2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Meškuičių seniūnijos specialistas socialiniam darbui (2018_09_10)

Skelbimas atrankai

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Meškuičių seniūnijos specialisto socialiniam darbui ( kodas 263516)  (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas.

Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 3,22 – 8,5 (atsižvelgiama į socialinio darbo stažą bei kvalifikacinę klasę). 

 

Specialūs reikalavimai pretendentui:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turi būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų  programą,  ar socialinės apsaugos  ir  darbo   ministro nustatyta  tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;

išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą bei socialinio darbuotojo etikos kodeksą;

gebėti pažinti žmogų, jį supančią aplinką, tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją;

sugebėti organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą;

gebėti analizuoti pagalbos poveikio šeimai (asmeniui) veiksmingumą;

mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

gerbti savo klientą, būti empatišku, suprasti kiekvieną žmogų ir stengtis jam padėti;

mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;

išmanyti dokumentų valdymo bei dokumentų rengimo taisykles.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);

3. gyvenimo aprašymą;

4. kvalifikacijos atestatus ar kitus dokumentus, įrodančius apie atitiktį nustatytiems reikalavimams.

 

 Atrankos paskelbimo data – 2018 m. rugsėjo 10 d.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

 

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                        Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                        direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 17 d.

                                        įsakymu Nr. AK-297 (4.1


MEŠKUIČIŲ  SENIŪNIJOS SPECIALISTO SOCIALINIAM DARBUI                                                                                                        

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS   PAREIGYBĖ

 

   1.  Meškuičių seniūnijos  specialistas  socialiniam darbui yra priskiriamas specialistų grupei.

    2.  Pareigybės lygis – A2.

 II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

   3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

   3.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;

   3.2. turi būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų  programą,  ar socialinės apsaugos  ir  darbo   ministro nustatyta  tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei  veiklai pasirengti skirtus mokymus;

   3.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą bei socialinio darbuotojo etikos kodeksą;

     3.4. gebėti pažinti žmogų, jį supančią aplinką, tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją;

     3.5. sugebėti organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą;

     3.6. gebėti analizuoti pagalbos poveikio šeimai (asmeniui) veiksmingumą;

      3.7. mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

      3.8. gerbti savo klientą, būti empatišku, suprasti kiekvieną žmogų ir stengtis jam padėti;

      3.9. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;

      3.10. išmanyti dokumentų valdymo bei dokumentų rengimo taisykles.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

               4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

            4.1. priima asmens (šeimos) prašymus ir kitus būtinus dokumentus pašalpoms bei išmokoms gauti pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą ir registruoja juos informacinės sistemos ,,Parama“ modulyje ,,Priėmimas“, o pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą – ir socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) bei perduoda Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius), daro reikalingų dokumentų kopijas;

             4.2. suformuoja gaunančių kompensacijas už būsto šildymą, šaltą, karštą vandenį asmenų bylas  bei sutvarko bylas, kurioms pasibaigęs mokėjimas ir perduoda į archyvą;

             4.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, naudodamasis piniginės socialinės paramos apskaitos  sistema ,,Parama“:

           4.3.1. nustato bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų teisę į piniginę socialinę paramą, nustato piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpį ir suveda duomenis apie asmens (šeimos) gaunamas pajamas;

              4.3.2. nustato turto vertę, vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos parengta metodika ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis žemės ūkio produkcijos sąlyginėmis vertėmis;

            4.3.3. priima būste deklaravusių ir (ar) būstą nuomojančių bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų prašymus-paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus dėl kompensacijų skyrimo, apskaičiuoja bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų, negaunančių socialinės pašalpos, pajamas, atspausdina pažymą apie bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą ar būstą nuomojančių, pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, kai geriamasis vanduo, karštas vanduo ar šiluma būsto šildymui tiekiama centralizuotai,  parengia sprendimą dėl kompensacijų skyrimo / neskyrimo, kurį pasirašo seniūnas;

           4.4. dirba su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis, asmenimis su proto ar psichikos negalia, neįgaliaisiais, asmenimis, grįžusiais iš laisvės apribojimo vietų, gyvenančiais seniūnijos teritorijoje bei nustato jų socialines problemas, ieško jų sprendimo būdų, tvarko grįžusių iš laisvės atėmimo vietų apskaitą;

             4.5. užpildo informaciją apie asmenį, kuris kreipėsi dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, specialiosios pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami specialieji poreikiai, aprašą, prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti ir, užpildęs Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, visus dokumentus teikia Socialinės paramos skyriui;

           4.6. nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, asmens nesavarankiškumo lygį, įvertina asmens ar šeimos socialinę riziką, pildo reikiamus dokumentus, rengia išvadas dėl socialinių paslaugų skyrimo ir su jomis supažindina asmenį ar šeimą, globėją ar rūpintoją;

           4.7. renka kitų valstybės ar savivaldybės įmonių, institucijų, įstaigų ir organizacijų duomenų bazėje turimą informaciją apie asmenį (šeimą), besikreipiantį dėl piniginės socialinės paramos;

            4.8. siūlo asmeniui (šeimai) jų socialinių problemų sprendimo būdų alternatyvą bei kartu su asmeniu (šeima) analizuoja jų pobūdį, suteikdamas jiems reikalingų žinių, patarimų bei informacijos;

          4.9. tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiosios pagalbos priemonių ir kt.);

             4.10. prognozuoja socialinių problemų bendruomenėje atsiradimą;

             4.11. renka duomenis apie pagalbą jau gavusio ir pradėjusio savarankiškai rūpintis savimi ir savo šeima asmens ar jo šeimos socialinę padėtį ir jo (jos) aplinką, esant būtinybei, pakartotinai inicijuoja pagalbos teikimą;

           4.12. surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, sprendžiant piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams skyrimo bei socialinių paslaugų gavimo klausimais, apibendrina duomenis ir teikia išvadas;            

            4.13. konsultuoja seniūnijos gyventojus piniginės socialinės paramos, išmokų skyrimo bei  socialinių problemų  klausimais;

          4.14. dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos  skyrimo bei seniūnijos socialinės paramos klausimams spręsti komisijų darbe;  

            4.15. ruošia seniūnijos gyventojų dokumentus Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrimo komisijai; 

             4.16. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimą bei nagrinėja asmenų prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, kai darbuotojo, atliekančio šią funkciją, laikinai nėra darbe dėl laikinojo nedarbingumo bei atostogų ir tarnybinių komandiruočių metu;

             4.17. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-10 11:32:25 Atgal