2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) 2018-09-21

Skelbimas atrankai

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Švietimo ir sporto skyriaus  vyriausiojo specialisto ( kodas 242212)  (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas.

Pareigybės lygis – A 2.

Specialūs reikalavimai pretendentui:

turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities sporto krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;

būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, kūno kultūros ir sporto bei švietimo veiklas, dokumentų rengimo taisyklėmis;

mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

      

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);

3. gyvenimo aprašymą (pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu);

    Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo II dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

 

Atrankos paskelbimo data – 2018 m. rugsėjo 21 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  https://pm.vataras.lt  

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                     Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                     direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d.

                                                                                     įsakymu Nr. AK-337 (4.1)

 

 

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (6)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir koordinuoti kūno kultūros ir sporto renginius bei projektus, vaikų neformalųjį užimtumą ir sveikatinimą.

 

III SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities sporto krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, kūno kultūros ir sporto bei švietimo veiklas, dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.3. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja sporto, kūno kultūros, sveikatinimo ir saugaus eismo programų bei projektų įgyvendinimą bei bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis organizuoja ir koordinuoja šių sričių renginius;

5.2. organizuoja Savivaldybės sporto tarybos veiklą, atlieka šios tarybos sekretoriaus funkcijas;

5.3. konsultuoja kūno kultūros ir sporto organizacijas įgyvendinamų kūno kultūros ir sporto projektų klausimais, rengia teisės aktus finansavimą gavusių projektų įgyvendinimui, vykdo projektų įgyvendinimo stebėseną;

5.4. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus ir informacinius dokumentus pagal priskirtas veiklos sritis, kūno kultūros ir sporto informacinius pranešimus ir skelbia juos Savivaldybės interneto svetainėje;

5.5. sistemina duomenis apie šalies bei užsienio fondus, remiančius kūno kultūrą ir sportą, ir šią informaciją teikia kūno kultūros ir sporto organizacijoms;

5.6. atlieka Savivaldybės kūno kultūros ir sporto bei švietimo kuruojamų sričių veiklos stebėseną;

5.7. kuruoja Savivaldybės mokyklų kūno kultūros ir neformaliojo švietimo (kūno kultūros ir sporto srities) mokytojų metodinę, Savivaldybės teritorijoje įregistruotų asociacijų, klubų ir kitų juridinių ir fizinių asmenų, vykdančių kūno kultūros ir sporto veiklas, veiklą;

5.8. vykdo Skyriaus vedėjo įsakymu paskirtų švietimo įstaigų veiklos stebėseną ir priežiūrą;

5.9. administruoja neformalaus vaikų švietimo teikėjų ir jų vykdomų programų įgyvendinimą;

5.10. organizuoja neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą per mokinių atostogas;

5.11. vykdo mokinių nelaimingų atsitikimų švietimo įstaigose prevencinę veiklą ir apskaitą;

5.12. koordinuoja civilinės saugos, socialinės paramos mokiniams, mokinių mitybos ir mokinių pavėžėjimo organizavimą švietimo įstaigose;

5.13. teikia paraiškas mokykliniams autobusams gauti ir vykdo autobusų apskaitą;

5.14. dalyvauja rengiant ir įgyvendina Savivaldybės ir Skyriaus veiklos planus;

5.15. kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

5.16. pateikia dokumentus atsakingiems vykdytojams ir išsiunčia dokumentus laikydamasis nustatytų terminų;

5.17. organizuoja priskirtų veiklos sričių dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus;

5.18. pavaduoja Skyriaus vyresnįjį specialistą jo atostogų, laikinojo nedarbingumo ir komandiruočių metu;

5.19. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;

5.20. atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją;

5.21. vykdo projektinę veiklą, kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos, Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

_______________________

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-21 14:52:33 Atgal