2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Informacinių technologijų skyriaus  vyriausiojo specialisto ( kodas 251104)  (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas.

Pareigybės lygis – A 2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,17 – 8,5.

 

Specialūs reikalavimai pretendentui:

 turėti informacinių technologijų srities aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;

 turėti 3 metų darbo su informacinėmis sistemomis patirtį;

 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą, vystymą bei plėtrą, kibernetinį saugumą, autorinių teisių ir asmens duomenų apsaugą, teisės aktų projektų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisyklėmis;

mokėti taikyti ir diegti jau paruoštus programinius produktus bei kurti naujus, gerai išmanyti informacines technologijas;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

sugebėti planuoti informacinių sistemų strateginį vystymą ir jos pritaikymą visuomenės reikmėms;

 gebėti skaityti techninę literatūrą anglų ir rusų kalbomis.     

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);

3. gyvenimo aprašymą (pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu);  

 Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo II skyriuje, pretendentas turi būtinai atitikti.

 Atrankos paskelbimo data – 2018 m. gruodžio 27 d.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  https://pm.vataras.lt  

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596645, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                     direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d.

                                                                                     įsakymu Nr. AK-502 (4.1)

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2. 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti informacinių technologijų srities aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti 3 metų darbo su informacinėmis sistemomis patirtį;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą, vystymą bei plėtrą, kibernetinį saugumą, autorinių teisių ir asmens duomenų apsaugą, teisės aktų projektų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisyklėmis;

3.4. mokėti taikyti ir diegti jau paruoštus programinius produktus bei kurti naujus, gerai išmanyti informacines technologijas;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.6. sugebėti planuoti informacinių sistemų strateginį vystymą ir jos pritaikymą visuomenės reikmėms;

3.7. gebėti skaityti techninę literatūrą anglų ir rusų kalbomis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOII SKYRIUSJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja informacinės visuomenės plėtrą Savivaldybei pavaldžiose įstaigose;

4.2. konsultuoja Savivaldybei pavaldžias įstaigas programinės įrangos diegimo ir naudojimo klausimais;

4.3. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybei pavaldžių struktūrų duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo;

4.4. organizuoti informacijos perdavimo tinklų kūrimą Savivaldybės administracijos struktūriniuose ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose ir Savivaldybei pavaldžiose struktūrose,  vykdyti jų priežiūrą ir užtikrinti perduodamos informacijos saugumą;

4.5. ruošia informacinių sistemų dedamųjų bei jų visumos technines užduotis;

4.6. administruoja Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus elektroninių paslaugų teikimo klausimais, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

4.7. diegia ir prižiūri kompiuterines sistemas, kuriose saugoma ar dirbama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nurašo ir sunaikina kompiuterių standžiuosius diskus su įslaptinta informacija, siekiant išvengti duomenų ir informacijos nutekėjimo ar nesankcionuoto jų naudojimo;

4.8. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, reglamentuojančių informacinių technologijų diegimą, atnaujinimą ir vystymą, darbe;

4.9. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Informacinių technologijų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-27 16:46:22 Atgal