2020 m. balandžio 5 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
SKELBIAMA KANDIDATŲ ATRANKA Į BENDROVĖS NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO, TURINČIŲ KOMPETENCIJĄ KOMUNALINIO ŪKIO TVARKYMO SRITYJE.

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 175606358, adresas: Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai, bendrovės interneto svetainės adresas: www.kursenai-ku.lt:

1.    Skelbia kandidatų atranką į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius, turinčių kompetenciją komunalinio ūkio tvarkymo srityje, vietą.

 

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. įteikti asmeniškai arba išsiųsti paštu (registruotu laišku), adresu:

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai, II aukštas, administratorės kabinetas.

Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.48 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 15.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.48 val.;

2.2. elektroniniu paštu info@kursenai-ku.lt

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai.

3. Atrankos būdas – pokalbis.

Atranką vykdys Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius:  4 (ketverių) metų kadencija.

5. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus:

6.2. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją komunalinio ūkio tvarkymo srityje, vietą:

6.2.1. komunalinio ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė, žinių. Žinias apie ūkio šaką, kurioje veikia bendrovė, patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis arba aukštasis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su aktualios ūkio šakos sritimi;

6.2.2. turėti kitas kompetencijas (pvz., teisės, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse, patirties privačiame sektoriuje žinių ir kt.)

7. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

7.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

7.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

7.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

7.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

7.5. kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

7.6. kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba 7.1–7.5 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai;

7.7. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

7.8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje;

7.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas 7.6 papunktyje) ir bendrovės interesų konfliktas.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas);

8.2.  kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka 6 punkte nurodytus reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (2 priedas).

Kandidatas privalo nurodyti į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 1.1.-1.2. papunkčiuose kandidatuoja.

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatas į bendrovės valdybos narius dokumentus turi pateikti UAB Kuršėnų komunaliniam ūkiui per 20 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos, t.y. iki 2019 m. rugpjūčio 19 d.

10. UAB Kuršėnų komunalinis ūkis kontaktiniai asmenys, atsakingi už kandidatų atrankos dokumentų priėmimą:

Administratorė Vaida Liaudanskienė, tel. (8 41) 58 11 95, el. p. vaida.liaudanskiene@kursenai-ku.lt

Juristė Ingrida Žulpienė, tel. (8 41) 58 11 95, el. p. ingrida.zulpiene@kursenai-ku.lt

11. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

PRIDEDAMA:

1.    Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas);

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (2 priedas).

 

 

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Spausdinimo versija Atgal