2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Gyvenamosios vietos deklaravimas

 

Kas gali deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos?

                                                                                                           
Pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, asmeniškai deklaruojantys savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą. Nepilnamečių vaikų tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo); Nepilnamečiai vaikai, įgiję visišką civilinį veiksnumą; Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.

 

Ko reikia norint prisiregistruoti prie Šiaulių rajono savivaldybės ?

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo NR. VIII-840 pakeitimo įstatymas, 2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1919), kuriuo vadovaujantis į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitokios teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose, 6 mėnesių laikotarpiui. Jei praėjus 6 mėnesių laikotarpiui asmuo vis dar tenkina įstatymo nustatytas įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą sąlygas, jis privalo deklaravimo įstaigai pateikti naują prašymą įtraukti į šią apskaitą. 

 

Ar gyvenamosios vietos deklaraciją už pilnametį asmenį gali pateikti įgaliotas asmuo?

Ar galima pateikti sutuoktinio gyvenamosios vietos deklaraciją?

 

Gyvenamosios vietos deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys, jos pateikiamos asmeniškai.

Išskyrus:

1. Asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba) deklaraciją pateikia globėjas (rūpintojas).

2. Užsienio valstybių piliečių ar asmenų be pilietybės pirmą gyvenamosios vietos deklaraciją deklaravimo įstaigai pateikia valstybės institucija ar įstaiga, išduodanti dokumentus, suteikiančius teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. 

 

Ar  seniūnas  gali patvirtinti atskirą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio)  sutikimą ar įgaliojimą leisti savo nuosavybėje deklaruoti asmenį, ar tai atlieka tik notaras?

 

Atskirą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio)  sutikimą ar įgaliojimą leisti savo nuosavybėje deklaruoti asmenį gali patvirtinti ir  seniūnas.

 

Noriu deklaruoti gyvenamąją vietą? Kokių dokumentų reikia? Kur kreiptis?

 

Norint deklaruoti gyvenamąją vietą reikia kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.

*asmuo, deklaruojantis savo gyvenamąją vietą pateikia galiojantį asmens dokumentą-tapatybės kortelę arba pasą ( vairuotojo pažymėjimas netinka); gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą, kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta.*dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą;

* Jei asmuo nėra gyvenamosios patalpos savininkas ar bendraturtis, reikalingas savininko (visų bendraturčių) sutikimas. Savininko sutikimas nereikalingas tik kai nepilnamečio gyvenamąją vietą deklaruoja vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) savo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu arba jis yra patalpos savininkas (bendraturtis). 

* atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, patvirtintą notaro arba seniūno (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos bendraturtis), kai savininkas ar jo atstovas neatvyksta į deklaravimo įstaigą;

* vietoj savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai; 

Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti ar užsakyti pažymas gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti elektroniniu parašu ar kitais portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais. Jei teikiant deklaraciją reikalingas savininko (bendraturčių) sutikimas, jis (jie) taip pat turi turėti galimybę elektroniniu būdu patvirtinti savo tapatybę ir sutikimą. 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-22 13:26:58 Atgal