2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Galimybių studijos ir techninės dokumentacijos parengimas

Šiaulių rajono Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatvių gerinimo galimybių studija ir techninės dokumentacijos parengimas

 

Projekto vertė:  355017,01 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2004-12-31 iki 2007-07-31

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos Struktūriniai fondai

 

 

Stra­te­gi­niai tiks­lai - in­teg­ruo­tis į re­gio­no trans­por­to si­ste­mą, si­e­kiant su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas ra­jo­no eko­no­mi­kos plėt­rai. Re­gio­no te­chni­nės, so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra grin­džia­ma dar­naus vys­ty­mo­si prin­ci­pais. In­ves­ti­ci­jos į trans­por­to inf­rast­ruk­tū­ros plėt­rą įta­ko­ja vi­sas gy­ve­ni­mo sfe­ras nuo gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­ge­rė­ji­mo iki lais­vo pre­kių ir žmo­nių ju­dė­ji­mo. Išvystyta transporto infrastruktūra užtikrina vers­lo, že­mės ūkio plėt­rą, teigiamai veikia įvai­ria­s eko­no­mi­kos sri­ti­s, ta­me tar­pe ir tu­riz­mą. Pastarojo plė­to­tei yra pa­lan­kios są­ly­gos - ra­jo­nas pat­rauk­lus sa­vo is­to­ri­niu ir kul­tū­ri­niu pa­vel­du.

Projekto tikslai:

 • su­kur­ti šiuo­lai­ki­nę ben­drą ra­jo­no trans­por­to si­ste­mą, to­bu­li­nant eis­mo są­ly­gas ke­liuo­se ir gat­vė­se, di­di­nant eis­mo sau­gą ir ma­ži­nant nei­gia­mą trans­por­to po­vei­kį ap­lin­kai;

 • si­ek­ti, kad ra­jo­no ke­lių tink­las, įskai­tant Kuršėnų mies­to ir mies­te­lių, kai­mų gat­ves, ten­kin­tų di­dė­jan­čius eis­mo po­rei­kius bei sa­vo te­chni­niais pa­ra­met­rais pri­ar­tė­tų prie tarp­tau­ti­nių stan­dar­tų.

  Pro­jek­to veik­los - viešųjų pirkimų organizavimas reklamos agentūrų paslaugoms, galimybių studijos bei techninių projektų parengimui bei jų rengimas.

  Projekto metu bus at­lik­ta esa­mos trans­por­to inf­rast­ruk­tū­ros ana­li­zė ir in­ven­to­ri­za­ci­ja, su­da­ry­ti Šiau­lių ra­jo­no kai­mų, mies­te­lių bei Kur­šė­nų mies­to trans­por­to tink­lo že­mė­la­piai, įgyvendinamos informavimo ir projekto viešumo priemonės. Vyks vie­šas  galimybių studijos pristatymas visuomenei.

  Projekto rezultatai: su­da­ry­ta ga­li­my­bė kai­miš­koms ra­jo­no vie­to­vėms pa­ge­rin­ti su­si­sie­ki­mą su mies­tais ir mies­te­liais; parengta ga­li­my­bių stu­di­ja; parengti du te­chni­nės do­ku­men­ta­ci­jos komplektai.

  Pro­jek­to tęstinumas – 50 km. re­konst­ruo­tų  ir asfaltuotų gat­vių ir kelių, įreng­tos autobusų stotelės   ir ša­li­gat­viai.

  Projekto rezultatų pasekmės rekonstravus gatves ir kelius-su­ma­žės oro tar­ša, ava­ri­jų skai­čius, pa­di­dės žmo­nių mo­ty­va­ci­ja mo­bi­lu­mui, vys­ty­sis vers­las ir že­mės ūkis. Pa­ge­rės at­o­kio­se ra­jo­no gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­vė­se gy­ve­nan­čių­jų su­si­sie­ki­mo są­ly­gos su re­gio­no cent­rais bei ra­jo­no cent­ru – Kur­šė­nais.

 

Projekto vadovas – Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. 8 (41) 56657, el. p. alfredas.budrys@siauliuraj.lt

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-09 11:02:09 Atgal