2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra

 

Kaip išsinuomoti socialinį bustą?

                                                                                                              

Socialinis būstas yra nuomojamas asmenims ar šeimoms, įrašytoms į sąrašus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti.

 

Kokia įrašymo į sąrašus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, tvarka?

 

Asmuo ar šeima, pageidaujanti būti įrašytas (-a) į sąrašus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, turi: 

1. būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą Šiaulių rajono savivaldybėje; 

2. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka už praėjusius kalendorinius metus deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas); 

3. neturėti Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, turi būti mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma; 

4. pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią jūsų teisę gauti paramą būstui išsinuomoti. 

 

Kokius dokumentus reikia pateikti teikiant prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą?

 

 Asmenims ar šeimoms, pageidaujančioms įsirašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, atitinkamą sąrašą, pateikiami šie dokumentai: 

1. Pažyma apie šeimos sudėtį (išduoda seniūnijos). 

2. Pažyma (pažymos) iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – visų pilnamečių šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą. 

3. Valstybės įmonės Registrų centro (Paukščių takas 2, Šiauliai) pažyma (pažymos) apie asmens, šeimos atveju – visų pilnamečių šeimos narių nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turimus nekilnojamus daiktus. 

4. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija, kuri pildoma Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Vilniaus g. 265, Šiauliai) vadovaujantis Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka. Kreipiantis į VMI reikia turėti pažymas apie gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus. Užpildytos deklaracijos vienas egzempliorius, su VMI žyma, kad deklaracija pateikta, pateikiamas Savivaldybei. 

4. Jei reikia, pateikiami neįgalumą, našlaičio ar likusio be tėvų globos statusą patvirtinantys dokumentai, pažyma iš mokymosi istaigos, jei pilnametis vaikas (vaikai) iki 24 metų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose formaliojo švietimo įstaigose ar aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės formos studijų programas. 

5. Asmens dokumentai ir jų kopijos (pasai, asmens tapatybės kortelės, vaikų gimimo liudijimai, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai).  

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant pajamas) neviršija šių Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų dydžių: 

1) asmens be šeimos metinės pajamos - 3264 Eur ir turtas - 5712 Eur, 

2) dviejų ar trijų asmenų šeimos metinės pajamos - 6426 Eur ir turtas - 11424 Eur, 

3) keturių ar daugiau asmenų šeimos metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 1938 Eur ir turtas vienam asmeniui – 5712 Eur. 

 

Kada išbraukiama iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų?

 

 

Asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami, kai:

 

1) įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

 

2) jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant pajamas) daugiau kaip 20 procentų viršija įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus pajamų ir turto dydžius;

 

3) miršta į sąrašą įrašytas asmuo;

 

4) asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąją vieta;

 

5) asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas;

 

6) asmuo ar šeima, nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis pasiūlytą socialinį būstą;

 

7) jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;

 

8) pateikia rašytinį prašymą išbraukti jį (juos) iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo;

 

9) asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos. 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-22 10:18:49 Atgal