2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (2018-05-04)

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo data:  2018-05-04

Dokumentai teikiami:  14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

    Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

                                                                                  

 

                                                                               PATVIRTINTA

                                                                               Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                               direktoriaus 2018 m. balandžio 16  d. įsakymu

                                                                               Nr. AK- 145 (4.1)

 

 

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS   

I. PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 2. Pareigybės lygis – A.

 3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

 

4. Teisės ir personalo administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą, atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose.

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Bendroji veiklos sritis – teisė ir personalo administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje teisės krypties (magistro kvalifikaciją);

6.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinę bei darbo teisę;

6.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos padalinių vadovams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams teisės taikymo, teisės aktų rengimo ir tobulinimo klausimais;                           

7.2. vertina, ar Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengti ir pateikti derinti Savivaldybės institucijų teisės aktų projektai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus ir teisės technikos reikalavimus;

7.3. vertina, ar Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengti ir pateikti derinti sutarčių projektai atitinka Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, kitus teisės aktus;

7.4. skyriaus vedėjo pavedimu ar savo iniciatyva rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus;       

7.5. atstovauja Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir ikiteisminėse ginčų institucijose pagal įgaliojimą;

7.6. nagrinėja skyriui perduotų piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nustatyta tvarka;          

7.7. atlieka Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkas yra Šiaulių rajono savivaldybė, direktorių tarnybinių nusižengimų / darbo drausmės pažeidimų tyrimus, kai nesudaroma komisija tarnybinio nusižengimo / darbo drausmės pažeidimo tyrimui atlikti arba dalyvauja šių komisijų darbe;

7.8. skyriaus vedėjo pavedimu rengia teisines išvadas dėl pateiktų skyriui paklausimų teisės taikymo klausimų;     

7.9. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;

7.10. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus bei rengia sutarčių projektus pagal skyriaus kompetenciją;

7.11. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Teisės ir personalo administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

_______________________________

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-04 09:17:49 Atgal