2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo data:  2018-01-23

Dokumentai teikiami:  14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

 

 

           PATVIRTINTA
                                                            Šiaulių rajono savivaldybės administracijos   

                                            direktoriaus 2018 m. sausio 10  d.
                           įsakymu Nr. AK-24(4.1)

 

KURŠĖNŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS

SENIŪNO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

                      1. Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                      2. Pareigybės lygis – A.

                      3. Kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

                    4. Seniūno pavaduotojo pareigybės paskirtis — vykdyti  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo seniūnijoms priskirtas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

                       5. Bendroji  veiklos sritis – vidaus administravimas.

   

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

                      6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                      6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

                      6.2. turėti 3 metų darbo patirtį;

                      6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių bei seniūnijų darbą;

                      6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                     6.5. mokėti dirbti teksto tvarkymo, skaičiuoklės, interneto naršyklės ir elektroninio pašto kompiuterinėmis programomis;

                      6.6. žinoti Dokumentų rengimo taisykles ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                      7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                      7.1. pavaduoja seniūną jo tarnybinių komandiruočių, atostogų bei laikinojo nedarbingumo metu;

                     7.2. informuoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių apie vaikų nepriežiūros ir smurto prieš vaikus atvejus;

                     7.3. prireikus dalyvauja, įvertinant atskirų asmenų (šeimų) gyvenimo sąlygas;

                     7.4. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka rengia leidimus prekybai bei kasinėjimo darbams;

                     7.5. pildo seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

                     7.6. dalyvauja organizuojant seniūnijos renginius;

                  7.7. pagal savo kompetenciją renka statistinius duomenis bei vykdo kitas užduotis, susijusias su seniūnijos darbu;

                   7.8. renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

                   7.9. įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atlieka gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;      

                  7.10. dalyvauja rengiant seniūnijos metinį viešųjų pirkimų planą, atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka pagal seniūnijos kompetenciją;

                 7.11. rengia sutarčių projektus pagal seniūnijos kompetenciją;

                 7.12. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus;

                 7.13. rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą;

                 7.14. aptarnauja interesantus „Vieno langelio“ principu;

                7.15. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Seniūnijos veiklos klausimais;

                7.16. vykdo seniūnijoje gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą, kai nėra darbe seniūnijos darbuotojo, vykdančio šias funkcijas;

                 7.17. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

                      8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus seniūnui.

 

                                                                           _________________________

 

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-24 08:51:25 Atgal