2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) 2018-04-18

Skelbimas atrankai

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Teisės ir personalo administravimo skyriaus  vyriausiojo specialisto ( kodas 251104)  (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas.

Pareigybės lygis – A 2.

 

Specialūs reikalavimai pretendentui:

                      turėti aukštąjį koleginį fizinių mokslų srities informatikos krypties arba socialinių mokslų srities teisės krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;

                      būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, kibernetinį saugumą, asmens duomenų tvarkymą bei vietos savivaldą, dokumentų rengimo taisyklėmis;

                      turėti nacionalinės ir Europos duomenų apsaugos teisės aktų taikymo ir praktikos ekspertinių žinių, išsamiai žinoti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas;

                      žinoti kaip atliekamos duomenų tvarkymo operacijos, išmanyti informacines technologijas ir duomenų saugumą, įstaigos administracines taisykles ir procedūras;

                      gebėti įstaigoje skatinti duomenų apsaugos kultūrą, rinkti informaciją duomenų tvarkymo veiklai identifikuoti;

                      suprasti duomenų valdytojo vykdomas duomenų tvarkymo operacijas, informacines sistemas, duomenų saugumo ir duomenų apsaugos poreikius, mokėti nagrinėti ir tikrinti, ar duomenų tvarkymo veikla atitinka reikalavimus;

                      mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.                              

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);

3. gyvenimo aprašymą;

 

 Atrankos paskelbimo data – 2018 m. balandžio 18 d.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

 

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  https://pm.vataras.lt  

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

 

                                             PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                direktoriaus 2018 m. balandžio 16  d.

                                                                                įsakymu Nr. AK-144 (4.1)

 

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

                      1. Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

                      2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

                      3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                      3.1. turėti aukštąjį koleginį fizinių mokslų srities informatikos krypties arba socialinių mokslų srities teisės krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;

                      3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, kibernetinį saugumą, asmens duomenų tvarkymą bei vietos savivaldą, dokumentų rengimo taisyklėmis;

                      3.4. turėti nacionalinės ir Europos duomenų apsaugos teisės aktų taikymo ir praktikos ekspertinių žinių, išsamiai žinoti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas;

                      3.5. žinoti kaip atliekamos duomenų tvarkymo operacijos, išmanyti informacines technologijas ir duomenų saugumą, įstaigos administracines taisykles ir procedūras;

                      3.6. gebėti įstaigoje skatinti duomenų apsaugos kultūrą, rinkti informaciją duomenų tvarkymo veiklai identifikuoti;

                      3.7. suprasti duomenų valdytojo vykdomas duomenų tvarkymo operacijas, informacines sistemas, duomenų saugumo ir duomenų apsaugos poreikius, mokėti nagrinėti ir tikrinti, ar duomenų tvarkymo veikla atitinka reikalavimus;

                      3.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.                       

                                                                                                                                 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

                      4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                      4.1. stebėti ir analizuoti kaip įstaigos duomenų valdytojai (tvarkytojai) laikosi asmens duomenų tvarkymui keliamų reikalavimų;

                      4.2. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir parengti priemonių planą nustatytoms rizikoms sumažinti;

                      4.3. atlikti galimo asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimus, nagrinėti asmenų skundus dėl pažeidimų asmens duomenų tvarkymo srityje;

                      4.4. teikti siūlymus tiesioginiam vadovui dėl savivaldybės institucijų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą, tobulinimo;

                      4.5. teikti Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekcijai informaciją apie kibernetinius  incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais,  ir  taikytas šių incidentų valdymo

priemones teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

                      4.6. informuoti Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją apie įvykusius asmens duomenų pažeidimus įstaigoje;

                      4.7. konsultuoti Savivaldybės administracijos padalinių bei į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais;

                      4.8. stebėti ir tikrinti informacinių technologijų naudojimą duomenų tvarkymo srityje, teikti pasiūlymus Informacinių technologijų skyriaus vedėjui dėl naujų priemonių įdiegimo siekiant užtikrinti duomenų apsaugą;

                      4.7. įvertinti įstaigos informacinių išteklių atitiktį Vyriausybės nustatytiems organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams ir teikti pasiūlymus Informacinių technologijų skyriaus vedėjui dėl trūkumų pašalinimo;

suprasti duomenų valdytojo vykdomas duomenų tvarkymo operacijas, informacines sistemas, duomenų saugumo ir duomenų apsaugos poreikius, mokėti nagrinėti ir tikrinti, ar duomenų tvarkymo veikla atitinka reikalavimus;

                      4.8.  nagrinėti ir tikrinti, ar duomenų tvarkymo veikla įstaigoje atitinka teisės aktų reikalavimus;

                      4.9. skatinti duomenų apsaugos kultūrą įstaigoje, rinkti informaciją duomenų tvarkymo veiklai identifikuoti;

                      4.10. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;

4.11. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Teisės ir personalo administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

                                           ____________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-18 16:37:08 Atgal