2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas 2018-09-26

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo data:  2018-09-26

Dokumentai teikiami:  14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

 

 

                                                                                  

 

                                                                PATVIRTINTA

                                                                Šiaulių rajono savivaldybės

                                                                administracijos direktoriaus

                                                                2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. AK-336(4.1)

 

 

Švietimo ir sporto skyriaus

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (2)

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

4. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti ugdymo priežiūrą bei konsultuoti mokyklų vadovus įstaigos veiklos ir vadovavimo tobulinimo klausimais.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

5. Specialioji veiklos sritis – švietimo politikos įgyvendinimas ir vaikų ugdymo Šiaulių rajono savivaldybės mokyklose stebėsena.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

          6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

6.3. mokėti B1 lygiu vieną iš šių užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). Mokėjimo lygis  nustatomas vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas);

6.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6.5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d.  įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos  mokėjimo kategorijų,  patvirtintų  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl  valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

6.7. turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinę kategoriją (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1990 m.);

6.8. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;

6.9. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;

6.10. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;

6.11. žinoti švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;

6.12. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių darbą bei valstybės tarnybą.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus ir informacinius dokumentus švietimo organizavimo klausimais;

7.2. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais bei administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

7.3. tiria Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų dalykų ir mokyklų ugdymo organizavimo procesą analizuojant, kaip tenkinami vaikų švietimo poreikiai Savivaldybės mokyklose;

7.4. vykdo Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų dalykų mokinių pasiekimų, bendrųjų ugdymo planų teikiamo neformalaus vaikų švietimo ir priskirtų funkcijų stebėseną, vadovaudamasis patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais;

7.5. konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų dalykų ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;

7.6. vertina ir teikia konsultacijas dėl Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų mokyklų veiklos programų, ugdymo planų bei kitų, mokyklos veiklą reglamentuojančių, dokumentų projektų;

7.7. atlieka mokyklų veiklos patikrinimus; fiksuoja, kaupia ir saugo informaciją apie Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų mokyklų veiklą, vertina ir teikia apibendrintą informaciją, rengia patikrinimų pažymas, išvadas, teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo;

7.8. koordinuoja klasių vadovų, mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui ir mokyklų direktorių vadybinę veiklą bei teikia konsultacijas;

7.9. teikia konsultacijas bendrųjų ugdymo planų, pamokų ir bendrųjų ugdymo planų teikiamo neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraščių rengimo, profesinio orientavimo, veiklos įsivertinimo, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo tvarkų įgyvendinimo klausimais;

7.10. konsultuoja mokyklas pasirengimo išorės vertinimui, veiklos tobulinimo planų po išorės vertinimo rengimo klausimais; teikia nustatyta tvarka informaciją išorės vertintojams apie Skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas mokyklas;

7.11. organizuoja švietimo įstaigų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui mokymus, konferencijas pasitarimus bei kitus renginius aktualiomis priskirtų veiklos sričių temomis;

7.12. fiksuoja, kaupia ir saugo koordinuojamų veiklos sričių medžiagą, teikia apibendrintą informaciją, reikalingą Skyriaus veiklos programoms, ataskaitoms ir darbo planams sudaryti;

7.13. dalyvauja Skyriaus vedėjo įsakymu paskirtų mokomųjų dalykų mokytojų praktinės veiklos vertinime;

7.14. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose, kituose teisės aktuose numatytus  koordinuojamų veiklos sričių įgaliojimus;

7.15. rengia sutarčių projektus bei jas įgyvendina pagal Skyriaus kompetenciją;

7.16. atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją;

7.17. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Švietimo ir sporto skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-26 16:47:51 Atgal