudžeto sąskaita, analizuoja ir teikia informaciją institucijoms apie šiuos mokesčius;

7.11. planuoja ir administruoja Ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programos asignavimus, dalyvauja programos rengime ir įgyvendinime;

7.12. koordinuoja Šiaulių rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos rengimą ir įgyvendinimą;

7.13. teikia duomenis Valstybės suteiktos pagalbos registrui;

7.14. koordinuoja Skyriui priskirtų bendradarbiavimo sutarčių su kitomis įstaigomis vykdymą;

7.15. vykdo einamąją ir paskesniają finansų, skirtų Skyriui, kontrolę;

7.16. atnaujina ir papildo Savivaldybės interneto svetainės skiltį ,,Ekonomika“ vyriausiojo specialisto ir (ar) Skyriaus turimos ir skelbtinos informacijos klausimais;

7.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal Skyriaus ir (ar) pareigybės kompetenciją;

7.18. tvarko savo veiklos dokumentus ir perduoda archyviniam saugojimui, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu;

7.19. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, sudarytų Savivaldybės tarybos sprendimu, mero potvarkiu ar administracijos direktoriaus įsakymu, darbe, nagrinėjant su Skyriaus funkcijomis ir uždaviniais susijusius klausimus;

7.20. teikia duomenis metinėms Savivaldybės institucijų vadovų ataskaitoms rengti kuruojamos veiklos klausimais;

7.21. nagrinėja gautus skundus ir raštus, rengia atsakymus, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal paskirtas funkcijas;

7.22. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;

7.23. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-02 11:45:59 Atgal
 
string(2) "DB" string(1967) "DB HOST: localhost DB USER: w9479_smartweb DB PASSWORD: Yes QUERY: SELECT A.email_address, B.show_id, B.show_title, A.user_id FROM user_info A LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation_reg B ON A.user_id=B.user_id LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation C ON C.show_id=B.show_id WHERE B.show_id != '' AND DATE(DATE_ADD(C.show_date, INTERVAL -1 DAY)) = DATE(NOW()) DB ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 11 Backtrace: #0 Database->x502vl(SELECT A.email_address, B.show_id, B.show_title, A.user_id FROM user_info A LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation_reg B ON A.user_id=B.user_id LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation C ON C.show_id=B.show_id WHERE B.show_id != '' AND DATE(DATE_ADD(C.show_date, INTERVAL -1 DAY)) = DATE(NOW())) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_show_reservation/admin/g_event_reminder.php:17] #1 include(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_show_reservation/admin/g_event_reminder.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/cron_tab.php:150] #2 require_once(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/cron_tab.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_admin/admin/for_index.php:12] #3 CallCronTabTitlePage() called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_admin/admin/for_index.php:25] #4 require_once(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_admin/admin/for_index.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/index_cache.php:498] #5 require_once(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/index_cache.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/index.php:77] " string(17) "_m_site_big_error" bool(false)