2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje patirtį;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

4. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

5. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), nurodęs kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems pareigybės aprašyme;

2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

3. išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą;

5. reikalaujamą darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

6. pretendento privalumų sąrašą, juos patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

7. kitus dokumentus, patvirtinančius įstaigos vadovo pareigybės aprašyme (pridedama) nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, ir šių dokumentų kopijas;

8. užpildytą pretendento anketą (pridedama). Anketa gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu; 

9. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą (toliau vadinama – veiklos programa), kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Veiklos programa neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto). 

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. kovo 16 d. 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  https://pm.vataras.lt   

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt., interneto puslapyje adresu www.siauliuraj.lt 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės mero

2017 m. gegužės 24 d. potvarkiu

Nr. MK-36(2.7)

  

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I  SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybė yra biudžetinės įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis – A1.

 

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Direktorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje patirtį;

3.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

3.4. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

3.5. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis Direktorius vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja Biuro veiklą ir darbą, kad būtų įgyvendinami Biuro tikslai ir atliekamos šiame pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

4.2. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Biuro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

4.3. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

4.4. tvirtina Biuro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

4.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

4.6. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;

4.7. tvirtina Biuro darbuotojų pareigybių prašymus ir Biuro darbo tvarkos taisykles;

4.8. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

4.9. teikia Šiaulių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti metines Biuro direktoriaus, visuomenės sveikatos stebėsenos ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitas;

4.10. organizuoja Biuro planų vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir vieną kartą per metus atsiskaito Šiaulių rajono savivaldybės tarybai už darbų vykdymą;

4.11. organizuoja, koordinuoja ir vykdo Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenėje visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijas;

4.12. organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos priežiūrą Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, veiklą;

4.13. priima įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

4.14. teikia Šiaulių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Biuro nuostatų papildymus ir pakeitimus;

4.15. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybės, Šiaulių rajono savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

4.16. teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto rengimo plane nurodytais terminais įstaigos veiklos ir kitas programas, suvestines išlaidų sąmatas, kitus biudžeto projekto rengimo plane nurodytus paskaičiavimus;

4.17. planuoja lėšas pagal nustatytus normatyvus, patvirtintas išlaidų normas, įkainius ir kitus rodiklius, susijusius su Biuro veikla;

4.18. sudaro ir tvirtina Biuro programų išlaidų sąmatas, neviršydamas šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, užtikrinti išlaidų sąmatų teisingumą;

4.19. teikia statistines ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, užtikrina jų teisingumą;

4.20. teikia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius Šiaulių rajono savivaldybės administracijai savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais, užtikrindamas jų teisingumą;

4.21. atstovauja Biurui teismuose, teisėsaugos ir kitose institucijose;

4.22. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

4.23. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas pagal Biuro kompetenciją.

 

___________________

 

 PRETENDENTO ANKETA

 

1. Pretendentas

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 2. Savivaldybės įstaigos (toliau – įstaiga) savininko teises ir pareigas

įgyvendinanti institucija, kuriai pateikiama anketa

3. Įstaigos pavadinimas ir pareigos įstaigoje, į kurias pretenduojama 

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą? 

(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę) 

5. Ar įstatymai draudžia arba juose nustatyta tvarka Jums atimta teisė eiti pareigas, nurodytas šios anketos 3 punkte? 

6. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą? 

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

7. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai? 

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

8. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys? 

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai? 

10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)? 

(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (į šį klausimą privalo atsakyti tik pretendentas į įmonės, įstaigos vadovo pareigas)? 

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga,

nurodyta šios anketos 3 punkte) 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytas pareigas tikslais, taip pat kad bus tikrinamas jų teisingumas. 

Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios anketos 3 punkte nurodytas pareigas, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti iš jų atleistas. 

 

Pretendentas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

(Data) 

Žyma apie pretendento atitiktį reikalavimams, kurie paminėti Viešo konkurso į Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų 12 punkte

 

Teisės ir personalo administravimo              (Parašas) (Vardas ir pavardė)

skyriaus vedėja(s)

 

(Data)

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-22 08:52:14 Atgal