2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
KURŠĖNŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

Skelbimas atrankai

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos  vyresniojo specialisto ( kodas 242212)  (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas.

Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,6.

 

Specialūs reikalavimai pretendentui:

 

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti atitinkamas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);

3. gyvenimo aprašymą;

4. kvalifikacijos atestatus ar kitus dokumentus, įrodančius apie atitiktį nustatytiems reikalavimams.

 

 Atrankos paskelbimo data – 2018 m. liepos 9 d.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

 

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu).

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Šiaulių rajono savivaldybės administracijos                                                                              

                                                                                       direktoriaus 2018 m. liepos 3 d.

                                                                                       įsakymu Nr. AK-243 (4.1)

 

 

KURŠĖNŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

 1. Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos vyresnysis specialistas yra specialistas.

 2. Pareigybės lygis – A2.

   

  II SKYRIUS

  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

   

  2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  2.1. turėti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;

  2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą;

  2.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti atitinkamas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  2.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

   

   

  III SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

   

  3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  3.1. vykdo seniūnijoje gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją ir tvarko gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

  3.2. išduoda pažymas apie gyvenamosios vietos deklaravimą;

  3.3. rengia reikalingus dokumentus leidimų laidoti išdavimui ir išduoda leidimus;

  3.4. ruošia dokumentaciją notariniams veiksmams atlikti;

  3.5. sudaro seniūnijos dokumentacijos planą, tvarko bylas bei teisės aktais nustatytais terminais perduoda saugoti Archyvui;

  3.6. registruoja seniūnijoje gaunamus ir siunčiamus dokumentus;

  3.7. tvarko dokumentų valdymą seniūnijoje;

  3.8. teikia gautą informaciją seniūnui, seniūnijos darbuotojams pagal darbų pasidalijimo sritis, susijusią su seniūnijos veikla, gyventojų skundais ir pageidavimais;

  3.9. ruošia ir registruoja asmenų, dirbančių viešuosius darbus, darbo sutartis;

  3.10. ruošia atsakymų į gyventojų bei organizacijų prašymus ir skundus bei raštų įvairioms įstaigoms ir organizacijoms projektus;

  3.11. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais;

  3.12. ieško ir pateikia  reikalingą informaciją, esančiuose archyviniuose dokumentuose, bei rengia ir išduoda faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

3.13. ruošia, renka ir pateikia atitinkamą dokumentaciją Micaičių, Varputėnų kapinių sargams bei pildo Žilių bei Auksučių kapinių knygas;

3.14. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

______________________________________

                                                                                                           

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-11 08:23:57 Atgal