2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Oras

APLINKOS ORO KOKYBĖ 2016 METAIS 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto mokslininkai 2016 metais tyrė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos aplinkos oro kokybę.

Du kartus per metus pasyviaisiais kaupikliais (pasyvieji kaupikliai – nedideli vamzdeliai, užpildyti sorbentu, kaupiančiu savyje teršalus iš aplinkos oro) buvo tiriami šie aplinkos oro teršalai: azoto oksidai, sieros dioksidas ir lakūs organiniai junginiai (benzenas, toluenas, etilbenzenas, ksilenas). Šiaulių rajone oro užterštumo tyrimai atlikti 15-oje tyrimų vietų, kurios buvo pasirinktos taip, kad gauti rezultatai atspindėtų užterštumo lygį gyvenamuosiuose rajonuose, pramonės ir gyvulininkystės kompleksų bei intensyvaus eismo įtakos vietose.

 

Oro užterštumo tyrimo vietos Šiaulių rajono savivaldybėje

 

Pagal LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatyto“ pakeitimo“ aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis (KD10 ir KD2,5) lygis neturi viršyti nustatytų ribinių verčių; kietųjų dalelių KD2,5 ir ozono – siektinų verčių; sieros dioksidu ir azoto oksidais – kritinio taršos lygio.

Atlikus tyrimus nustatyta, kad azoto dioksidų, sieros dioksido, benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno koncentracijos aplinkos ore viso stebėjimo periodu žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių neviršijo.

Azoto dioksido koncentracijos šiltuoju ir šaltuoju tyrimo laikotarpiais didžiausios buvo Ginkūnuose, Kuršėnuose ir Aukštelkėje. Vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija Ginkūnų tyrimo vietose siekė iki 21 µg/m3 ir tai sudarė 52,5  ribinės vertės. Lyginant su 2015 m. duomenimis azoto dioksido koncentracija aplinkos ore Ginkūnuose bei Kuršėnuose kito nežymiai. Kuršėnuose tarša azoto dioksidu buvo mažesnė ir skirtumas siekė iki 6,7 µg/m3. Daugelyje kitų tyrimo vietų pokytis išliko sąlyginai mažas ir siekė iki 1 µg/m3. Šakynoje ir Kužiuose nustatytas azoto oksidų koncentracijos sumažėjimas nuo 2,2 iki 4,5 µg/m3.

Sieros dioksido koncentracija aplinkos ore daugelyje tyrimo vietų buvo žemiau nustatymo ribos – 2,13 µg/m3, ji siekė nuo 2,13 iki 2,51 µg/m3. Remiantis 2015 m. duomenimis sieros dioksido koncentracija aplinkos ore Ginkūnų Žeimių gatvės tyrimo vietoje sumažėjo 1,3 µg/m3, Gruzdžių tyrimo vietoje – 3,7 µg/m3, Kuršėnų Vydūno gatvės tyrimo vietoje – 2,2 µg/m3,o Meškuičių tyrimo vietoje – 2 µg/m3.

Benzeno koncentracija aplinkos ore 2016 m. kito nuo 0,34 iki 2,35 µg/m3. Didžiausios benzeno koncentracijos buvo nustatytos šaltuoju sezonu. Bazilionuose, Ginkūnuose, Micaičiuose, Kužiuose, Raudėnuose, Aukštelkėje ir Aukštrakiuose nustatyta benzeno koncentracija aplinkos ore siekė nuo 1,19 iki 1,82 µg/m3. Maksimalios benzeno koncentracijos nustatytos Kuršėnuose. Šaltuoju sezonu Kuršėnuose benzeno koncentracija aplinkos ore siekė iki 2,35 µg/m3. 2016 m. benzeno koncentracija aplinkos ore nustatyta mažesnė nei 2015 m. Rimučiuose, Kairiuose, Raudėnuose ir Aukštrakiuose benzeno kiekis aplinkos ore sumažėjo nuo 0,1 iki 0,6 µg/m3. Benzeno vidutine metine koncentracija Bazilionuose, Ginkūnuose, Žeimiuose, Kuršėnuose, Kužiuose, Meškuičiuose padidėjo nuo 0,3 µg/m3 iki 0,9 µg/m3.

Atlikę aplinkos oro kokybės tyrimus mokslininkai rekomenduoja padidinti tiriamųjų vietų skaičių Ginkūnų ir Kuršėnų tyrimo vietose ir atlikti azoto oksidų, sieros dioksido ir lakiųjų organinių junginių aplinkos oro taršos monitoringo tyrimus. Taip pat, rekomenduoja tęsti aplinkos oro taršos monitoringą Jurgeliškių, Bridų, Ginkūnų bei Kuršėnų teritorijose ir stebėti lakiųjų organinių junginių koncentracijas aplinkos ore.

Išsamiai susipažinti su Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos oro tyrimais galima 2016 m. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo ataskaitoje. 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO MONITORINGO PROGRAMA 2020-2025 M.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO MONITORINGO ATASKAITA UŽ 2019 METUS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO MONITORINGO ATASKAITA UŽ 2016 METUS 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO MONITORINGO 2015 METŲ ATASKAITA  (1.6 Mb)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO MONITORINGO PROGRAMA 2014-2019 M. (10.5 Mb)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PROGRAMA 2011-2015 M. IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-18 13:23:14 Atgal