2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Švietimas ir sportas
   

 Kas turi pirmumo teisę patekti į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes?

                                                                                                          

Vaikų priėmimą į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-143 patvirtintas „Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas). Šis Aprašas taikomas visoms Savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ilgiau nei 4 val.

Aprašo 27 punkte nurodyta kaip komplektuojamos grupės Savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes. O Aprašo 15 punkte nurodytos pirmumo teisę lankyti švietimo įstaigą suteikiančios priežastys.

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaiką į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes pildo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje, esančioje Savivaldybės interneto tinklapyje (http://darzeliai.nevda.lt/) arba pateikia švietimo įstaigoje, kurią pageidauja lankyti.

Vaikai, ugdytis pagal 4 val. ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priimami pagal galiojantį Mokinių priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-146).
 

Kokį mokestį moka tėvai už išlaikymą ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse?

 

Tėvai (globėjai), kurių vaikas (-ai) lanko Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes 4 val. ir daugiau, mokesčio už vaikų maitinimą, ugdymo paslaugos mokesčio nustatymo, lengvatų taikymo sąlygas. gali rasti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendime Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).

Numatyta:

4. Vaikų maitinimo Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse maitinimo dienos normos:

4.1. ikimokyklinio amžiaus iki 3 metų grupėse, dirbančiose 10,5 val. per dieną, – 1,80 Eur;

4.2. ikimokyklinio amžiaus nuo 3 metų ir priešmokyklinio amžiaus grupėse, dirbančiose 10,5 val. per dieną, – 2,00 Eur.“

5. Tėvai (globėjai) moka mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuris sudaromas iš:

5.1. mokesčio už vaikų maitinimą (už kiekvieną lankytą dieną);

5.2. mėnesinio 7 Eur mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą (nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus).“

6. Mokestis už vaikų maitinimą nustatomas atsižvelgiant į vaiko buvimo grupėje laiką ir maitinimų skaičių:

6.1. 4 val. grupėje (1 maitinimas – pietūs) – 50 procentų dienos maitinimo normos;

6.2. 4 val. grupėje (2 maitinimai – pusryčiai ir pietūs) – 75 procentai dienos maitinimo normos;

6.3. 6 val. grupėje (2 maitinimai – pusryčiai ir pietūs) – 75 procentai dienos maitinimo normos;

6.4. 10,5 val. ir daugiau grupėje (2 maitinimai, be pusryčių) – 75 procentai dienos maitinimo normos, kai vaikas atvedamas į grupę nuo 9 iki 9.30 val.;

6.5. 10,5 ir daugiau val. grupei (3 ir daugiau maitinimų) – 100 procentų dienos maitinimo normos.“

7. Vaikai ugdomi 4 val. gali būti nemaitinami (vaikas atvedamas į grupę nuo 9 iki 9.30 val. ryto). Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad vaikas lankytų grupę 4 val. be maitinimo, pateikia raštišką prašymą.

Minėtame sprendime nurodytos sąlygos, kuomet mokestis už vaiko (-ų) maitinimą grupėje mažinamas 50 procentų ar nemokamas.

 

 

Ką daryti, jeigu laisvų vietų Savivaldybės lopšeliuose-darželiuose nėra?

 

Savivaldybė yra sudariusi Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe, kurios pagrindu Savivaldybė gali nukreipti vaikus į Šiaulių miesto ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigas. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-322 „Dėl vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintame Vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos apraše numatyta vaikų nukreipimo tvarka:

„3. Vaikai, gyvenantys Šiaulių rajone, nukreipiami į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kai Šiaulių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) negali tenkinti ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo (gyvenamojoje vietovėje nėra Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos, dėl vietų stokos, nevykdoma ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo programa vaikams nuo gimimo iki 2 metų amžiaus) Savivaldybės švietimo įstaigose.

4. Dėl nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą tėvai (globėjai) raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių, pateikdami prašymą ir dokumentus, įrodančius:

4.1. šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą;

4.2. tėvų (globėjų) darbo santykius;

4.3. galimybę gauti mokesčio lengvatą (-as);

4.4. poreikį specialiajai ugdymo pagalbai, kai jos negali suteikti vietos ikimokyklinio ugdymo įstaiga (Šiaulių rajono pedagoginei psichologinei tarnybai rekomendavus).

5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta vaikų nukreipimo į Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas komisija (toliau – komisija), ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, nagrinėja gautus prašymus, atsižvelgdama į eilę pagal prašymo įregistravimo datą ir pateiktus aprašo 4.1 – 4.4 punktuose nurodytus dokumentus, Šiaulių miesto savivaldybės duomenis apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.“

Savivaldybė taip pat yra numačiusi galimybę kompensuoti 70 Eur mokestį už ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-177 „Dėl Mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos apraše numatyta:

„5. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokesčio kompensacija skiriama kompensuoti tėvų (globėjų) mokamo mėnesio mokesčio vienam vaikui, kurio tėvai (globėjai) pateikė prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl mokesčio už ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą ir priežiūrą kompensavimo bei sudarytos mokymo sutarties su nevalstybine švietimo įstaiga kopiją.

 

Ar šeimos, leidžiančios vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, praranda socialinės paramos išmokas?

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymas, priimtas  2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1772 (toliau – Įstatymas) numato, kad šeimos, kurios leidžia vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, nepraranda socialinės paramos išmokų, tačiau turi atitikti Įstatyme numatytas sąlygas teisei į piniginę socialinę paramą nustatyti (8 straipsnis).
 

