2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Kužių seniūnijos vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Kužių seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo data:  2018-05-16

Dokumentai teikiami:  14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testus.

Privaloma pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.                                                                          

                     

 

                                                                                 PATVIRTINTA

                                                                                Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d.

                                                                                įsakymu Nr. AK – 178(4.1)  

 

KUŽIŲ SENIŪNIJOS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

                      1. Kužių seniūnijos vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

                      2. Lygis –  A.

                      3. Kategorija – 10.    

II.  PASKIRTIS

                   4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo seniūnijoms priskirtas funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

                      5. Bendroji veiklos paskirtis – vidaus administravimas.

                      6. Specialioji veiklos sritis – gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                      7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                      7.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

                  7.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių bei seniūnijų darbą, gyvenamosios vietos deklaravimą bei gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą;

                      7.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                      7.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                      7.5. mokėti dirbti teksto tvarkymo, skaičiuoklės, interneto naršyklės ir elektroninio pašto kompiuterinėmis programomis;

                      7.6. taikyti dokumentų rengimo taisykles,  mokėti kanceliarinę kalbą.

 

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                      8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                      8.1. pavaduoja seniūną jo tarnybinių komandiruočių, atostogų bei laikinojo nedarbingumo metu;

                  8.2. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Seniūnijos veiklos klausimais;

                  8.3. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo  duomenų ir gyvenamosios  vietos   neturinčių  asmenų  apskaitos tvarkymą, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme  nustatytų, taip pat įstatymuose numatytų kitų faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimą  seniūnijos   aptarnaujamos  teritorijos  gyventojams;

                      8.4. priima prašymus ir išduoda leidimus laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse.

                      8.5. informuoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių apie vaikų nepriežiūros ir smurto prieš vaikus atvejus;

                      8.6. prireikus dalyvauja įvertinant atskirų asmenų (šeimų) buities ir gyvenimo sąlygas;

                      8.7. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka rengia leidimus prekybai viešose vietose bei žemės kasinėjimo darbams;

                      8.8. ruošia atsakymų į gyventojų bei organizacijų prašymus, pageidavimus ir skundus projektus;

                      8.9. dalyvauja organizuojant seniūnijos renginius;

                      8.10. vykdo dokumentų valdymą seniūnijoje;

                      8.11. sudaro seniūnijos dokumentacijos planą, tvarko bylas ir perduoda jas Archyvui;

                      8.12. renka statistinius duomenis bei vykdo kitas užduotis, susijusias su seniūnijos veikla;

                      8.13. renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus Savivaldybės teritorijoje gyvenančių  vaikų apskaitai;

                      8.14. įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atlieka gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;      

                      8.15. dalyvauja rengiant seniūnijos metinį viešųjų pirkimų planą;

                      8.16. atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas: prekių ir paslaugų, inicijuotų seniūno, pirkimą, kai tokie pirkimai nepriskirti kitiems pirkimų organizatoriams;

                     8.17. rengia sutarčių projektus pagal seniūnijos kompetenciją;

                     8.18. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus;

                     8.19. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus nagrinėja  administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

                     8.20. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

                     8.21.  organizuoja seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų — seniūnaičių sueigas ir jas protokoluoja;

                      8.22. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                      9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus seniūnui.

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-16 09:47:44 Atgal