2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) 2018-12-05

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo data: 2018-12-05

Dokumentai teikiami: 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596645, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

                                                                            PATVIRTINTA

                                                                            Šiaulių rajono savivaldybės

                                                                            administracijos direktoriaus

                                                                            2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. AK-352 (4.1)

 ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (4)

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo priežiūrą bei konsultuoti mokyklų vadovus įstaigos ugdymo veiklos ir vadovavimo tobulinimo klausimais.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis – švietimo politikos įgyvendinimas ir vaikų ugdymo Šiaulių rajono savivaldybės mokyklose stebėsena.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

6.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6.4. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

6.6. turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinę kategoriją (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1990 m.);

6.7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;

6.8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;

6.9. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;

6.10. žinoti švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;

6.11. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių darbą bei valstybės tarnybą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus ir administracinius dokumentus pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų ir Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų švietimo veiklos sričių ir įstaigų veiklos klausimais;

7.2. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

7.3. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio organizavimo, rengia atsakymų projektus, konsultuoja ir nustatyta tvarka teikia informaciją priskirtais klausimais fiziniams ir juridiniams asmenims, siekdamas užtikrinti ugdymo prieinamumą ir kokybę, veiksmingumą ir tinkamą teisės aktų taikymą;

7.4. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų ir Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų švietimo įstaigų veiklos, švietimo įstaigų teikiamų duomenų švietimo valdymo informacinei sistemai apie ikimokyklinį ugdymą ir Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų teikiamų duomenų stebėseną ir priežiūrą;

7.5. teikia konsultacijas ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo papildančio formalųjį švietimą, neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų kūrimo ir įgyvendinimo klausimais, prižiūri šių programų vykdymą; rengia teisės aktus dėl Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos ir organizuoja jų įgyvendinimą‘

7.6. atlieka švietimo įstaigų veiklos patikrinimus; fiksuoja, kaupia ir saugo informaciją apie Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų švietimo įstaigų veiklą, vertina ir teikia apibendrintą informaciją, rengia patikrinimų pažymas, išvadas, teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo;

7.7. vertina ir teikia konsultacijas dėl Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų švietimo įstaigų veiklos programų, ugdymo planų bei kitų, mokyklos veiklą reglamentuojančių, dokumentų projektų;

7.8. koordinuoja Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir mokyklų direktorių vadybinę veiklą bei teikia konsultacijas;

7.9. stebi, kaupia, analizuoja informaciją apie Savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimą, siekdamas išskirti šių sričių spręstinas problemas ir tobulinimo prioritetus; pagal poreikį, organizuoja šio amžiaus vaikų ugdymo prieinamumo plėtrą bei tvarko teisės aktų nustatyta tvarka duomenis apie vaikų įregistravimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančias švietimo įstaigas, vertina ir tikslina švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijas;

7.10. organizuoja ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų nukreipimą ugdyti į Šiaulių miesto ir privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas;

7.11. konsultuoja Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų švietimo įstaigų vadovus prevencinių programų įgyvendinimo, sveikatos ugdymo, veiklos įsivertinimo ir pasirengimo išorės vertinimui klausimais, teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją;

7.12. organizuoja Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų švietimo įstaigų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui mokymus, konferencijas pasitarimus bei kitus renginius aktualiomis priskirtų veiklos sričių temomis;

7.13. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir / ar dalyvauja organizuojant informacijos apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo sklaidą, siekdamas užtikrinti visų švietimo valdymo lygmenų atsakomybę, informuoja visuomenę apie inovacijas;

7.14. fiksuoja, kaupia ir saugo koordinuojamų veiklos sričių medžiagą, teikia apibendrintą informaciją, reikalingą Skyriaus veiklos programoms, ataskaitoms ir darbo planams sudaryti;

7.15. dalyvauja Skyriaus vedėjo įsakymu paskirtų ugdymo programų mokytojų praktinės veiklos vertinime;

7.16. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose, kituose teisės aktuose numatytus koordinuojamų veiklos sričių įgaliojimus;

7.17. rengia sutarčių projektus bei jas įgyvendina pagal Skyriaus kompetenciją;

7.18. atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją;

7.19. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Švietimo ir sporto skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-05 14:41:14 Atgal