Kada numatytos mokinių atostogos 2015—2016 mokslo metais?

 

Išsamesnę informaciją apie 2015–2016 mokslo metų ugdymo proceso organizavimą ir mokinių atostogų laikotarpį galite rasti Šiaulių rajono savivaldybės tinklapyje veiklos srityje Švietimas arba paspaudus šią nuorodą: /Paslaugos57699582977 
 

Kur kreiptis norint perlaikyti anksčiau išlaikytus brandos egzaminus?

 

Eksternai (asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą), planuojantys laikyti brandos egzaminus, privalo teikti prašymus bazinės mokyklos direktoriui (bazinė mokykla skiriama kasmet Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) iki einamųjų metų vasario 25 dienos. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti neleidžiama.

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 15.3.1–15.3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Eksternas, nepateikęs prašymo iki vasario 25 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno  miesto bazinės mokyklos direktoriui dėl egzaminų laikymo pakartotinės sesijos metu.
 

Kur kreiptis suaugusiems asmenims, norintiems tęsti nutrauktą mokymąsi ir siekiantiems įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą?

 

Į suaugusiųjų klases priimami 18 metų amžiaus asmenys ir vyresni, apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi arba įgiję vidurinį išsilavinimą bei pageidaujantys pakartotinai mokytis kai kurių dalykų ar dalykų modulių. Jaunesni nei 18 metų asmenys, dėl socialinių-ekonominių priežasčių negalintys lankyti bendrojo ugdymo mokyklos, dirbantys arba besimokantys profesijos, į suaugusiųjų klases priimami suderinus su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi.

         Prašymus mokytis 1–10 klasėse priima Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje, 9–12 klasėse – Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. 

 

 Ar visiems vaikams bus taikomas reikalavimas dėl privalomų skiepų?

 

Į Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  grupes priimami visi (ir skiepyti ir neskiepyti) vaikai.

 

Ar gali vaikas į darželį neštis maisto iš namų, jei kitokio nevalgo?

 

Kokybiška, pilnavertė mityba – vienas svarbių dalykų, garantuojančių gerą vaiko sveikatą, raidą. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose tam skiriamas ypatingas dėmesys, nes čia mažasis dažniausiai 5 dienas per savaitę praleidžia vidutiniškai apie 10 val. per dieną. Savivaldybės lopšeliuose-darželiuose yra virtuvės, produktų sandėliai, specialistai, kurie rengia meniu, derina juos su atsakingomis institucijomis, gamina maistą, patiekia vaikams. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams, atsižvelgiant į vaikų ugdymo trukmę per parą. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei taisykles.

Ikimokyklinės įstaigos personalas griežtai laikosi maitinimo organizavimo reikalavimų, kurie nurodyti dokumente – Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. (Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigalios nauja Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“). Šiuose dokumentuose aprašyti nurodymai maisto tvarkymo patalpų įrengimui, priežiūrai, maisto ruošimui. Paprastai ikimokyklinėje įstaigoje, dirbančioje 10 ir daugiau valandų per dieną, vaikai 3 kartus gauna tik ką pagamintą šviežią šiltą maistą – pusryčius, pietus ir vakarienę.

 Šiuo metu galiojančios Lietuvos higienos normos HN 75:2010 89 punkte aprašoma, kas „Vaikų maitinimui neturi būti vartojami: subproduktai (inkstai, kepenys, smegenys, plaučiai); grybai; sultinių koncentratai; saldainiai, konditerijos gaminiai su kremu ir (ar) šokoladu; nealkoholiniai gėrimai su maisto priedais (dažikliais, konservantais, saldikliais); gazuoti gėrimai; bulvių traškučiai ir kiti riebaluose virti gaminiai; žuvies konservai; nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; šaltiena; genetiškai modifikuotas maistas ar genetiškai modifikuotų sudedamųjų dalių turintys produktai; daug riebalų (daugiau nei 21/100g), sočiųjų riebalų rūgščių (daugiau nei 6g/100g), cukraus (daugiau nei 18g100g) ar druskos (daugiau nei 25,4g/100g) turintys produktai (mėsos produktai, konditerijos gaminiai). Pažymėtina, jog sausuose pusryčiuose dažnai būna didelis cukraus kiekis.

 Minėto dokumento 91 punkte nurodoma, kaip ikimokyklinėje įstaigoje turi būti organizuojamas įstaigą lankančių vaikų maitinimas. 91.1.: vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5-4 val. pagal valgiaraščius, patvirtintus įstaigos vadovo ir suderintus su teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga. 91.2. pusryčiams vaikas turi gauti 20-25 proc., pietums – 35-40 proc., pavakariams ar priešpiečiams – 10-15 proc., (gali būti organizuojami abu maitinimai, tada jų bendras kaloringumas turi sudaryti 10-15 proc.), vakarienei – 20-25 proc. rekomenduojamo maisto raciono kaloringumo, jei tokie maitinimai yra valgiaraščiuose. Už vaikų maitinimą grupėje atsako pedagogas.

Taigi, kadangi visi valgiaraščiai turi būti suderinti su teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, kad vaikai gautų šilto (ne pašildyto) maisto ir siekiant užtikrinti vaikų saugumą, tėvai negali nešti vaikui maisto iš namų. Rekomenduojama išsiaiškinti vaiko nenoro valgyti lopšelyje-darželyje priežastis ir jas aptarti su grupės auklėtojomis ar įstaigos vadovais. 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-14 09:38:25 Atgal