2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (2018-12-05)

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

 Skelbimo data: 2018-12-05

Dokumentai teikiami: 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596645, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo „Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui“ , pretendentas turi būtinai atitikti.

 

                                                                                 PATVIRTINTA

                                                                                 Šiaulių rajono savivaldybės

                                                                                 administracijos direktoriaus

                                                                                 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. AK-431(4.1)

 TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – vykdyti asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo įstaigoje priežiūrą bei vertinti įstaigos informacinių išteklių atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis – asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo priežiūra, kibernetinio saugumo užtikrinimo stebėsena. 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų srities informatikos krypties arba socialinių mokslų srities teisės arba viešojo administravimo krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, kibernetinį saugumą, asmens duomenų tvarkymą bei vietos savivaldą, dokumentų rengimo taisyklėmis;

6.4. turėti nacionalinės ir Europos duomenų apsaugos teisės aktų taikymo ir praktikos ekspertinių žinių, išsamiai žinoti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas;

6.5. žinoti kaip atliekamos duomenų tvarkymo operacijos, išmanyti informacines technologijas ir duomenų saugumą, įstaigos administracines taisykles ir procedūras;

6.6. gebėti įstaigoje skatinti duomenų apsaugos kultūrą, rinkti informaciją duomenų tvarkymo veiklai identifikuoti;

6.7. suprasti duomenų valdytojo vykdomas duomenų tvarkymo operacijas, informacines sistemas, duomenų saugumo ir duomenų apsaugos poreikius, mokėti nagrinėti ir tikrinti, ar duomenų tvarkymo veikla atitinka reikalavimus;

6.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. stebėti ir analizuoti kaip įstaigos duomenų valdytojai (tvarkytojai) laikosi asmens duomenų tvarkymui keliamų reikalavimų;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir parengti priemonių planą nustatytoms rizikoms sumažinti;

7.3. atlikti galimo asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimus, nagrinėti asmenų skundus dėl pažeidimų asmens duomenų tvarkymo srityje;

7.4. teikti siūlymus tiesioginiam vadovui dėl savivaldybės institucijų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą, tobulinimo;

7.5. teikti Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekcijai informaciją apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo

priemones teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

7.6. informuoti Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją apie įvykusius asmens duomenų pažeidimus įstaigoje;

7.7. konsultuoti Savivaldybės administracijos padalinių bei į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais;

7.8. stebėti ir tikrinti informacinių technologijų naudojimą duomenų tvarkymo srityje, teikti pasiūlymus Informacinių technologijų skyriaus vedėjui dėl naujų priemonių įdiegimo siekiant užtikrinti duomenų apsaugą;

7.9. įvertinti įstaigos informacinių išteklių atitiktį Vyriausybės nustatytiems organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams ir teikti pasiūlymus Informacinių technologijų skyriaus vedėjui dėl trūkumų pašalinimo;

7.10. nagrinėti duomenų subjektų prašymus dėl jų teisių duomenų apsaugos srityje įgyvendinimo, duomenų subjektų skundus dėl jų pažeistų teisių ir teisėtų interesų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nustatyta tvarka;

7.11. nagrinėti ir tikrinti, ar duomenų tvarkymo veikla įstaigoje atitinka teisės aktų reikalavimus;

7.12. skatinti duomenų apsaugos kultūrą įstaigoje, rinkti informaciją duomenų tvarkymo veiklai identifikuoti;

7.13. dalyvauti Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;

7.14. vykdyti kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Teisės ir personalo administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjui.

_________________________

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-05 13:32:44 Atgal