2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo data: 2018-01-09

Dokumentai teikiami: 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

                                   PATVIRTINTA
                                                                               Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
                                                                    direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d.
                                                   įsakymu Nr. AK-312(4.1)

 

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – ginti vaikų teises ir teisėtus jų interesus, spręsti likusių be tėvų globos / rūpybos vaikų globos / rūpybos klausimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis – vaiko teisių apsauga.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, vaiko teisių apsaugą, dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti ir spręsti įvairias teisines bei socialines problemas, rengti išvadas, ieškinius, pareiškimus;

6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų nuostatas ir pagrindinius principus;

6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dirba prevencinį darbą pagal administracijos direktoriaus įsakymu paskirtą teritoriją:

7.1.1. su socialinės rizikos šeimomis;

7.1.2. su smurtaujančiais tėvais, vaikais, kartu su teisėsaugos institucijomis sprendžia smurto, seksualinės prievartos prieš vaikus problemas;

7.1.3. su globotinių (rūpintinių) šeimomis, vykdo vaiko globos (rūpybos) priežiūrą;

7.1.4. nukreipia vaikus į globos namus;

7.1.5. kartu su policija įgyvendina prevencines priemones, šalinant priežastis ir sąlygas, dėl kurių vaikai gali padaryti nusikaltimus;

7.2. teikia metodinę, pedagoginę paramą pedagogams, tėvams vaikų auklėjimo, priežiūros, vaiko teisių ir kt. klausimais;

7.3. nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl likusių be tėvų globos vaikų laikinosios, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, panaikinimo;

7.4. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vaikų laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, perėmimo, perdavimo, panaikinimo, socialinės rizikos šeimų įrašymo (išbraukimo) į (iš) skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitą (-os);

7.5. organizuoja būsimųjų globėjų (rūpintojų) atranką, jų mokymą;

7.6. sudaro laikinosios globos (rūpybos) planus, vykdo laikinosios globos (rūpybos) peržiūras;

7.7. atstovauja vaiko teisėms ir interesams teisme, nagrinėjant civilines, baudžiamąsias ir administracines bylas;

7.8. dalyvauja nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose policijoje, prokuratūroje, teismuose;

7.9. kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į teismą dėl:

7.9.1. vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ar panaikinimo;

7.9.2. laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo;

7.9.3. vaiko atskyrimo nuo tėvų;

7.9.4. vaikui priteisto išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo;

7.9.5. globėjo / rūpintojo paskyrimo arba pakeitimo;

7.9.6. vaiko kilmės iš motinos nustatymo;

7.9.7. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);

7.9.8. nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu apribojimo ar atėmimo;

7.9.9. administracinių poveikio priemonių taikymo tėvams, kurie nepanaudoja savo kaip tėvų valdžios arba panaudoja tėvų valdžią priešingai vaikų interesams;

7.10. dalyvauja teismo posėdžiuose ir teikia teismui išvadą dėl ginčo teisės aktų nustatyta tvarka;

7.11. tvarko socialinės rizikos šeimų, jose esančių vaikų apskaitą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), pagal paskirtą teritoriją;

7.12. registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, pagal paskirtą teritoriją;

7.13. vykdo teisėtus skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjui.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-09 13:44:50 Atgal