2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiojo specialistas 2018-05-04(2)

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo data:  2018-05-04

Dokumentai teikiami:  14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

                                                        PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

                                                                                  

                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                            Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                            direktoriaus 2018 m. sausio 2  d. įsakymu

                                                                                            Nr. AK-2 (4.1)

 

 

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir personalo administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – nagrinėti gyventojų skundus (pareiškimus), prašymus ir pranešimus dėl viešosios tvarkos pažeidimų, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus administracinių nusižengimų bylose bei vykdyti administracinių nusižengimų prevenciją.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešosios tvarkos palaikymo – funkcijas. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje teisės krypties (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, administracinę atsakomybę;

6.3. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;

6.4. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos padalinių vadovams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso taikymo, administracinių nusižengimų protokolų ir nutarimų rengimo ir tobulinimo klausimais;                                   

7.2. vertina, ar Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengti ir pateikti derinti administracinių nusižengimų protokolų ir nutarimų projektai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus;

7.3. prižiūri ir kontroliuoja kaip Šiaulių rajone įgyvendinami įstatymuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, už kurių pažeidimą atsiranda įstatymuose nustatyta atsakomybė, bei kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybės institucijų, Savivaldybės tarybos sprendimu, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose srityse;

7.4. taiko administracinę atsakomybę asmenims, įvykdžiusiems administracinius teisės pažeidimus numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose srityse;

7.5. surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus, skiria administracines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose srityse;

7.6. atstovauja Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir ikiteisminėse ginčų institucijose pagal įgaliojimą;

7.7. nagrinėja skyriui perduotų piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nustatyta tvarka;          

7.8. skyriaus vedėjo pavedimu rengia teisines išvadas dėl pateiktų skyriui paklausimų teisės taikymo klausimų;     

7.9. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;

7.10. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Teisės ir personalo administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

                      8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-07 10:37:25 Atgal