2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Triukšmo prevencija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu “Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo”, patvirtino Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Įgyvendinant šį teisės aktą, stengiamasi užtikrinti gyventojų sveikatai palankesnes sąlygas.

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos įstatymų pataisas, kuriomis nutarta pakeisti triukšmo valdymo reglamentavimą. Viena iš aktualesnių naujovių – dienos, nakties ir vakaro triukšmo rodiklio apibrėžčių pakeitimas ir ramybės laiko pailginimas.

Šiaulių rajono savivaldybė atsižvelgdama į Vyriausybės ir Seimo patvirtintus reikalavimus atlieka aplinkos triukšmo tyrimus Šiaulių rajone:

Aplinkos triukšmo tyrimai Šiaulių rajone 2019 metais;

2016 m. aplinkos triukšmo ataskaita;

2015 m. aplinkos triukšmo ataskaita;

2013 m. Akustinio triukšmo tyrimų Šiaulių rajone ataskaita;

2009 m. aplinkos triukšmo ataskaita.

 

Šiaulių rajone esančios tyliosios zonos:

  1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų teritorijos;
  2. ikimokyklinio, neformaliojo, bendrojo ugdymo, profesinio rengimo įstaigų teritorijos;
  3. socialinių paslaugų įstaigų teritorijos;
  4. religinių bendruomenių ir bendrijų teritorijos;
  5. kapinių teritorijos:

5.1.   veikiančių kapinių sąrašas;

5.2.   riboto laidojimo kapinių sąrašas;

5.3.   neveikiančių kapinių sąrašas;

  1. Kryžių kalno teritorija (čia).

Šiose vietose galioja Šiaulių rajono savivaldybės nustatyti maksimalūs triukšmo ribiniai rodikliai:

Dienos metu (nuo 7:00 val. iki 19:00 val.) – 65dBA;

Vakaro metu (nuo 19:00 val. iki 22:00 val.) – 60 dBA;

Nakties metu (nuo 22:00 val. iki 7:00 val.) – 55 dBA.

Šiaulių rajone esančios tyliosios gamtos zonos:

  1. Kuršėnų miesto parkas (čia);
  2. Daugėlių pušyno teritorija (čia).

Šiose vietose galioja Šiaulių rajono savivaldybės nustatyti maksimalūs triukšmo ribiniai rodikliai:

Dienos metu (nuo 7:00 val. iki 19:00 val.) – 55 dBA;

Vakaro metu (nuo 19:00 val. iki 22:00 val.) – 50 dBA;

Nakties metu (nuo 22:00 val. iki 7:00 val.) – 45 dBA.

Tai ypač aktualu, kai gyvenamosiose patalpose ar teritorijose vyksta statybos.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-1776 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo ir tvarkos nustatymo“ (2019 m. sausio 14 d. pakeitimas) nustatyta asmenų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose vietovėse, pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo tvarka. 

Asmenys, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki statybos darbų pradžios, privalo (raštu arba el. paštu) gyvenamosios vietos seniūnijai pateikti nustatytos formos pranešimą, kuriame būtų Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

Jeigu statybos darbai atliekami kelių savivaldybių teritorijose, triukšmo šaltinių valdytojai nustatytos formos pranešimą privalo pateikti kiekvienos savivaldybės institucijoms. Nepateikus pranešimo darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

 

Baudų dydžiai

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas gali užtraukti baudas.

Veika

Baudos dydis

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas pirmą kartą

Nuo 50 Eur. iki 300 Eur. pakartotinis pažeidimas nuo 280 Eur. iki 600 Eur.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas

Nuo 80 Eur. iki 300 Eur. pakartotinis pažeidimas nuo 300 Eur. iki 600 Eur.

 Teisės aktai reglamentuojantys triukšmo prevenciją Šiaulių rajone:

Triukšmo prevencijos Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės;

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos tyliosios zonos;

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra ūkio subjektai, planinių ir neplaninių statybos darbų patikrinimų taisyklės.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-14 11:18:48 Atgal