2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
NVO veikla
 

Kviečiame Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje registruotas ir Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) nuo š. m. spalio 11 d. iki š. m. spalio 31 d. (17.00 val.) teikti paraiškas projektinės veiklos KRAŠTOVAIZDŽIO GERINIMAS, APLINKOS TVARKYMAS  finansavimui iš Savivaldybės biudžeto (toliau – Projektai).

Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl  Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) 23 ir 24 punktais, NVO  privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Paraišką (Nuostatų 2 priedas);

 2.registracijos pažymėjimo kopiją;

 3. Projekto poreikį pagrindžiančius dokumentus (apklausą, anketą, NVO susirinkimo protokolą su dalyvių sąrašu);

 5. rašytinį patvirtinimą, kad Projekte nurodyta veikla einamaisiais metais nėra ir nebus finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų pagal kitas priemones;

 6. kitą papildomą su Projektu susijusią informaciją, kurią, NVO vadovo nuomone, būtina pateikti.

 

Projektai gali būti pateikti šiais būdais: atsiųsti, naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, el. paštu priimamasis@siauliuraj.lt , pasirašyti elektroniniu parašu arba Savivaldybės administracijai pristatyti asmeniškai adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai ( kab. Nr. 309).

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrių adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (221-227 kab.), tel. 8 (41) 59 66 69; 59 66 67, el. p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt, vaida.kereziene@siauliuraj.lt

 


 

 
2019 m. Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo lėšų skirta 6 860,00 Eur pagal prašymus skirti lėšų projektams įgyvendinti šiems subjektams:
 • Žvejų klubui „Penki žvejai“,
 • Šiaulių rajono literatų asociacijai,
 • Kuršėnų „Pavenčių bendruomenė“,
 • viešajai įstaigai Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademijai,
 • Šiaurės Lietuvos asociacijai,
 • Šiaulių r. medžiotojų klubui „Paežeriai“,
 • Jojimo klubui „Kurtuva“,
 • Asociacijai "Piktuižių kaimo bendruomenė",
 • VšĮ "Girniukas",
 • Šiaulių rajono neįgaliųjų ir senjorų asociacija "Neužmirštuolė",
 • Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija.

 Kas yra NVO

 Nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) laikomos asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos (išskyrus, kurių vieninteliai steigėjai yra valstybinės ir / ar savivaldybių institucijos), kurioms būdingi šie požymiai:

 juridinis asmuo;

prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valdymo institucijų;

nepelno paskirstymo principas (gautas pelnas nėra paskirstomas tarp steigėjų, darbuotojų ar narių, o investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą);

savivalda;

savanoriškumas (laisvas narių įstojimas ir išėjimas);

tarnavimas visuomenės labui.

Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo, įsigaliojusio 2014 m. balandžio 1 d., nuostatas, Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Savivaldybių institucijos ir įstaigos formuoja ir įgyvendina savivaldybių nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką.

 Nevyriausybinės organizacijos atlieka vieną ar daugiau iš šių funkcijų:

 •  paslaugų teikimas. Savo nariams arba klientams teikiamos tokios paslaugos, kaip socialinė rūpyba, sveikatos apsauga, apmokymai, informacinės paslaugos, konsultacijos bei parama;
 • atstovavimas interesams arba aktyvus dalyvavimas visuomeniniuose reikaluose. Čia priklauso organizacijos, kurios naudoja įvairias kampanijas, lobizmą ir kitus metodus, gindamos tam tikrą idėją ar kurios nors grupės interesus ir siekdamos pakeisti viešąją nuomonę ar politiką;
 • savitarpio pagalba ar pagalba sau. Organizacijos, dažniausiai suformuotos grupių asmenų, kurie turi bendrų interesų arba poreikių, siekiant suteikti savitarpio pagalbą, informaciją, paramą ir bendradarbiavimo galimybę.
 •  Ištekliai ir koordinavimas. Tai vadinamosios tarpininkaujančios organizacijos, kurios koordinuoja viso sektoriaus arba konkrečioje srityje dirbančių organizacijų veiklą, teikia joms informaciją ir paramą. Tokios organizacijos atlieka svarbų vaidmenį, būdamos jungtimi tarp nevyriausybinio sektoriaus ir viešosios valdžios institucijų.

2018 m. gegužės 18 d. buvo susirinkusi Nuolatinės Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos lėšoms panaudoti komisija. Buvo nuspręsta finansuoti šiuos projektus:

 • labdaros ir paramos fondas „Dinozauras“, projektui „Mes – gamtos dalis“  – 400,00 Eur ;
 • VšĮ Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija,  projektui „Judėk. Atrask. Pažink.“  – 600,00 Eur ;
 • Šiaulių ir Tauragė regionų aklųjų centras,  projektui „Kompiuterinis raštingumas  - neregiams“  – 500,00 Eur.

 * Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

* Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba bei jos nuostatai

* NVO tarybos sudėtis

* NVO NUOSTATAI

Skirtos lėšos NVO rėmimui:

 - neprojektinei veiklai finansuoti;

 - projektams įgyvendinti.

 * NVO komisijos nuostatai

 Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami: http://www.siauliurvvg.lt/

Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-30 09:45:37 Atgal