2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ūkio įregistravimas

 Įregistruoti ūkį registre gali tik veiksnus fizinis asmuo.

 Ūkis įregistruojamas prašymą pateikusio asmens vardu.

 Įregistruodamas ūkį, asmuo savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės plotas, ūkio adresas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);

2. prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas, o tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui suteiktą valstybės žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, - teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduotos pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą (nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, patvirtinančio žemės reformos žemėtvarkos projektą, kur suformuotos šių žemėnaudų ribos, datą, numerį, naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypų kadastrinius kodus);

3. prašymą pateikusio asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopiją;

4. dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją;

5. notariškai patvirtinto bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamo ūkio žemėnaudą įtraukiama ir bendraturčių žemė, kopiją;

6. prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

7. mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

 Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jis papildomai pateikia:

1. partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją;

3. partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

4. ūkininko sutuoktinio pageidavimu - jo prašymas registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

 Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.

 Ūkis neregistruojamas, jeigu:

1. ūkininko veiklos pagrindai neatitinka Ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) 4 straipsnyje nurodytų sąlygų;

2. pateikti ne visi ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;

3. pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

DUOMENŲ APIE ŪKĮ KEITIMO TVARKA

Apie ūkio įregistravimo duomenų pasikeitimus ūkininkas privalo raštu informuoti ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikdamas dokumentų, patvirtinančių duomenų pasikeitimus, kopijas.

Ūkininkas, ūkio nariui nutraukus narystę ūkio veikloje, pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai, savivaldybės administracijai kartu su prašymu išbraukti ūkio narį ar partnerį iš registro pateikia dokumentus, liudijančius, jog jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra pasibaigusi teisės aktų nustatyta tvarka.

 Duomenys registre turi būti pakeisti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pakeisti duomenis gavimo.

 Jeigu pakeisti duomenis registre atsisakoma, priežastys ūkininkui nurodomos raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pakeisti duomenis pateikimo.

 

ŪKIO IŠREGISTRAVIMAS

Ūkis iš registro išregistruojamas:

1. ūkininko prašymu;

2. mirus ūkininkui;

3. teismo sprendimu.

Ūkis išregistruojamas ūkininkui pateikus rašytinį prašymą ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą. Bei

Mirus ūkininkui, rašytinį prašymą išregistruoti ūkį ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pateikia ūkio paveldėtojas per 1 mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų įforminimo dienos.

 Ūkis išregistruojamas savivaldybės administracijos sprendimu per 10 darbo dienų nuo dokumentų ūkį išregistruoti gavimo.

Kur kreiptis Šiaulių rajono gyventojams?

Į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus
vyr. specialistę Jolitą Zakrę tel.: (8 41)  596676, Vilniaus 324, Vijoliai;
vyr. specialistę Danutę Sitnikienę
tel.: (8 41)  596675, Vilniaus 324, Vijoliai.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-01 15:46:31 Atgal